ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=23601
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 14:52 ]
หัวข้อกระทู้:  พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

รูปภาพ

ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน
แนวการศึกษาของชีวิตในหลักพระพุทธศาสนานั้น
ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ คันถธุระ
ก็คือ แนวการศึกษาในพระพุทธศาสนาทั้งหมด
เรียกว่า การศึกษาวิปัสสนาธุระ เขาเรียกว่า การปฏิบัติธรรม
ที่เรามาเจริญกรรมฐาน มีขันธ์ ๕ รูป นาม เป็นอารมณ์
เราให้แนวสติปัฏฐาน ๔ มรรค ๘ อริยสัจ ๔
วิธีปฏิบัติ มีศีล สมาธิ ปัญญา เท่านั้น
ข้อกำหนดก็คือ สติสัมปชัญญะเป็นตัวกำหนด
ตัวกำหนดนี้เป็นตัวสร้างแบบให้แก่ชีวิต เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ
สร้างรูปแบบที่ดี นิสัยที่ดี เพราะสติสัมปชัญญะดี
การเจริญกรรมฐานจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้
ซึ่งก็เรียกว่า “การปฏิบัติธรรม”


:b48: การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต

การปฏิบัติธรรมนี้ เรามีจิตมุ่งมาดปรารถนาอยู่ด้วยความไม่ประมาท
หมายถึง ความไม่ประมาทเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจะเป็นเอกัคคตา
หนึ่งไม่มีสอง ประคองด้วยสติปัญญา แก้ไขปัญหาได้
นั้นได้แก่ สมาธิภาวนา มีสมาธิเกิดขึ้น...
จิตใจท่านดี เรียกว่า การพัฒนาชีวิต


การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นการพัฒนาชีวิต
ให้ชีวิตของท่านแจ่มใส ชีวิตมีความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร

การปฏิบัติธรรมนี้เป็นการจำเป็นแก่ชีวิตมาก
ที่เรียกว่า เราจะดำเนินวิถีชีวิตให้เกิดความสุขได้อย่างไร?
การดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขได้นั้น ก็คือ การพัฒนาชีวิตของเราเอง
เรียกว่า พัฒนาทั้งด้านการศึกษาการแสวงหาวิชาความรู้อันนี้เป็นต้น
นี่แหละการบำเพ็ญกุศล การที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุข
สิ่งที่ควรใฝ่หามากที่สุดก็คือ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชีวิตของท่านจะมีค่า เวลาของท่านจะมีประโยชน์ต่อไป
ถ้าชีวิตของท่านไม่มีค่า เวลาของท่านจะไร้ประโยชน์
ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต เวลาจะหมดไปเปล่า
ไม่เกิดประโยชน์สุทธิผลแต่ประการใด

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 14:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

:b48: พัฒนาคุณค่าชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม

อันนี้เป็นหลักปฏิบัติของแนวทางสภาพชีวิต ก็เรียกว่า “การพัฒนา” นั่นเอง
พัฒนาให้เกิดสติปัญญา พัฒนาวิชาการ พัฒนาความคิด พัฒนาความรู้
พัฒนาเพื่อให้เรามีสติปัญญา ให้มีความตั้งใจ
และแก้ไขปัญหาด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ของเรา ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ก็เรียกว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็คือ ที่เรามาเจริญกรรมฐานนี่เอง
ทำให้เรารู้จักชีวิตที่มีค่าและเวลาที่มีประโยชน์


:b48: งานที่สำคัญของชีวิต เพื่อชีวิต

การเจริญกรรมฐานต้องการตรงนี้ ที่เราปฏิบัติกรรมฐานนั้น
ก็เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดแล้วอันแร้นแค้นและไร้ความหมาย
งานที่สำคัญของชีวิตและเพื่อชีวิตอย่างหนึ่งคือ การเจริญกรรมฐาน
ได้แก่ บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา
ทำด้วยตัวเองชั่วชีวิต เพราะเป็นงานที่กำหนดชะตาชีวิต ก็คืองานพัฒนาตัวเอง
การเจริญกรรมฐานเป็นการพัฒนาตัวเองให้เห็นได้ชัด
งานพัฒนาตัวเองได้แก่ การสร้างสรรค์สิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องมี หรือสิ่งที่ตัวควรจะมี
แต่ยังไม่มีทำให้มีขึ้น เมื่อมันยังไม่มีความหมาย ก็ทำให้มันมีความหมายขึ้นในตัวเอง
ก็คือ การเจริญพระกรรมฐาน แต่เราก็ไม่เข้าใจ

