ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เก็บพุทธวจนะมาฝากให้อ่านกัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=44420
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 ม.ค. 2013, 05:23 ]
หัวข้อกระทู้:  เก็บพุทธวจนะมาฝากให้อ่านกัน

ทูรงฺคมํ เอกจรํ
อสรีรํ คุหาสยํ
เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ
โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา ฯ

จิตท่องเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว
ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในร่างกายนี้
ใครควบคุมจิตนี้ได้
ย่อมพ้นจากบ่วงมาร

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 ม.ค. 2013, 05:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

อนวฎฺฐิตจิตฺตสิส
สทฺธมฺมํ อวิชานโต
ปริปุลวปสาทสฺส
ปญฺญา น ปริปูรติ ฯ

ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์
แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคง
ไม่รู้พระสัทธรรม
มีความเลื่อมใสไม่จริงจัง

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 ม.ค. 2013, 06:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

สุทุทฺทสั สุนิปุณํ
ยตฺถกามนิปาตินํ
จิตฺตํ รกิเขถ เมธาวี
จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ ฯ

จิตเห็นได้ยาก ละเอียดยิ่งนัก
มักใฝ่ในอารมณ์ตามที่ใคร่
ผู้มีปัญญาจึงควรควบคุมจิตไว้ให้ดี
เพราะจิตที่ควบคุมได้แล้ว นำสุขมาให้

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 ม.ค. 2013, 06:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

น ตํ มาตา ปิตา กยิรา
อญฺเญ วาปิจ ญาตกา
สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ
เสยฺยโส นํ ตโต กเร ฯ

มารดาก็ทำให้ไม่ได้ บิดาก็ให้ไม่ได้
ญาติพี่น้องก็ทำให้ไม่ได้
แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบย่อมทำสิ่งนั้นให้ได้
และทำให้ได้อย่างประเสริฐด้วย

เจ้าของ:  เปลี่ยนชื่อใหม่ [ 26 ม.ค. 2013, 06:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

:b8:

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ม.ค. 2013, 06:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

อจิรํ วตยํ กาโย
ปฐวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ
นิรตฺถํว กลิงฺครํ ฯ

อีกไม่นาน ร่างกายนี้
จักปราศจากวิญญาณ
ถูกทอดทิ้ง ทับถมแผ่นดิน
เหมือนท่อนไม้อันหาประโยชน์มิได้

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ม.ค. 2013, 06:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

choochu เขียน:
:b8:


คนเราทุกคนชอบความถูกต้องด้วยกันทุกคน
แต่พอตอบด้วยความถูกต้องจริงก็ไม่ชอบ
กลับไปหาคำตอบที่ความถูกใจอีก

คิดๆก็ขำนะ

เจ้าของ:  student [ 27 ม.ค. 2013, 07:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

สนใจอยู่ครับ กำลังเรียนรู้

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ม.ค. 2013, 16:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

โย พาดล มญฺญติ พาลยฺยํ
ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
พาโล จ ปณฺฑิตามานี
ส เว พาโลติ วุจฺจติ ฯ

คนโง่รู้ตัวว่าโง่
ยังมีทางเป็นบัณฑิตได้บ้าง
แต่โง่แล้วอวดฉลาด
นั่นแหละเรียกว่าคนโง่แท้

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ม.ค. 2013, 16:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

จรญฺเจ นาะคจฺเฉยฺย
เสยฺยํ สทิสมตฺตโน
เอกจริยํ ทฬฺหํ กยิรา
นตฺถิ พาเล สหายตา ฯ

หากแสวงหาไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตน
หรือเพื่อนที่เสมอกับตน
ก็พึงเที่ยวไปคนเดียว
เพราะมิตรภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ม.ค. 2013, 16:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล
ปณฺฑิตํ ปฏิรุปาสติ
น โส ธมฺมํ วิชานาติ
ทพฺพิ สูปรสํ ยถา ฯ

ถึงจะอยุ่ใกล้บัณฑิต
เป็นเวลานานชั่วชีวิต
คนโง่ก็หารู้พระธรรมไม่
เหมือนจวักไม่รู้รสแกง

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 28 ม.ค. 2013, 05:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต แท้จริงแล้วมีดวงเดียว

ผุสามิ เนกฺขมฺมสุขํ
อปุถุชฺชนเสวิตํ
ภิกฺขุ วิสฺสาสมาปาทิ
อปฺปตฺโต อาสวกฺขยํ ฯ ๒๗๒ ฯ

ภิกษุเอย เพียงมีศีลาจารวัตร
เพียงมีภูมิปริยัติคงแก่เรียน
เพียงพากเพียรปฏิบัติจนได้ฌาน
เพียงอยู่ในสถานสงบสงัด
ถ้าขจัดกิเลสไม่ได้หมด เธออย่านิ่งนอนใจ
ว่าเธอได้รับสุขในบรรพชา
ที่สามัญชนทั่วไปมิได้สัมผัส

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 28 ม.ค. 2013, 05:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เก็บพุทธวจนะมาฝากให้อ่านกัน

ตํ โว วทามิ ภทฺทํ โว
ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา
ตณฺหาย มูลํ ขนถ
อุสีรตฺโถว วีรณํ
มา โว นฬํว โสโตว
มาโร ภญฺชิ ปุนปฺปุนํ ฯ

เราขอบอกความนี้แก่พวกเธอ
ขอให้พวกเธอผู้มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญ
ขอให้พวกเธอขุดรากตัณหาเหมือนถอนรากหญ้ารก
พวกเธออย่าปล่อยให้มารรังควาญบ่อยๆ
เหมือนกระแสน้ำค่อยๆ เซาะต้อนอ้อล้ม

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 28 ม.ค. 2013, 06:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เก็บพุทธวจนะมาฝากให้อ่านกัน

มาวมญฺเญถ ปาปสฺส
น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน
อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ พาโล ปาปสฺส
โถกํ โถกมฺปิ อาจินํ ฯ

อย่าดูถูกความชั่วเล็กน้อยว่าจักไม่สนองผล
น้ำตกจากเวหาทีละหยาดๆ ยังเต็มตุ่มได้
คนพาลทำความชั่วทีละเล็กละน้อย
ย่อมเต็มด้วยความชั่วได้เช่นกัน

ความชั่วเพียงเท่าเม็ดทราย เมื่อโยนลงน้ำก็จมได้

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 28 ม.ค. 2013, 06:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เก็บพุทธวจนะมาฝากให้อ่านกัน

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส
น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน
อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส
โถกํ โถกมฺปิ อาจินํ ฯ

อย่าดูถูกบุญเล็กน้อยว่าจักไม่สนองผล
น้ำตกจากเวหาทีละหยาดๆ ยังเต็มตุ่มได้
นักปราชญ์สะสมบุญทีละเล็กละน้อย
ย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกัน

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/