ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40803
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 18 ม.ค. 2012, 03:54 ]
หัวข้อกระทู้:  ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

" ทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น เพราะความเกิดแห่งตัณหา
ทุกข์ทั้งหลายย่อมดับไป เพราะความดับแห่งตัณหา "

ทุกขอริยสัจ เมื่อประมวลโดยย่อแล้ว ได้แก่ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งของอุปาทานมี ๕ อย่าง คือ รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญูปาทานขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทานขันธ์ ซึ่งมีสภาพที่ทนได้ยาก

ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา อันทำให้เกิดในภพใหม่ ประกอบด้วย นันทิ(ความเพลิน)ราคะ(ความกำหนัดยินดี) เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ตัณหานี้เมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ปิยรูปสาตรูป เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูป

ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือ ความสละ ความส่งคืน ความปล่อยวาง ความไม่มีอาลัยในตัณหา ก็ตัณหานั้นเมื่อจะละย่อมละที่ปิยรูปสาตรูป เมื่อจะดับย่อมดับที่ปิยรูปสาตรูป

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ(ดำริชอบ) สัมมาวาจา(วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ(กระทำชอบ) สัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ(เพียรชอบ) สัมมาสติ(ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ(ตั้งมั่นชอบ)

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 27 ม.ค. 2012, 04:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

ยุคนัทธวรรค สัจจกถา นิทานในกถาบริบูรณ์ ปฏิสัมภิทามรรค


ภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น

สัจจะ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ

๑. สัจจะว่า นี้ทุกข์ เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น
๒. สัจจะว่า นี้ทุกขสมุทัย เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น
๓. สัจจะว่า นี้ทุกขนิโรธ เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น
๔. สัจจะว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น

ภิกษุทั้งหลาย สัจจะ ๔ ประการนี้แล เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 27 ม.ค. 2012, 04:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส
แสดงสูตรที่ ๑


{๕๔๕} ทุกข์ ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้เป็นอย่างไร

คือ สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ ๔ ประการ เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น ได้แก่

๑. สภาวะที่บีบคั้น แห่งทุกข์
๒. สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่ง แห่งทุกข์
๓. สภาวะที่ทำให้เดือดร้อน แห่งทุกข์
๔. สภาวะที่แปรผัน แห่งทุกข์

สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ ๔ ประการนี้เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น
ทุกข์ ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้อย่างนี้

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 28 ม.ค. 2012, 03:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

สมุทัย ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้ เป็นอย่างไร

คือ สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัย ๔ ประการ เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น ได้แก่

๑. สภาวะที่ประมวลมา แห่งสมุทัย
๒. สภาวะที่เป็นเหตุเกิด แห่งสมุทัย
๓. สภาวะที่เกี่ยวข้อง(ประกอบไว้) แห่งสมุทัย
๔. สภาวะที่พัวพัน แห่งสมุทัย

สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัย ๔ ประการนี้เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็น
อย่างอื่น สมุทัยชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้อย่างนี้

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 28 ม.ค. 2012, 03:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

นิโรธ ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้ เป็นอย่างไร

คือ สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธ ๔ ประการ เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น ได้แก่

๑. สภาวะสลัดออก แห่งนิโรธ
๒. สภาวะที่เป็นวิเวก แห่งนิโรธ
๓. สภาวะที่เป็นอสังขตะ แห่งนิโรธ
๔. สภาวะที่เป็นอมตะ แห่งนิโรธ

สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธ ๔ ประการนี้เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็น
อย่างอื่น นิโรธชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้อย่างนี้

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 28 ม.ค. 2012, 03:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

มรรค ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้ เป็นอย่างไร
คือ สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรค ๔ ประการ เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น ได้แก่

๑. สภาวะที่นำออก แห่งมรรค
๒. สภาวะที่เป็นเหตุ แห่งมรรค
๓. สภาวะที่เห็น แห่งมรรค
๔. สภาวะที่เป็นใหญ่ แห่งมรรค

สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรค ๔ ประการนี้เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น
มรรค ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้อย่างนี้

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 28 ม.ค. 2012, 07:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

โดยสรุปแล้ว

สภาวะที่ทนได้ยาก แห่งทุกข์ ๔ ประการ
สภาวะที่เป็นเหตุเกิด แห่งสมุทัย ๔ ประการ
สภาวะที่เป็นความดับ แห่งนิโรธ ๔ ประการ
สภาวะที่เป็นทาง แห่งมรรค ๔ ประการ

เป็นของแท้ ไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่น

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 19 ก.พ. 2012, 22:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

ข้อความที่เหลือครับ
ยุคนัทธวรรค สัจจกถา นิทานในกถาบริบูรณ์

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v ... 862&Z=8153

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/