ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

มหาปรินิพพานสูตร : แว่นส่องธรรม (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45086
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 31 มี.ค. 2013, 14:38 ]
หัวข้อกระทู้:  มหาปรินิพพานสูตร : แว่นส่องธรรม (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

รูปภาพ

มหาปรินิพพานสูตร
:: อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รูปภาพ

มหาปรินิพพานสูตร
“แว่นส่องธรรม”

“ดูก่อนอานนท์ เราจะแสดงธรรมบรรยายชื่อ “ธัมมาทาส” สำหรับให้อริยสาวกพยากรณ์ตนเอง (เช่น) ว่า เราไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน เป็นเปรต ไม่ต้องเกิดในอบาย ทุคติวินิบาต แล้วไม่ตกต่ำไปกว่านี้ เที่ยงแท้แน่นอนที่จะตรัสรู้ในภายหน้า

ธรรมบรรยายชื่อว่า “ธัมมาทาส” นั้น ก็คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วย วิชชา (ความรู้) และจรณะ (ความประพฤติ) เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นผู้ฝึกคนควรฝึกได้ยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่น และเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรม

มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติพึงเห็นด้วยตนเอง ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ท้าพิสูจน์ได้ ควรน้อมนำมาปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน

มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติที่ดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ ปฏิบัติชอบยิ่ง คือ อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ ประเภท เป็นผู้ควรของคำนับ ควรของต้อนรับ ควรยกมือไหว้ เป็นนาบุญอันประเสริฐของชาวโลก”


ข้อความนี้จาก มหาปรินิพพานสูตร ตรัสธรรมบรรยายชื่อ “ธัมมาทาส” แก่พระอานนท์ เท่ากับทรงมอบ “แว่นธรรม” ไว้สำหรับส่องดูตัวเอง ดูไปถึงอนาคตเลยทีเดียว

ข้อคิดในพระสูตรนี้ ก็คือ ถ้าบุคคลมีศรัทธาอันแน่วแน่ ไม่หวั่นไหว ไม่คลอนแคลน ในพระรัตนตรัยจริงๆ แล้ว ก็จะไม่มีทางตกต่ำ กล่าวโดยเคร่งครัดที่สุด ผู้บรรลุธรรมระดับพระโสดาบันเท่านั้น จึงจะเรียกว่ามีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย ปุถุชนอย่างเราๆ ท่านๆ มีแต่ศรัทธา “หัวเต่า” คือ เดี๋ยวยืดเดี๋ยวหด พุทธก็จะเอาไสยก็จะเอา จึงยังไม่ปลอดภัย แต่เมื่อ “เลื่อนขั้นตัวเอง” ถึงระดับพระโสดาบันนั่นแหละจึงจะไม่มีทางตกต่ำ ไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตอีกต่อไป

ไม่ว่าจะเกิดทางนามธรรม (คือสภาพจิตใจ) หรือเกิดทางรูปธรรม (คือเกิดจากท้องแม่จริงๆ)


:b8: :b8: :b8:

:b44: รวมคำสอน “อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38913

:b44: ประวัติและผลงาน “อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44336

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 03 ก.ค. 2015, 18:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มหาปรินิพพานสูตร : แว่นส่องธรรม (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

ขออนุโมทนาบุญนะครับ :b17:

เจ้าของ:  Duangtip [ 07 พ.ค. 2019, 19:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: มหาปรินิพพานสูตร : แว่นส่องธรรม (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/