ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"วันอาสาฬหบูชา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=85&t=53729
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วิริยะ [ 19 ก.ค. 2016, 06:48 ]
หัวข้อกระทู้:  "วันอาสาฬหบูชา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

รูปภาพ
.
วันอาสาฬหบูชา

"สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา"


" .. วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือของ "พุทธมามกะ คือผู้มีพระพุทธศาสนาเป็นที่รัก"

"พุทธมามกะ" แตกต่างกับ "พุทธศาสนิก"

"พุทธศาสนิก เป็นเพียงผู้นับถือพระพุทธศาสนา" ซึ่งมีอยู่มากมาย ผู้ใดนับถือพระพุทธศาสนาผู้นั้นก็ได้ "ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก" แต่ "พุทธมามกะ ซึ่งมีความหมายว่า มีพระพุทธศาสนาเป็นที่รัก" ย่อมมีความแตกต่างกับผู้นับถือพระพุทธศาสนา สำคัญที่ว่าผู้ที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ จะมีความเข้าใจในความหมายแห่งความเป็นพุทธมามกะ ของตนเพียงใด

ปีพระพุทธศักราช ๒๕๔๙ วันอาสาฬหบูชาตรงกับจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคมอันเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันบูชาสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา "เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา"

คือเป็นครั้งแรกที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ในการทรงโปรด "ท่านปัญจวัคคีย์และเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดครบองค์เป็นวันแรก" คือในวันอาสาฬหบูชานั้น มีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นคนแรก คือ ท่านโกณฑัญญะ สมเด็จพระบรมศาสดารับสั่งรับรองการได้ดวงตาเห็นธรรมของท่านโกณฑัญญะ

โดยทรงมีพระพุทธดำรัสว่า "อัญญาโกณฑัญญะ" คือ "โกณฑัญญะรู้แล้ว" รู้แล้ว ที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศรับรอง ท่านโกณฑัญญะ คือรู้ธรรม ตามที่ทรงแสดงในพระปฐมเทศนาโปรด "ท่านปัญจวัคคีย์" ที่มี ท่านโกณฑัญญะ รวมอยู่ด้วยผู้หนึ่ง

ธรรมที่ สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงประกาศรับรองว่า ท่านโกณฑัญญะ รู้แล้ว หรือได้ธรรมจักษุ คือได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็คือการรู้ว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา"

ที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศการได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว "ท่านโกณฑัญญะ คือท่านโกณฑัญญะ ได้รู้จริงแล้ว เป็นปัญญาของท่านโกณฑัญญะจริง" แล้วว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา"

ความรู้ระดับนี้ หรือปัญญาระดับนี้ "เป็นในระดับของพระอริยบุคคลขั้นต้น ที่รู้กันว่าขั้นโสดาบัน" ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก มีคำกล่าวว่า "พระอริยบุคคลระดับพระโสดาบัน" จะเกิดอีกไม่เกิด ๗ ชาติ และจะพ้นแล้วจากนรก คือพระโสดาบันบุคคลจะไม่ตกนรกและจะเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น อย่างมากอีก ๗ ชาตินั้นเอง .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13326

:b8: :b8: :b8:

:: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45499

:: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันเข้าพรรษา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45498

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/