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 14:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

:b48: สติปัฏฐาน ๔

การเจริญกรรมฐานไม่รู้เจริญอะไร?...เราก็ต้องใช้สติปัฏฐาน ๔
กายานุปัสสนาฯ มีคนรู้เยอะ แต่ทำกันไม่ได้
กายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน เหลียวซ้าย แลขวา...มีสติควบคุมอยู่ตลอดรายการ
ยืนหนอ ๕ ครั้งได้ไหม? หาว่าไม่มีคนสอน...สอนทุกวันพระก็ยังว่าไม่มีคนสอน
แต่ท่านก็ไม่ค่อยจะตามคำสอนของอาตมาที่ต้องการ จึงออกไปนอกประเด็น
ขยันนอกหน้าที่นอกการงานหมด จึงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่าน


:b48: เมื่อสติอยู่กับจิต ชีวิตจะมีค่า

เช่น การยืน นั่ง ฟัง เดิน นอน การจะเหลียวซ้ายแลขวา...มีสติ
กายยืนหนอ ๕ ครั้ง หลับตาตั้งสติ ตั้งแต่ศีรษะลงปลายเท้า
จากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะไปมา ๆ ๕ ครั้ง
ถ้าสติอยู่กับจิตเมื่อไร...ชีวิตท่านจะมีค่า
ท่านจะรู้สภาวะธรรม รู้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน
ยืนหนอ ๕ ครั้ง เราจะมีความเข้าใจในชีวิตอันมีค่ามาก
เราจะมองคนในแง่ดีเสมอ ถ้ามองคนในแง่ดีก็จะประสบพบเห็นในชีวิตของเขาว่า
คนนี้มีนิสัยเป็นอย่างไร? หัวไม่มีแล้วจะต้องตายอย่างไร?...มันจะบอกได้ชัดมาก


อาตมาสอนทุกวันพระ เน้นอยู่ตรงนี้...หาว่าไม่สอน ไปหาครูอื่น
วิทยากรอื่นก็แนะแนวเพิ่มเติมเท่านั้นก็เพียงพอ
ขอให้ทำตรงนี้ให้ได้ ท่านก็ยังทำไม่ได้ ท่านจะเอาอะไรอีก
อาตมาพูดมาหลายวันพระ ท่านทั้งหลายไม่ได้จดจำแต่ประการใด
พระสงฆ์องคเจ้าก็ไม่ได้สนใจจำ
ไปเอานอกตำรามาใช้กัน...เอาตำราอื่นมาสอนกันหมด
ก็แสดงความเสียใจกับท่าน ที่ท่านทำไม่ได้ ถามปัญหาก็ตอบไม่ได้
ไม่รู้จะใช้อะไรกันดี คนมันดีแค่นี้ คนมันดีกว่านี้ไม่ได้ ขอเจริญพร
อย่างนี้เราก็เห็นชัด คนประเภทนี้ดีแค่นี้ ดีกว่านี้ไม่ได้...นี่เห็นได้ชัด
คุณค่าของคนเป็นอย่างนี้จริง ๆ คนที่ไร้บุญไร้วาสนา จะไม่สนใจเรื่องนี้
จะสนใจแต่ที่นอกเรื่อง ไม่เตรียมเวลาตลอดรายการ

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 14:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

:b48: กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

การพัฒนาตัวเองคือ กรรมฐาน
อ่านตัวออก บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น เห็นตัวตาย คลายทิฏฐิ
ก็คือ ยืนหนอ ๕ ครั้ง เรามองคนอื่นก็มองในแง่ดีแง่เสีย
จะออกมาให้เรารู้เลยว่า คนนิสัยไม่ดี หัวไม่มีแล้วต้องตาย ก็คงไม่เคยพลาด
ตรงนี้ยังทำไม่ได้ แล้วบอกไม่มีคนสอน
สอนอยู่ทุกวันพระก็หาว่าไม่มีคนสอนอีก จึงหมดศรัทธาตั้งแต่บัดนี้


มากันมากมายก่ายกอง...น่าเสียดายจริง ๆ บอกว่าวิธีทำ ทำอย่างนี้
แล้วไปทำ...วิทยากรแนะนำเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปหาครูจ้างที่ไหน
เอาครูที่ไหนจ้าง เอาครูที่ไหนมา ครูที่ไหนรับจ้าง มีบ้างไหม?
จะได้ไปหามาให้...พูดอย่างนี้อย่างไรหรือประการใด


