ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วิธีการแก้ความโกรธกับศัตรู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24465
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ภัทร์ไพบูลย์ [ 28 ก.ค. 2009, 16:14 ]
หัวข้อกระทู้:  วิธีการแก้ความโกรธกับศัตรู

:b8: :b8: :b8:

สาธุท่านกัลยาณมิตรพึงเจริญสุขเจริญธรรมและจงเป็นมหาเศรษฐีทุกท่านเถิด

:b8: วิธีอยู่เหนือดวงชะตา (ดวงตก)
วิธีดูว่าเข้าข่ายอทินนาหรือไม่
วิธีดูว่าเข้าข่ายมุสาวาทหรือไม่
สาเหตหายนะที่เกิดในชาตินี้
อานิสงส์ศีลข้อ 3 เว้นกาเม

ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งไก่ 5
ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งเต่า
ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งมหาสมุทร
ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งแผ่นดิน
ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งน้ำ
ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งช้าง
ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งเมฆ
ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งพระอาทิตย์
ผู้เปรียบด้วยองค์แห่งราชสีห์


อกุศลกรรมบถ 20
จงมีสติ อย่า 20 ประการ
บุคคลผู้ไม่ควรทำไมตรีด้วย
ผู้ใดมาประทุษร้ายในท่านทั้งหลายผู้ไม่มีอาชญา

สาเหตที่ได้มหาปุริสลักษณะ 32
คนที่ไม่เหมาะแก่การทรงจำ
สิ่งที่ควรปิดบังให้มิด
ลักษณะคนที่ปกปิดความลับไว้ไม่ได้

หลักธรรมที่คนอาศัยวัดควรศึกษาปฏิบัติ
หลักธรรมที่คนบ้านควรศึกษาปฏิบัติ
ลักษณะคนสงบ
สิ่งที่เปรียบกับนิวรณ์ ๕
สิ่งที่ทำให้นิวรณ์ดับ
ลักษณะอวิชชา
ครุกรรมฝ่ายกุศล
บุพพกรรมของพระพุทธเจ้า
ความแตกต่างระหว่างฌานกับญาณ
ลักษณะคนถ่อย

ลักษณะคนที่ปกปิดความลับไว้ไม่ได้
ลักษณะคนที่สามารถห้ามตนจากความชั่วได้
ตระกูลที่ไม่ควรไปหา
ลักษณะคนที่โลกดูถูกดูหมิ่น ไม่มีคารวะยำเกรง
เรื่องไม่ควรด่า
ผู้ใดมาประทุษร้ายในท่านทั้งหลายผู้ไม่มีอาชญา

ผลแห่งการไม่ประทุษร้ายต่อมิตร
ศีลเปรียบด้วยสิ่งของต่าง ๆ 10 อย่าง
ลักษณะคนไม่รู้จักธรรม
สาเหตที่สตรีถึงความวิบัติ
พรที่พระนางผุสดีขอ 10
โทษผู้ล่วงเกินผู้มีคุณธรรมหรืออริยะ
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรมีอานิสงส์ 10
ทางแห่งความเสื่อม
ลักษณะคนประมาท
ผลดีจาความเป็นคนกตัญญู

คนชั่วมีนิสัยเหมือนกา 10 ประการ
เสี้ยนหนามของการปฏิบัติธรรม

มิจฉาทิฏฐิที่ห้ามสวรรค์ 10 ประการ
อันตรายต่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจน่าใคร่
อานิสงส์ของศีลตามลำดับ
สาเหตที่เป็นอรหันต์ไม่ได้

ชำแหละกฎแห่งกรรม


ทำไมบางคนทำงานน้อยได้ผลงานมาก
เหตใดทำดีไม่ได้ดี
เหตุใดน้ำผึ้งขม
พันธนาการชายหญิง
ตรวจสอบอาถรรพ์
อาถรรพณ์สวาท

ที่มา - หนังสือชำแหละกฎแห่งกรรม ร.ต.เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม

ธรรมเครื่องพิจารณาที่มีอุปการะแก่กุศลธรรม 10
ที่ตั้งแห่งความอาฆาต
เครื่องนำความอาฆาตออก 10 อย่าง
ถ้อยคำที่ควรพูด
อัปปนาโกศล (ฉลาดในอัปปนา)


