ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อานิสงส์แห่งธรรมทาน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=58902
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 13 พ.ค. 2020, 17:04 ]
หัวข้อกระทู้:  อานิสงส์แห่งธรรมทาน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

กองบุญหนึ่งก็นี่โยมจังหวัดลพบุรีได้นำเครื่องอัดเทปมาถวายเครื่องนึง นั่นแหละ อยู่ลพบุรีซึ่งไมได้คุ้นเคยกันแต่บางทีก็อาจจะได้พบกันแต่จำไม่ได้ แต่เพิ่นก็ได้ฟังเทปธรรมะของหลวงปู่แล้วก็พอใจ เข้าใจได้ จึงคิดส่งเสริม ซื้อเอาเครื่องอัดเทปนั้นมาถวายเผื่อว่าเครื่องเก่านั้นมันชำรุดทรุดโทรมไปก็จะได้ใช้เครื่องใหม่แทน

อันนี้ก็จึงได้ชี้แจงให้ฟังแล้วว่า การคิดเช่นนี้ก็นับว่าเป็นความคิดที่มีประโยชน์เพราะว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ. การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะซึ่งการให้สิ่งทั้งปวงดังนี้ การที่ให้เครื่องอัดเทปเป็นทานก็เท่ากับว่า ให้ธรรมเป็นทานนั่นเอง เพราะว่าเมื่อท่านเอาไปอัดธรรมะเข้าไปในม้วนเทปแล้วเอาแจกคนไป คนไปได้เปิดฟังไปก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถละชั่วทำดีได้อย่างนี้นะ เขาก็มีความสุข ไม่ใช่สุขแต่เฉพาะชาตินี้ มีความสุขทั้งในชาตินี้ชาติหน้าต่อไป ก็ได้ชื่อว่าเราได้ให้ความสุขเป็นทานก็ว่าได้

ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า การให้ธรรมเป็นทานนี่ชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เพราะว่าการให้ผ้านุ่งผ้าห่มการให้ข้าวน้ำ รับประทานแล้วก็อิ่มไป ผู้ใดได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ที่เขาทำชั่วมาแต่ก่อนเขาก็รู้สึกตัวได้เขาละความชั่วนั้นเสียแล้วเขาก็ตั้งใจทำความดี เขารู้จักอุบายวิธีชำระจิตให้ผ่องใสสะอาด เขาก็ทำความเพียร ชำระใจที่เศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอกุศลนั้นให้เป็นใจที่ผ่องใสสะอาด ปราศจากบาปอกุศลต่างๆ ไป เขาก็มีความสุข ละโลกนี้ไปแล้วเขาก็บันเทิงในสวรรค์ ได้ชื่อว่าเราได้ให้ความสุขแก่เขาทั้งชาตินี้และชาติหน้า ความสุขนั้นก็ย้อนมาถึงผู้ให้ทาน มันเป็นอย่างนั้น

ผู้ให้ทาน ผู้ให้ธรรมเป็นทานนี่...อานิสงส์เกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้จักบาปบุญคุณโทษมิใช่ประโยชน์ และฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พลันเข้าใจง่ายดี ไม่อึดอัดขัดข้อง อย่างนี้นะ นี่แหละอานิสงส์แห่งการให้เครื่องอัดเทปเป็นทานก็เท่ากับได้ให้ธรรมเป็นทานโดยปริยาย


:b46: :b46:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“การภาวนาเพื่อความหลุดพ้น”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทา คำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/