น่าเสียดายมาก...อย่างนี้ยังไม่รู้จะเอาอะไรจากเราอีกแล้ว
เราก็แผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายมีความสุข มีความเจริญ
ให้ลูกท่านเรียนหนังสือเก่งสอบเอ็นทรานซ์ได้
เข้ามหาวิทยาลัยได้ เป็นจำนวนมากแล้ว ท่านยังจะมาว่าอาตมาอีก?
ไม่รู้จะเอาอะไรที่แน่นอน ที่ถูกต้องยืนหนอ ๕ ครั้ง
คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ท่านก็ยังทำไม่ได้ จะไปเอาหนออย่างไร?
ไปเอาผีเจ้าเข้าทรงมีองค์กันทั้งนั้น...ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็มาด่ามาว่าเราอีก


คนนอกลูกนอกทาง...พวกเถรเทวทัต พวกลูกศิษย์เถรเทวทัตที่ตามมา...มาด่าเรา
ไม่อยากร่วมงานกับเรา เราก็ไม่ว่าอะไร แค่ยืนตั้งสติได้ไหม?
ตั้งแต่ศีรษะลงไปที่ปลายเท้า ปลายเท้าขึ้นหาศีรษะ
ให้รู้จักภาวะขึ้นมาชัดท่านทำได้หรือไม่?


สำหรับท่านผู้ใหม่ต่อการปฏิบัติ จงหลับตาแล้วดูมโนภาพ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
แล้วลืมตาขึ้นดูที่ปลายเท้า ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ
การเกินจงกรมให้เดินช้าที่สุด เดินช้าที่สุดเท่าที่จะได้
มีเวทนายืนหยุด กำหนดเวทนาให้ได้
ไม่สบายใจก็กำหนด ไม่สบายใจที่ลิ้นปี่ ให้ได้เสียงกำหนดที่หู
ตา...เห็นอะไรก็กำหนดที่หน้าผาก มันจะได้ผลดีขึ้นโดยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
แล้วท่านจะเอาอะไรอีก ที่ว่าไม่บอก...ท่านว่าไม่มีครูสอน
ก็อาตมาสอนทุกวันพระ...ไม่ฟังนะ ไม่มีใครยอมฟัง ก็เลิกกันเท่านั้น


ญาติธรรมทั้งหลายน่าเสียดาย...เราพยายามเหนื่อยยากสอนทุกวิถีทาง
เพื่อจะให้ท่านเข้าใจ ท่านก็กลับไม่เอาและไม่เข้าใจ ไปกันไม่รอดญาติธรรม
ไม่มีแล้วจะเกิดผลได้อย่างไร? กำหนดเสียใจ กำหนดโกรธ
ท่านก็ไม่กำหนดไม่เอา จะไปเอาอะไรก็ไม่ทราบอย่างนี้
เป็นต้นก็หาว่าทำไม่ได้ หรือทำได้ญาณโน้น ได้ญาณนี้ ไปว่าคนโน้น นินทาคนนี้
คนดีมีปัญญาเขาไม่ว่าอะไรกัน มีแต่แผ่เมตตาปรารถนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกัน
เขาไม่ไปว่าคนนี้ ใส่ร้ายคนนี้ ยังมีอยู่ในที่นี้อีกมากพวกกิเลสนานาประการ


