ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คำสมาทานศีล ๘, อุโบสถศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=82&t=53806
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 11 ก.พ. 2009, 17:07 ]
หัวข้อกระทู้:  คำสมาทานศีล ๘, อุโบสถศีล

... คำสมาทานศีล ๘, อุโบสถศีล

ข้อ ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ
เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า

ข้อ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก ฉ้อ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ

ข้อ ๓ อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากอสัทธรรม
กรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์

ข้อ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดไม่จริง

ข้อ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฺฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ข้อ ๖ วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
(ตั้งแต่เที่ยงจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่)

ข้อ ๗ นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ
มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากดู ฟัง ฟ้อนรำ ขับร้องและ
ประโคมเครื่องดนตรีต่างๆ ดูการเล่น และทัดทรงตกแต่งร่างกายด้วย
เครื่องประดับและดอกไม้ของหอม เครื่องย้อม เครื่องทา ผัดผิวให้งามต่างๆ

ข้อ ๘ อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง
ที่มีเท้าสูงเกินประมาณ และที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่

(ถ้าถือศีล ๘ สวด)
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (กล่าว ๓ จบ)

(ถ้าวันอุโบสถสวด)
อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง,
อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ


(หยุดรับเพียงเท่านี้) ตอนนี้พระสงฆ์จะว่า
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะวะเสนะ มะนะสิกะริต๎วา
สาธุกัง อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ


(พึงรับพร้อมกันว่า) อามะ ภันเต

(พระสงฆ์ว่าต่อ)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ....สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
...ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

:b39: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันโกน-วันพระ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45496

เจ้าของ:  Duangtip [ 17 ก.พ. 2019, 14:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำสมาทานศีล ๘, อุโบสถศีล

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/