ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

................. ความเป็นมาของวันพระ..................
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=82&t=53710
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 15 ก.ค. 2009, 00:51 ]
หัวข้อกระทู้:  ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

.......ในสมัยพุทธกาล เหล่านักบวชนอกศาสนาได้ประชุมแสดงคำสอนตามความเชื่อของตน
ทุกวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ เป็นปกติ ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสาร พระราชาแห่งแคว้นมคธ


เกิดความคิดว่า น่าที่เหล่าสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะได้กระทำเช่นนั้นบ้าง เพื่อความเลื่อมใส
ศรัทธาของเหล่าชนเฉกเช่นที่นักบวชนอกศาสนานั้นได้รับ จึงกราบทูลขอพุทธานุญาตจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงอนุญาตตามนั้น

การประชุมกันของเหล่าสงฆ์ตามพุทธานุญาตได้มีวิวัฒนาการขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่การมาประชุม
แล้วนั่งนิ่ง เริ่มแสดงธรรม ต่อมาทรงอนุญาตให้สวดปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพร้อมแสดงอาบัติ คือ เปิดเผยข้อผิดพลาดในวินัยต่อผู้อื่น
ให้เป็นกิจกรรมในวันอุโบสถ คือวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ


จากที่สงฆ์ถือปฏิบัติทุกวันอุโบสถ คือ ๓ ครั้งต่อปักษ์ (สองสัปดาห์) จนกระทั่งท้ายที่สุด ทรงบัญญัติชัดเจนว่า ให้สงฆ์ประชุมกันเพื่อสวดปาฏิโมกข์เพียงปักษ์ละ ๑ ครั้ง คือ ทุก ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ เท่านั้น ซึ่งสงฆ์ได้ถือปฏิบัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้ นั่นคือ แม้วันอุโบสถ หรือ วันพระ จะมีทั้งในวัน ๘ ค่ำ และวัน ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ ก็จริง แต่ก็ประชุมกันเฉพาะในวัน ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ ตามพุทธานุญาตเท่านั้นวันขึ้น (แรม) ๘, ๑๔ และ ๑๕ ค่ำ

กำหนดโดย ถือการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์ จากเดือนเต็มดวงจนถึงเดือนมืด
และกลับเป็นเดือนเต็มดวงอีกครั้ง โดยคืนพระจันทร์เต็มดวงเรียก ขึ้น ๑๕ ค่ำ พระจันทร์ค่อย ๆ
ดับนับ แรม ๑ ค่ำ ๒ ค่ำ ตามลำดับ ถึง ๑๕ ค่ำ เป็นวันพระจันทร์ดับพอดี จากนั้นเริ่มนับขึ้นจาก
วันขึ้น ๑ ค่ำ ๒ ค่ำ จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันครบรอบ ๑ เดือนความสำคัญของวันอุโบสถ

จากพุทธานุญาตให้มีตัวแทนสงฆ์รูปหนึ่งสวดทบทวนสิกขาบท ที่ทรงบัญญัติไว้เป็นระเบียบปฏิบัติ
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและเพื่อความบริสุทธิ์ในเพศสมณะที่ต้องบริบูรณ์ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา
อันเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามเส้นทางของพระพุทธศาสนา โดยมีภิกษุผู้สวดทบทวน เมื่อสวดถึง
ข้อใดแล้วมีภิกษุรูปใดรูปใดรูปหนึ่งประพฤติผิดข้อบังคับนั้น จะเปิดเผยท่ามกลางที่ประชุม หรือที่เรียกว่า
แสดงอาบัติ ซึ่งถือปฏิบัติเช่นนี้สืบต่อ ๆ กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ก่อให้เกิดผลดังนี้ คือ

๑..เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์ ด้วยระเบียบปฏิบัติที่หมั่นทบทวน
และเตือนตนด้วยการแสดงการยอมรับในสิ่งที่ตนละเมิด เพื่อแก้ไขต่อไป ในข้อนี้มีปรากฏการณ์เด่นชัด
เมื่อครั้งพุทธกาล คือเมื่อครั้งพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะเบาะแว้งแตกความสามัคคีกัน
ภายหลังเมื่อกลับมีความสามัคคีใหม่ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ประชุมทำอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์
เป็นกรณีพิเศษ ที่เรียกว่า วันสามัคคีอุโบสถ