มีกิเลสจะสร้างความดี ชีวิตแจ่มใสเห็นจะยากมาก
การสร้างสรรค์สิ่งที่ตัวจำเป็นต้องมี...ที่ตัวจำเป็นต้องมีคือ กรรมฐาน
หรือสิ่งที่ตัวควรจะมี แต่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้น
ให้มีสติอยู่ในตัวเองก็ยังทำไม่ได้ แล้วท่านเอาชีวิตให้มีค่าได้อย่างไร?
ชีวิตท่านก็จะไม่มีค่าอีกต่อไปแล้ว ประโยชน์ต่อการงานในหน้าที่ไม่มีอีกแล้ว
ขอเจริญพร เราก็ไม่ว่ากัน สอนทุกวันพระหาว่าเราไม่สอน มาพูดได้อย่างไร
เขียนหนังสือมาก็ยาวเหยียด...หาว่าอาตมาไม่สอนไม่ได้เอาใจใส่เลย
เราเหนื่อยยากอย่างไรก็ดูแลอาหารการบริโภคทุกประการ
ไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ก็เห็นใจที่ท่านพูดอย่างนั้น
พูดไม่มีเหตุผล พูดไม่น่าฟัง ท่านไร้คุณธรรมจริง ๆ
ท่านปรับปรุงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วทั้งโดยการกระทำ โดยธรรมชาติ คือ การเจริญกรรมฐาน
แต่มันไม่เหมาะสมด้วยสภาพปัจจุบัน มันไม่มีความเหมาะสมเลย
สภาพปัจจุบันไม่มีความเหมาะสมแก่ตัวท่านเอง
คือ การมีสติสัมปชัญญะประจำจิตประจำใจของเรานั่นเอง
การเดินจงกรมพยายามเดินให้ช้า อย่าดูอื่นไกล
อย่าเหลียวลอกแลก ๆ เพ่งดูที่ปลายเท้า เดินช้า ๆ ... อย่างนี้หาว่าไม่มีครูสอน
ไม่มีประโยชน์ในการมาของท่าน

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 15:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

:b48: เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เดินจงกรมมีลักษณะ ๕ ประการ นั้น มีเวทนาก็กำหนด
กำหนดตรงเวทนานั้นให้มันหายไป อย่างต่ำก็เกิดขึ้นตามดู
เรียบร้อย ถอยหลังแล้วก็ดับไป ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่เลย
คือ รูป นาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์จะแจ่มชัดขึ้นมาทุกระยะ
และเหตุผลออกมาอย่างนี้


การแก้ไขสิ่งที่ตัวทำผิดพลาด ถ้าเรามีสติดี เรานั่งเจริญกรรมฐาน
หายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบ พองหนอ...ยุบหนอ
หายใจยาว ๆ อย่าหายใจสั้น ให้มันได้จังหวะ
การแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาด มันขาดสติที่ตรงไหน มันไม่ถูกต้องตรงไหน
ไม่มีความถูกต้องตามสภาพที่พึงประสงค์ตรงไหนบ้าง นี่มันจะบอกได้
หายใจพองหนอ ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ ให้มันได้จังหวะ
สภาพความเป็นจริงของชีวิตเป็นอย่างนั้น เราจะไม่ผิดพลาด
เราจะไม่ประมาทอีกต่อไป นี้คือกรรมฐาน


เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน...ปวดเมื่อยตรงไหนก็หยุด พอง...ยุบ
ขณะที่เดินก็หยุดเดิน ขณะนั่งก็หยุด พอง...ยุบ
เราก็กำหนดเวทนาที่หัวเข่าหรือที่ปลายเท้าหรือที่ตรงไหน
เมื่อยต้นคอตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น เกิดขึ้น...ตั้งอยู่....เดี๋ยวก็...ดับไป
จะเกิดผลคือปัญญาก็จะแก้ไขปัญหาได้

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 15:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

:b48: จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

การพัฒนาตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเอง ก็คือ กรรมฐาน
ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้เจริญกรรมฐาน ไม่ปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว
ท่านจะไม่รู้ความจริงของชีวิตแน่นอน และไม่รู้เหตุการณ์ของชีวิตอีกประการหนึ่ง


ออกมาอย่างนี้ชัดเจนแล้วท่านจะเอาอะไรอีก
ถ้าไม่เอาประโยชน์ในเรื่องกรรมฐานนั้นจะเอาอะไรอีก?... คงไม่ได้แล้ว
อาตมาก็สอน มีอะไรก็กำหนด จิตออกก็กำหนด...จิตหนอ
กำหนดที่ลิ้นปี่ คิดหนอ...คิดหนอ เดี๋ยวจิตก็เข้าที่นั่นแหละ แก้ไขปัญหาชีวิตได้
แต่เราก็ไม่กำหนด เสียใจเราก็ไม่กำหนด ท่านจะได้อะไรอีกในโอกาสนั้น...เวทนา


