ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เนกขัมมธรรม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25103
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 22 ส.ค. 2009, 01:28 ]
หัวข้อกระทู้:  เนกขัมมธรรม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

รูปภาพ

เนกขัมมธรรม
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

เนกขมมํ ปสส เขมโต
ท่านจงเห็นเนกขัมมะโดยความเป็นธรรมเกษมจากโยคะทั้งปวงเถิดฯ

พระนิพพาน ก็ชื่อว่าเนกขัมมะปฏิปทา
ที่จะให้สัตว์ถึงพระนิพพานก็ชื่อว่า เนกขัมมะ นิพพานคามินีปฏิปทา

ชื่อว่าเนกขัมมะนั้น คือ

สัมมาปฏิปทา ปฏิบัติดำเนิน กาย วาจา จิตชอบ
อนุโลมปฏิปทา ปฏิบัติ อนุโลมแก่ธรรมนั้น
อปจจนิกปฏิปทา ปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกแก่พระนิพพาน
อนุวตตปฏิปทา ปฏิบัติไปตามเนื้อความแห่งพระนิพพาน

ธมมานุปฏิปทา ปฏิบัติซึ่งธรรมอันสมควรแก่โลกุตตธรรม
คือบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ รักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
รู้ประมาณในโภชนะประกอบตามซึ่งธรรมของผู้ตื่นอยู่

คือสติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4
อินทรีย์5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อัฏฐังคิกมรรค 8

นิพพานคามินีปฏิปทา มีศีลสังวรเป็นต้น นี้ชื่อว่าเนกขัมมธรรม
เป็นเบื้องต้นที่จะจะให้บรรลุถึงเนกขัมมะคือพระนิพพาน

ปสสิตวา เมื่อบุคคลมาเห็นแล้วเลือกแล้วให้มีการแจ้งแล้ว กระทำให้ปรากฏแล้ว
ซึ่งเนกขัมมะคือพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวง
เป็นผู้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อแล

http://www.84000.org/supatipanno/dham.html

เจ้าของ:  Hanako [ 17 ส.ค. 2012, 08:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เนกขัมมธรรม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/