๒..การหมั่นทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พระธรรมคำสอนไม่คลาดเคลื่อน เลือนหาย
และทำให้หมู่คณะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

วันอุโบสถนั้น นอกเหนือจากเป็นวันสำคัญของทางคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นวันประชุมฟังธรรม
ของเหล่าพุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้

ในส่วนของพุทธศาสนิกชนนั้น การละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
ผ่านการแสดงออกเป็นรูปธรรมด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ก็จริง แต่ในชีวิตประจำวันแล้ว
โลกภายนอกสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเต็มไปด้วยข้อจำกัดในการกระทำความดีเหล่านั้นให้
สมบูรณ์
ดังนั้น วันอุโบสถ จึงเป็นเป็นการปรารภเหตุที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสหันกลับมาทบทวน
การทำดีดังกล่าว โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มากขึ้นเป็นพิเศษ
ประเภทของอุโบสถ

การรักษาอุโบสถ..ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อต่อการเลือกปฏิบัติตามความพร้อมของพุทธศาสนิ
กชน
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ

๑. ปกติอุโบสถ คือ อุโบสถที่รับรักษากันตามปกติเฉพาะวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง

๒. ปฏิชาครอุโบสถ คือ อุโบสถที่รับรักษาเป็นพิเศษกว่าปกติธรรมดา คือ รักษาคราวละ ๓ วัน
จัดเป็นวันรับวันหนึ่ง วันรักษาวันหนึ่ง และวันส่งอีกวันหนึ่ง

แต่โดยเนื้อแท้แล้ว ทั้งสองประเภทก็มีขึ้นเพื่อมุ่งให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสรักษากาย วาจา ใจ
ให้บริสุทธิ์ ตามหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเอง

ศีลที่นิยมถือในวันอุโบสถ คือ ศีล ๘ อันได้แก่

๑.เว้นจากการฆ่า
๒.เว้นจากการลักขโมย
๓.เว้นจากการเสพกาม
๔.เว้นจากการพูดโกหก
๕.เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
๖.เว้นจากการบริโภคอาหารหลังจากเที่ยงวันแล้ว
๗.เว้นจากการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับและของหอม และเว้นจากการดูการละเล่นต่างๆ
๘.เว้นจากการนอนที่นอนอันอ่อนนุ่มและสูงใหญ่

ข้อพึงปฏิบัติในเวลารักษาอุโบสถ
วันอุโบสถ สาธุชนจะไปวัดทำบุญที่วัดใกล้บ้าน มีการถวายภัตตาหารพระ รักษาศีลและเจริญภาวนา
ทำความสะอาดวัด นิมนต์พระเทศน์ให้ฟัง เพราะถ้าไม่มีการสอนธรรมะแล้ว ความรู้ที่แท้จริงก็จะเลือนหายไป
เนื่องจากสังคมทุกวันนี้ คนเชื่อ คิด ทำ ต่างๆ นาๆ จนมักไปทำความชั่วหรือดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมในวันอุโบสถเอื้อต่อการรักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ด้วยดี พุทธศาสนิกชน
จึงควรถือปฏิบัติดังนี้

- มีความสันโดษ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
- รักษากาย วาจา ใจ ให้สงบ
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความปรองดอง
- ตั้งใจทำกุศลกรรมยิ่งขึ้นไป
- ตั้งใจรักษาศีล
- นั่งสมาธิวันพระ--วันของใคร

ในอดีต วันพระมิใช่เป็นเพียงวันของพระสงฆ์เท่านั้น หากเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะ
ได้สั่งสมบุญกุศลของตนเองให้เพิ่มยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งทางราชการก็สนับสนุน โดยให้วันโกน และวันพระ เป็น
วันหยุดประจำสัปดาห์ ในครั้งนั้นพุทธศาสนิกชนจึงมีโอกาสได้ไปวัด ทำทาน รักษาศีล และฟังพระธรรมเทศนา
ที่วัดกันเป็นประจำ เพราะมีวันหยุดที่พ้องตรงกันกับวันอุโบสถกรรมซึ่งเป็นวันพิเศษของพระสงฆ์ด้วย
นับเป็นความสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่าย