จิต...จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน มันคิดโน้นคิดนี้หลายอย่าง
คิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน จิตก็สับสนไม่เป็นสมาธิ
เราจะต้องรู้วิธีแก้กำหนดว่า...คิดหนอที่ลิ้นปี่
หายใจยาว ๆ ด้วยจมูก ลงไปที่สะดือ
หายใจยาว ๆ กำหนด คิดหนอ...คิดหนอ ให้ลึก ๆ เดี๋ยวมันก็หาย
ปัญญาก็เกิดมาแก้ปัญหาของท่าน นี่ตรงนี้วิธีปฏิบัติ
อย่าไปทำอย่างอื่นหมด ไม่เคยทำตามที่เราสอน
ก็ขอฝากท่านไว้ด้วย ไม่เคยเอาที่เราสอนเลย
ในเมื่อท่านไม่เอาแล้วมาด่าเราอีกด้วย...ด่าอีก
แต่เอาเถอะ รับรองท่านจะไม่ได้ผลแน่นอน
มาด่าครูบาอาจารย์นั้นไม่ได้ผลอย่างแน่นอน
ก็น่าจะบอกเราให้ทราบว่าควรอย่างไร ไม่ควรอย่างไร
เพราะฉะนั้น การเจริญพระกรรมฐานนี้ มันสำคัญอยู่ที่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
จิตคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้ พิจารณาเทปบันทึกเสียงก็ต้องกำหนด
จิตจะออกไปไหนมันก็ไม่เป็นไร
มันไม่มีตัวตนที่คลำได้นี่...จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 15:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

การกำหนดธรรมก็ต้องกำหนดจิตนั่นเอง...ไม่ยาก
แต่ขอให้ทำตามเพราะว่าละเอียดนัก
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ข้อที่ ๔ ธรรมเป็นกุศลและอกุศล
กุศลกรรมและอกุศลกรรมมันจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
มันจะถูกหรือผิดประการใดเราไม่ทราบ จึงต้องกำหนด...รู้หนอ...รู้หนอ
นี่ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ว่าที่เราทำไปน่ะมันถูกหรือผิด
ที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง อ๋อ!...มันเป็นอกุศล ใช้ไม่ได้
เรารู้เข้าใจ แล้วก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ความคิดนั้นก็มาใหม่ ออกมาคิดถูกต้องแน่นอนที่สุด
เรียกว่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธรรมเป็นกุศล ธรรมเป็นอกุศล มันจะเกิดข้อที่ ๔ ตายตัว...ของตายตัว
จึงจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ ว่าตอนนั้นเราทำไม่ถูก

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 15:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

:b48: การพัฒนาชีวิตต้องกระทำด้วยตนเอง

การพัฒนาตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำด้วยตนเอง
คือ การเจริญพระกรรมฐาน เพราะไม่มีใครจะทำให้ใครได้
เหมือนกับการรับประทานอาหาร...คนที่ต้องการอาหาร
ก็จะต้องรับประทานอาหารด้วยตนเอง ไม่มีทางที่ให้ใครรับประทานแทนได้
การรับประทาน การรักษาพยาบาลเมื่อเวลาเจ็บไข้
คนป่วยต้องการได้รับการรักษาเอง
คนป่วยต้องรับประทานเอง รับการฉีดยาเอง
แม้มีความจำเป็นต้องผ่าตัดเอง จะลำบากหรือเจ็บป่วยประการใดก็จำต้องทนรับ
จะให้ใครรับแทนไม่ได้ เพราะคนอื่นไม่ได้ป่วยด้วย
เหมือนการเจริญกรรมฐานก็เช่นกัน ไม่มีใครรับรองหรือรับให้ได้
นอกจากการพัฒนาตัวเอง


:b48: ชีวิตนี้อยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลง

การเจริญกรรมฐานเป็นงานที่ต้องทำตลอดชีวิต ไม่มีใครทำแล้ว
ไม่มีใครทำเสร็จ...จะหยุดพักก็ไม่ได้จะต้องทำเรื่อย ๆ ไป
คือ จิตนี่เอง...มันเหลวแหลกแตกกลาง
เพราะชีวิตเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ความเป็นอยู่เมื่อวานนี้ มีหลายสิ่งที่ไม่เหมือนความเป็นอยู่ในวันนี้เลย
ในเดือนนี้ ปีนี้ ก็มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับเดือนที่แล้ว
ปีที่แล้ว ความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ทำให้คนเราและสิ่งทั้งหลายอยู่ได้
ถ้าหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใด จะไม่มีใครหรือมีสิ่งใดอยู่ได้
ทั้งหมดจะต้องสิ้นสุดยุติ ชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลง


