ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=85&t=53766
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 19 ก.ค. 2013, 18:07 ]
หัวข้อกระทู้:  พระวรธรรมคติ “สมเด็จพระสังฆราช” วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖

รูปภาพ

พระวรธรรมคติ
วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๕๖
(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


:b42: ================= :b42:

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ได้ประทานพระวรธรรมคติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๖
ความว่า

วันอาสาฬหบูชา เป็นอภิลักขิตกาล คือ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง
เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
คือคำสอนที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาครั้งแรก
เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
และเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย
อันเป็นที่เคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา
เป็นเหตุให้พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นในโลกครบบริบูรณ์
ซึ่งจะถือว่าเป็นวันบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยก็ได้


เมื่ออภิลักขิตกาลเช่นนี้เวียนมาถึง ควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
จักได้น้อมใจรำลึกถึงพระรัตนตรัย พร้อมทั้งสำรวจตรวจสอบดูใจของตนเองว่า
ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งแท้จริงแค่ไหนเพียงไร

อันการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ที่พึ่งตามนัยแห่งพระพุทธศาสนานั้น
มิใช่ถึงโดยการกราบไหว้อ้อนวอน หรือถึงโดยการอธิษฐานขอพร
ให้พระรัตนตรัยมาช่วยปกป้องรักษา เพื่อที่ตนจะได้มีชีวิตอย่างปลอดภัยเป็นสุข
แต่การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างแท้จริงนั้น
คือ การศึกษาเรียนรู้พระรัตนตรัยให้เข้าใจแจ่มชัด
แล้วน้อมนำเอาความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน
และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่าง
มาเป็นหลักเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมถูกต้อง
อันจะทำให้ได้ชื่อว่านับถือและบูชาพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงด้วย
ทั้งพระรัตนตรัยจะปกป้องคุ้มครองมิให้ตกไปสู่ความชั่ว
โดยไม่ต้องอธิษฐานอ้อนวอน


ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายเจริญในธรรม ประสบสันติสุขทั่วกัน

ขออำนวยพร

:b42: ================= :b42:

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45499

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันเข้าพรรษา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45498

รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/