ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ว่าด้วยพระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน หลังพุทธปรินิพพาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=32481
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ต่อmcu [ 11 มิ.ย. 2010, 11:34 ]
หัวข้อกระทู้:  ว่าด้วยพระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน หลังพุทธปรินิพพาน

ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย

พราหมณสูตร

ว่าด้วยพระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน

[๗๗๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้:-

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศรัยกะพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า:-

[๗๗๘] ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว?

[๗๗๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ดูกรพราหมณ์ เพราะบุคคลไม่ได้เจริญ ไม่ได้กระทำให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยู่ไม่ได้นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว และ

เพราะบุคคลเจริญ กระทำให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยู่ได้นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว

สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน?

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย


ดูกรพราหมณ์ เพราะบุคคลไม่ได้เจริญ ไม่ได้กระทำให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แล พระสัทธรรมจึงตั้งอยู่ไม่ได้นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว และเพราะบุคคลได้เจริญ ได้กระทำให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แลพระสัทธรรมจึงตั้งอยู่ได้นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว.

[๗๘๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พราหมณ์นั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่บุคคลผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักแลเห็นได้ ฉะนั้น ขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

http://www.mattaiya.org/เหตุปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานและไม่ได้นาน.html

ขออานิสงส์ในธรรมทานครั้งนี้ ดลบันดาลจิตให้พุทธศาสนิกชนและผู้ใฝ่ในธรรมะทั้งหลาย ได้ระลึกถึงธรรมะสติปัฏฐานและมาปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 กันมาก

เจ้าของ:  หลับอยุ่ [ 11 มิ.ย. 2010, 11:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยพระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน หลังพุทธปรินิพพาน

ยิ่งปฏิเสธ ฌาณ ก็ต้องไปกล่าวให้มากความ ครับ
ป่วยการที่จะไปมีความสามรถไปเห็นธรรมเห็นพระตถาคต ได้ ไม่มีทางครับ :b6:

เจ้าของ:  หลับอยุ่ [ 11 มิ.ย. 2010, 11:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ว่าด้วยพระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน หลังพุทธปรินิพพาน

พูดถึงสัทธรรมปฏิรูป
ปฏิรูปกันหมดทุกคน รวมตัวผมด้วย คุณด้วย เพราะอะไร เพราะ หากไม่ปฏิบัติจนถึงปฏิเวธขั้นสูงกัน ถือเป็นปฏิรูปทั้งหมด

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/