แต่ในปัจจุบัน วันหยุดของทางราชการเปลี่ยนแปลงไปเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์
หากวันสำคัญของพระสงฆ์ยังคงเป็นวันพระดังเดิม ดังนั้นความสะดวกของพุทธศาสนิกชนที่จะประพฤติปฏิบัติ
ชอบในวันดังกล่าวจึงพลอยหายไปด้วย อาจจะมีบ้างบางวัดที่ปรับเปลี่ยนวันเพื่อให้เอื้อกับความสะดวกของสาธุชน
แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง จึงเป็นหน้าที่ของเหล่าสาธุชนเองที่จะต้องขวนขวายหาโอกาสนั้น ๆ ด้วยตนเอง

ทั้งนี้..เพื่อให้โอกาสเหล่านั้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีเหตุจูงใจสำคัญไม่แพ้ในสมั
ยพุทธกาลที่
พระพุทธองค์ให้ความสำคัญกับวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่พุทธศาสนิกชนที่ดี
จะได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นนิมิตหมายในการสั่งสมคุณงามความดี ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์
ด้วยการหมั่นทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เป็นพิเศษกว่าวันปกติซึ่งเป็นสิ่งที่พึงทำหัวใจของพระพุทธศาสนา
เยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่ดีอยู่แล้ว

และนอกจากจะได้ถือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว การทำหน้าที่เชิญชวนคนรอบข้างและคนในสังคมให้ร่วม
ระลึกถึงและปฏิบัติด้วยก็ยิ่งเป็นสิ่งประเสริฐ เพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่า สังคมไม่อาจจะดีได้ด้วยคนดีเพียงคนเดียว
การขยายเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นรอบกาย รอบสังคม และรอบประเทศ รอบโลก จึงเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ
ในสังคมปัจจุบันนี้

มาช่วยกันจรรโลงสังคมนี้ให้น่าอยู่ ด้วยการฟื้นฟูวันพระกันเถิด


ไฟล์แนป:
.jpg
.jpg [ 34.73 KiB | เปิดดู 3576 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 15 ก.ค. 2009, 07:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

อนุโมทนาบุญครับสาธุ วันนี้ต้องไปถวายสังฆทาน

เจ้าของ:  น้ำใส [ 15 ก.ค. 2009, 08:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

...♣...........♣................♣...

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: ♣............
4-4.gif
4-4.gif [ 19.41 KiB | เปิดดู 3537 ครั้ง ]
4-4.gif
4-4.gif [ 19.41 KiB | เปิดดู 3534 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 15 ก.ค. 2009, 09:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

สาธุ สาธุ สาธุ...กับความรู้เรื่องวันพระนะคะ

ธรรมะสวัสดีวันพระค่ะ

รูปภาพ

เจ้าของ:  matchima [ 15 ก.ค. 2009, 10:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 15 ก.ค. 2009, 12:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

วันนี้ วันพระ จะไปนั่งสมาธิที่วัด ครับ

เอาบุญมาฝากทุกท่าน ก่อนเลย ครับ


อย่าลืม ละ นิวรณ์ กันนะครับ

:b8: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 15 ก.ค. 2009, 12:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

:b8:อนุโมทนา สาธุค่ะ คุณตักบาตรถามพระ

ไฟล์แนป:
00008_1.jpg
00008_1.jpg [ 25.61 KiB | เปิดดู 3484 ครั้ง ]

เจ้าของ:  Bwitch [ 15 ก.ค. 2009, 12:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

:b23: ขออนุโมทนาสาธุค่ะ :b8:

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 15 ก.ค. 2009, 23:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

เอาบุญมาฝากทุกท่าน ครับ ในวันพระวันนี้

ไปทำบุญที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และ วัดโบสถ์ บน บางคูเวียง

มาครับ

:b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาในครั้งนี้

ให้ ทีมงานบอร์ด ธรรมจักรและสมาชิกบอร์ดทุกท่าน

ประสบความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ครับ

เจ้าของ:  ชิโนะซึเกะ [ 17 ก.ค. 2009, 19:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

ขอบคุณกับความรู้ดีๆครับ :b40: :b40: :b40: :b40: :b40: :b40: :b40: :b40: :b40: :b40:

เจ้าของ:  Duangtip [ 17 ก.พ. 2019, 14:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ................. ความเป็นมาของวันพระ..................

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/