ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=78&t=52813
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 22 ก.พ. 2015, 21:31 ]
หัวข้อกระทู้:  พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ”

รูปภาพ

พระธรรมเทศนาของ “พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน”
กล่าวชมเชยคุณธรรมของ “พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ”


ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของ
“พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)”
วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕


(ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาช่วงเช้า)

วันนี้ก็พี่น้องทั้งหลายได้รวมกันมาเพื่อได้มาปลงธรรมสังเวชแล้ว
จะได้ปลงศพหรือเผาศพ "ท่านอาจารย์สุวัจน์"
ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง
สมควรจะเป็นเจดีย์ของพี่น้องชาวไทยเราได้โดยไม่ต้องสงสัย
เพราะท่านผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของ "ท่านอาจารย์ฝั้น"
และท่านอาจารย์ฝั้นก็เป็นลูกศิษย์ "หลวงปู่มั่น"

ติดสอยห้อยตามหลวงปู่ฝั้นมาตลอด
เวลาหลวงปู่ฝั้นเข้ากราบฟังธรรมจากหลวงปู่มั่น
ท่าน (อาจารย์สุวัจน์) ก็ติดตามมาด้วยโดยสม่ำเสมอ

การปฏิบัติของท่านเป็นที่น่ายินดีตลอดมา
ไม่มีความด่างพร้อยในเรื่องต่างๆที่เคยมีเสมอ

ในแดนแห่งพระพุทธศาสนาของชาติไทย อยากจะพูดว่ามีอยู่ทั่วไป
บวชมาเพื่อสงบสงัด อบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจ
ให้ได้รับความชุ่มเย็นแก่ตนเองและประโยชน์ส่วนรวม
กลับกลายเป็นเรื่องบวชเข้ามาส่งเสริมความชั่วช้าลามก
หาความสงบไม่ได้ กวนจิตกวนใจญาติโยมเพราะเรื่องราวต่างๆ
ซึ่งเกิดจากพระ หาความหิริโอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่ได้

แต่สำหรับ "อาจารย์สุวัจน์" นี้นั้นท่านเป็นพระที่สงบเสงี่ยมเจียมตัว
สมกับชื่อนามของท่านว่า "สุวัจน์" แปลว่า "ผู้บอกนอนสอนง่าย"
เป็นภาษาบาลี ท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตลอดมา
ทั้งภายนอก คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ก็ไม่มีความคลาดเคลื่อน
เป็นที่อบอุ่นในองค์ของท่านว่ามี "ศีลเต็มอก"

ทางด้านจิตใจท่านก็อบรมตลอดมากับครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
จนปรากฏเด่นขึ้นภายในจิตท่าน ถึงกับท่านได้พูดออกมาด้วยความพอใจ
ในความตะเกียกตะกาย เสาะแสวงหาคุณงามความดี
มีมรรค ผล นิพพาน เป็นสำคัญ ท่านก็เป็นที่แน่ใจในการปฏิบัติ

เหตุกับผลเข้ากันกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน
ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดังที่ท่านแสดงไว้ใน "บทสังฆคุณ" ว่า

'สุปะฏิปันโน' เป็นผู้ปฏิบัติดี

'อุชุปะฏิปันโน' เป็นผู้ปฏิบัติตรงต่ออรรถ ต่อธรรม ต่อวินัย

'สามีจิปะฏิปันโน' เป็นผู้ปฏิบัติที่น่ากราบไหว้บูชา
เป็นขวัญตาของชาวพุทธเราได้

'อัญชะลีกะระณีโย' เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ตลอดถวายทักษิณาทาน


ไม่เกิดความเดือนร้อนว่าถวายพระผู้ทุศีล
ศีลขาด ศีลทะลุ ไม่มีศีลติดตัว
แต่ท่านสมบูรณ์แบบในธรรมที่กล่าวเหล่านี้

'อัญชะลีกะระณีโย ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ'
แปลออกแล้วว่า ธรรมทั้งหลายที่ผู้ปฏิบัตินั้นแลจะเป็นผู้รู้เองเห็นเอง
ทรงไว้ซึ่งธรรมอันเลิศเลอเป็นลำดับขึ้นไป
จากการปฏิบัติและรู้เห็นโดยลำพังตนเอง
ผู้ไม่รู้ ผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่มีทางรู้ ไม่มีทางเห็น
ถึงศาสนาเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองตลอดมาแบบนี้
ถ้ามีเท่าแต่การศึกษาเล่าเรียนเฉยๆ ไม่สนใจประพฤติ
ปฏิบัติตนเพื่ออรรถเพื่อธรรม มรรคผลนิพพาน
ที่พระพุทธเจ้าประกาศมาตั้งแต่วันที่ประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลาย
ก็เป็นโมฆะไปหมดสำหรับผู้เช่นนั้น

แต่สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็เป็น "บุญเขต" ของตนด้วย
เป็น "บุญเขต" ของโลกทั้ืงหลาย ท่านเรียกว่า 'ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ'
แปลว่า พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติที่น่ากราบไหว้บูชา
ควรแก่ทักษิณาทานของพี่น้องทั้งหลายเหล่านี้
เรียกว่า เป็น "บุญเขต"คือ เนื้อนาบุญของโลก
ด้วยความอบอุ่นในน้ำใจของท่านผู้บริจาคทานมากน้อย

ท่าน (อาจารย์สุวัจน์) เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมประเภทนี้โดยไม่อาจสงสัย
เพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่อยมา ด้วยเหตุนี้บรรดาพระสงฆ์เรา
ซึ่งมารวมอยู่ในที่นี้เป็นจำนวนมากมาย ก็กรุณาพิจารณา
เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และสวด อนิจจา วะตะสังขารา
สังขารของท่านผู้ตายนั้นเป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ถาวร
ท่านตายในวันนี้ เราอาจตายในวันหน้าก็ได้


รูปภาพ

(ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาช่วงค่ำ)

นี่ท่านนะ ท่าน"สุวัจน์" นะ เป็นพระสุปะฏิฯ อุชุฯ
ญายะฯ สามีจิปฏิปันโน โดยแท้แล้วนี่
นี่อัฐิของท่านเวลาเผาแล้วเนี่ย..ก็จะไม่เป็นอื่นเลย
จะกลายเป็น "พระธาตุ" แน่นอน
เป็นเครื่องหมายตีตราแห่งความสิ้นกิเลส
เป็น "พระอรหันต์" ในสมัยปัจจุบัน


รูปภาพ
องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
นำพาหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ และหลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ
ออกบิณฑบาต ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


:b48: จากกระทู้ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42409

รูปภาพ

:b47: หลวงปู่ฝั้น อาจาโร อ่านประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=58068

รูปภาพ

:b47: หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ่านประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24738

รูปภาพ

:b47: หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อ่านประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22212

:b44: :b44:

ที่มา : บันทึกภาพงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของ
“พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)” :b8: :b8: :b8:

https://www.youtube.com/watch?v=9elgMtgQQ5U

เจ้าของ:  Duangtip [ 16 มิ.ย. 2015, 21:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  daoduan [ 19 ส.ค. 2015, 00:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
Kiss :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 13 ม.ค. 2016, 09:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/