อสัปปุริสทาน 5 / สัปปุริสทาน 5
เบญจกัลาณี ความงาม 5ลักษณะบุตรที่ควรสรรเสริญ 5 /การตอบแทนคุณพ่อแม่
ธรรมดาของคฤหบดี (พ่อเรือน)/ ธรรมดาของหญิง
วิธีละกามฉันท์ / วิธีละพยาบาท
วิธีละถีนมิทธะ, อุทธัจจกุกกุจจะ, วิจิกิจฉา
โทษร้ายแรงแห่งราคะ โทสะ โมหะ
ประเภทน้ำเลี้ยงหัวใจ ของจริตทั้ง 6
พระโพธิสัตว์มีอัชฌาสัย 6
ภิกษุสามเณรถึงพระนิพพาน เพราะมีธรรม 6

สถานที่ไม่ควรตั้งภูมิลำเนาอยู่
บุคคลที่ไม่ควรมีชื่อตามฐาน 6 จำพวก
ลักษณะคนที่ควรเป็นทูต 6
เหตุที่ทำให้คนเสื่อมจากประโยชน์
จงหลีกหญิง หรือชายที่มีลักษณะดังนี้
คนที่ต้องได้รับส่วนแห่งความทุกข์ 6 จำพวก
เหตุแห่งความยากจน


ทางแห่งความเสื่อม 6 ประการ
ทางแห่งวาสนา 6
ลักษณะของมหาตมะ ยอดบุรุษ 6 ประการ
คนที่ไม่งอกงามในศาสนา มีลักษณะ 6
ช่องทางของความชั่ว 6
ธรรมเป็นเหตุเกิด ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ / ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์


ข้อปฏิบัติที่ทำให้ได้เป็นพระอินทร์
ลักษณะของคนที่ไม่ควรคบเป็นมิตร/ คุณสมบัติมิตร
สิ่งที่ทำลายกันได้ 7 ประการ
คนห่างตำรา 7 จำพวก
ไฟ 7 กองเผาตัว
ธรรมที่เป็นอาหารของกันและกัน
:b8: :b8: :b8:
:b42: เทพบุตร :b8:

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

pic08.jpg
pic08.jpg [ 39.09 KiB | เปิดดู 980 ครั้ง ]

เจ้าของ:  damjao [ 29 ก.ค. 2009, 11:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีการแก้ความโกรธกับศัตรู

การใช้หลักธรรมะเป็นหลักในชีวิตประจำวัน
ก็เหมือนเรามีดวงประทีปส่องทาง
ให้เราเดินไม่ผิดทาง เดินได้เรียบร้อยก้าวหน้า
เป็นไปด้วยดี ชีวิตจะไม่ตกตำ

เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่า ฆ่าอะไรจึงจะไม่บาปและมีความสุขด้วยนะ

พระองค์ตรัสว่า "โกธัง ฆัตตะวา สุขัง เสติ"
ฆ่าความโกรธได้มีความสุข

อย่าอยู่ด้วยความเหี้ยมโหดดุร้าย
อย่าอยู่ด้วยความโกรธความเกลียด ความพยาบาท
ความริษยา อาฆาตจองเวรกับใครๆ
เพราะการเป็นอยู่เช่นนั้น
เป็นการเป็นอยู่ที่ไม่ชอบไม่ควร
เป็นการเป็นอยู่ที่สร้างปัญหา
ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งแก่ตน
ทั้งแก่บุคคลอื่นเป็นการทำลายตน ทำลายท่าน

เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายล้างกัน
แต่เราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกัน
สร้างสรรค์กัน ให้มีความสุขความเจริญสมปรารถนา......... :b8:

สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

เจ้าของ:  ชนกชนม์ [ 29 ก.ค. 2009, 11:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีการแก้ความโกรธกับศัตรู

สาธุครับในกุศลจิตในการเผยแพร่ธรรม


ธรรมนำชีวิต :b8: :b8: :b8:

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

3_508.jpg
3_508.jpg [ 98.89 KiB | เปิดดู 936 ครั้ง ]

เจ้าของ:  yothininsuk [ 27 ต.ค. 2009, 13:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีการแก้ความโกรธกับศัตรู

อนุโมทนาครับ


:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/