วันเวลาปัจจุบัน 22 ก.พ. 2024, 03:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 47 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2009, 23:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


จิตฺเตน นียติ โลโก
จิตฺเตน ปริกสฺสติ
จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส
สพฺเพว วสมนฺวคู.


โลกถูกจิตนำไป ถูกชัดจิตไป
สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียว


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส. ๑๕/๑๖๒)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2009, 23:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


โย อลีเนน จิตฺเตน
อลีนมาโส นโร
ภาเวติ กุสลํ ธมฺมํ
โยคกเขมสฺส ปตฺติยา
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน
สพฺพสํโยชนกฺขยํ.


คนใดมีจิตไม่ท้อถอย มีจิตไม่หดหู่
บำเพ็ญกุศลธรรม เพื่อบรรลุธรรมที่เกษมจากโยคะ
พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้


:b8: :b8: :b8:

(ขุ. ชา. ๒๗/๕๕)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2009, 23:41 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อตถงฺคตสฺส น ปมาณมตฺถิ
เยน นํ วชฺช ตํ ตสฺส นตฺถิ
สพฺเพส ธมฺเมสุ สมูหเตสุ
สมูหตา วาทปถาปิ สพเพ.


ท่านผู้ดับไป (คือปรินิพพาน) แล้ว ไม่มีประมาณ
จะพึงกล่าวถึงท่านนั้นด้วยเหตุใด
เหตุนั้นของท่านไม่มี

เมื่อธรรมทั้งปวง (มีขันธ์เป็นต้น) ถูกเพิกถอนแล้ว
แม้คลองแห่งถ้อยคำที่จะพูดถึง (ว่าผู้นั้นเป็นอะไร)
ก็เป็นอันถูกเพิกถอนเสียทั้งหมด.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๑๐๘๒ ขุ.จู ๓๐/๑๐๑)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 มิ.ย. 2009, 23:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน
กุมุทํ สารทิกํว ปาณินา
สนติมคฺคเมว พฺรูหย
นิพฺพานํ สุคเตน เทสิตํ.


จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย
เหมือนเอาฝ่ามือเด็ดบัวในฤดูแล้ง
จงเพิ่มพูนทางสงบ (ให้ถึง)
พระนิพพานที่พระสุคตแสดงแล้ว.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๘๕)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 มิ.ย. 2009, 17:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


กาเมสุ พฺรหฺมจริยาวา
วีตตณฺโห สทา สโต
สงขาย นิพฺพุโต ภิกฺขุ
ตสฺส โน สนฺติ อิญฺชิตา.


ภิกษุผู้เห็นโทษในกาม มีความประพฤติประเสริฐ
ปราศจากตัณหา มีสติทุกมื่อ
พิจารณาแล้ว ดับกิเลสแล้ว
ย่อมไม่มีความหวั่นไหว.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๑๐๔๗ ขุ.จู. ๓๐/๖๖)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 มิ.ย. 2009, 17:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


คตทฺธิโน วิโสกสฺส
วิปฺปมุตฺตสส สพพธิ
สพฺพคนถปฺปหีนสฺส
ปริฬาโห น วิชุชติ.


ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว หายโศก
หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง
ละกิเลสเครื่องรัดทั้งปวงแล้ว
ย่อมไม่มีความเร่าร้อน


:b8: :b8: :b8:

(ขู.ธ. ๒๕/๙๐)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 มิ.ย. 2009, 17:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


จเช นํ องฺควรสฺส เหตุ
องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต.


พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ
เมื่อคำนึงถึงธรรม
พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต ทุกอย่าง.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ชา. ๒๘/๔๗๐)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 มิ.ย. 2009, 23:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


มคฺคานฏฺฐงฺคิโกเสฏฺโฐ
สจจานํ จตุโร ปทา
วิราโค เสฏโฐ ธมฺมานํ
ทิปทานญฺจ จกฺขุมา.


บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด
บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔ ประเสริฐสุด
บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคธรรมประเสริฐสุด
และบรรดาสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐสุด.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๗๓)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 มิ.ย. 2009, 23:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ยตฺถ นามญฺจ รูปญฺจ
อเสสํ อุปรุชฺฌติ
วิญญาณสฺส นิโรเธน
เอตฺเถตํ อุปรุชฺฌติ.


นามและรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ใด
นามและรูปนี้ย่อมดับในที่นั้นเพราะวิญญาณดับ.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ ๒๕/๑๐๔๓ ขุ.จู. ๓๐/๖๒)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 มิ.ย. 2009, 23:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ
สติ เตสํ นิวารณํ
สตานํ สํวรํ พฺรูมิ
ปญฺญาเยเต ปิถิยฺยเร.


กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก
สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น
เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
กระแสเหล่านั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญา.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ ๒๕/๑๐๔๑ ขุ.จู. ๓๐/๖๒)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 มิ.ย. 2009, 23:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อชฺฌตฺตเมว อุปสเม
นาญฺญโต ภิกฺขุ สนติเมเสยฺย
อชฺฌตฺตํ อุปสนฺตสฺส
นตฺถิ อตฺตํ กุโต นิรตฺตํ วา.


ภิกษุพึงสงบกิเลสและบาปธรรมที่เป็นภายในเสีย
ไม่พึงแสวงหาความสงบจากที่อื่น
เมื่อระงับภายในได้แล้ว
สิ่งที่จะพึงยึดถือใหม่ย่อมไม่มี
สิ่งที่ยึดถือไว้จำจะสละจะมีแต่ไหน.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.สุ. ๒๕/๙๒๕ ขุ.มหา. ๒๙/๑๕๔)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 มิ.ย. 2009, 23:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


อุปนียติ ชีวิตทปฺปมายํ
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน
โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข.


ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำเข้าไป
เมื่อสัตวถูกชรานำเข้าไปแล้ว
ย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน
ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น
มุ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย.


:b8: :b8: :b8:

(สํ.ส. ๑๕/๓)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 มิ.ย. 2009, 23:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ปญจฺกฺขนฺธา ปริญฺญาตา
ติฏฺฐนฺติ ฉินฺนมูลกา
ทุกฺขกฺขโย อนุปฺปตฺโต
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว.


เบญจขันธ์ที่กำหนดรู้แล้ว
มีรากขาดตั้งอยู่
ถึงความสิ้นทุกข์แล้ว
ก็ไม่มีภพต่อไปอีก.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.เถร. ๒๖/๑๒๐)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 มิ.ย. 2009, 00:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ตานิ เอตานิ ทิฏฺฐานิ
ภวเนตฺติ สมูหตา
อุจฺฉินฺนํ มูลํ ทุกฺขสส
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว.


เห็นอริยสัจแล้ว
ถอนตัณหาผู้นำไปสู่ภพได้แล้ว
ตัดมูลรากแห่งทุกข์ขาดแล้ว
ย่อมไม่มีภพอีกต่อไป.


:b8: :b8: :b8:

(ที.มหา ๑๐/๑๔๕)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 มิ.ย. 2009, 00:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


ยถาปิ มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห
ฉินฺโนปิ รุกฺโข ปุนเรว รูหติ
เอวมฺปิ ตณฺหานุสเย อนูหเต
นิพฺพตฺตติ ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปุนํ.


เมื่อรากยังมั่นคงไม่มีอันตราย
ต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วย่อมงอกได้อีกฉันใด
เมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกกำจัดแล้ว
ทุกข์นี้ย่อมเกิดร่ำไปฉันนั้น.


:b8: :b8: :b8:

(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓๘)


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 47 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร