ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ปุพเพกตปุญญตา : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28914
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 24 ม.ค. 2010, 00:55 ]
หัวข้อกระทู้:  ปุพเพกตปุญญตา : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปภาพ

ปุ พ เ พ ก ต ปุ ญ ญ ตา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


บุคคลทุกคนซึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ประกอบด้วยความสุขของมนุษย์ น้อยหรือมาก
และได้พบพุทธศาสนาอันแสดงสัจจะธรรม

ธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริง
จงทำให้ได้ทราบข้อปฏิบัติต่างๆ
สำหรับที่จะได้เพิ่มพูนบารมีคือความดี อันได้กระทำไว้แล้ว
ซึ่งเรียกว่า ปุพเพกตปุญญตา
ความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แล้วในกาลก่อนมาอุปถัมภ์
ตั้งต้นแต่ให้บังเกิดเป็นมนุษย์ และให้เจริญมาตามควรแก่ฐานะนั้นๆ
โดยลำดับจนถึงปัจจุบันของทุกคน

อันความดีที่เป็นบารมีนี้ก็ตรงกับความชั่วที่เป็นอาสวะ
อันคำว่าอาสวะและบารมีนี้คู่กัน

ดังจะพึงกล่าวเป็นคำไทยง่ายๆว่า

บารมี นั้นคือเก็บดี อาสวะ คือเก็บชั่ว

กรรมที่ทุกคนกระทำอยู่ เป็นกรรมดีก็ตาม
เป็นกรรมชั่วก็ตาม ทางกาย ทางวาจา ทางใจ

เมื่อกระทำแล้วคราวหนึ่งๆ กิริยาที่ทำนั้นก็ล่วงไป เสร็จไป แล้วไป
แต่ว่ายังเก็บความดีความชั่วอันเนื่องมาจากกรรมที่กระทำนั้นไว้อยู่


ถ้าเป็นส่วนชั่วก็เป็นอาสวะ เก็บชั่วเอาไว้
ถ้าเป็นความดีก็เป็นบารมี คือเก็บดีเอาไว้


หากประกอบกรรมที่ชั่วอยู่บ่อยๆ ก็เก็บชั่วเอาไว้มาก เพิ่มพูนขึ้น
ถ้ากระทำกรรมที่ดีไว้บ่อยๆ ไว้มาก ก็เก็บดีเอาไว้มาก ก็เป็นบารมีเพิ่มพูนขึ้น
เพราะฉะนั้น อาสวะและบารมีนี้จึงเป็นส่วนที่ยังเหลืออยู่
ไม่เสร็จไปๆเหมือนดังกิริยาที่กระทำที่เสร็จไปแล้วไปเลิกไป เป็นคราวๆ

และคำว่าบารมีหรืออาสวะนี้
ที่เป็นเก็บดีหรือเก็บชั่วดังกล่าว ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมได้เหมือนกัน
เพราะกิริยานั้นทำคราวหนึ่งๆ ก็แล้วไปเสร็จไป เลิกไป
แต่ว่ากรรมที่เป็นส่วนดีส่วนชั่วนั้น ยังติดอยู่ยังเหลืออยู่

เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า

สัตว์ที่จะต้องตายถือเอาบาปบุญที่กระทำไว้แล้ว..ไป
อันบาปบุญที่กล่าวนี้ก็หมายถึงกรรมนั้นเอง
กรรมที่เป็นบาปเป็นบุญที่ได้กระทำไว้แล้ว..ไป

เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากรรมได้อีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นคำที่เรียกกันทั่วๆไป
และอาจจะแยกส่วนดีเป็น บารมี ส่วนชั่วเป็น อาสวะ


:b8: :b8: :b8:

(คัดลอกบางตอนจาก "วิมุตติจิต" : คัดจากเทปธรรมอบรมจิต ข้อความสมบูรณ์
ม้วนที่ ๑๑/๑ ครึ่งหลัง ต่อ ๑๑/๒ (File Tape 09) อณิศร โพธิทองคำ บรรณาธิการ
http://www.mahayana.in.th/tsavok/tape/0 ... %B8%95.htm)

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/