การรู้จักควบคุมการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ตั้งสติไว้ จิตมันเปลี่ยนแปลงภาวะอยู่เสมอ
ให้อยู่ในภาวะที่พึงปรารถนา เป็นลักษณะของการพัฒนาตัวเอง
คือ ช่วยตัวเอง พึ่งตัวเอง มีความหมายอย่างนั้น การพัฒนาจึงแปลว่า ความเจริญ
การเจริญกรรมฐานต้องการให้คนมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรอย่างนี้ต่างหาก
ไม่ใช่ให้ท่านมาทำความเสื่อม มานั่งนินทากัน มาว่ากัน...ไม่ใช่
ความเจริญทุกอย่างเดินไปข้างหน้า ไม่อยากถอยหลังลงคลอง
คือ สนองความปรารถนาที่พึงประสงค์

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 15:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

:b48: ส่วนประกอบอันนำไปสู่ชีวิตคน
ตามวิถีทางของความเป็นคน


การพัฒนาตัวเอง คือ การเจริญสติปัฏฐาน ๔
หมายถึง การปฏิบัติเพื่อให้เกิดส่วนประกอบที่สำคัญของคน ๔ ประการ คือ

๑.ธรรมะหรือคุณธรรม

๒.อาชีพ

๓.หน้าที่

๔.สังคม

ออกมานี้ชัดมากแล้วท่านจะเอาอะไรอีก? ท่านมีสติบ้างไหม?
คนเป็นคนตามความหมายเท่านั้น เพราะส่วนประกอบ ๔ ประการนี้
นำไปสู่ชีวิตคนตามวิถีทางของความเป็นคน
ส่วนประกอบของคนที่ได้พึ่งอาศัยก็มีอยู่ ๓ คือ อาชีพ หน้าที่ สังคม
ธรรมะหรือคุณธรรมนั้น คนไม่ได้อาศัยโดยตรง
คือ ไม่ได้กิน ไม่ใช้ธรรมะหรือคุณธรรมเลย
แต่ธรรมะหรือคุณธรรมก็เป็นหลักสำคัญ หรือส่วนสำคัญที่สุดของคน ซึ่งจะขาดไม่ได้
จะบกพร่องไม่ได้ เพราะคนที่มีธรรมะเท่านั้น
จะสามารถประกอบอาชีพได้สำเร็จ มีความเจริญมั่นคง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย สามารถเข้าสังคมได้
สร้างและบริหารสังคมได้ราบรื่น คนขาดธรรมะ...เป็นคนไร้โอกาส
ขาดสติสัมปชัญญะ ไร้ความสามารถ เรื่องของคนจึงขาดคุณธรรมไม่ได้:b48: สติสัมปชัญญะอุปการะชีวิต

การเจริญสติปัฏฐาน ๔ นั้นสรุปเหลือสอง...สติสัมปชัญญะ
ตัวกำหนดเป็นคุณธรรมสำคัญ ปัญหาเรื่องคน เรื่องสังคม ที่สำคัญอยู่ตรงนี้
คือ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ การพัฒนาตัวเอง
การมีสติสัมปชัญญะ เป็นการพัฒนาตัวเอง
ให้มีความเจริญก้าวหน้าพอจะเป็นที่พึ่งของตนได้
เราต้องเริ่มปลูกฝังธรรมะ คือ คุณธรรม ศีลธรรม ภูมิธรรม จริยธรรม
ตลอดถึงวินัยให้มีขึ้นในตน พอที่จะกำกับอาชีพหน้าที่และสังคมได้
ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางพัฒนาตัวเองสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
ขอให้ทุกคนได้โปรดยอมรับสัจจธรรมอันนี้
การเจริญกรรมฐานอยู่ตรงนี้ชัดมาก การมีสติปัญญา การมีศีลธรรม
จึงจะพบความสำเร็จแห่งความหวังได้ผู้ที่พัฒนาตัวเองได้ ตามแบบตามแนวสติปัฏฐาน ๔ นี้
ย่อมได้รับผลดีตามที่ปรารถนา คือ มีทรัพย์สมบัติสมควรแก่ฐานะ
เพื่อความสะดวกในการเป็นอยู่ และมีเกียรติ
ขอจบรายการในการชี้แจงแสดงพระกรรมฐานแค่นี้ เพราะพอสมควรแก่เวลา
สุดท้ายนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
ขอให้ท่านงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา
ด้วยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสนี้เทอญ

:b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 15:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

“เราก็แผ่เมตตาทุกวัน เจ้ากรรมนายเวรเอ๋ย
ถ้าผิดตามกรรมมา เราสร้างกรรมไว้ในวัฏจักร
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ขออโหสิกรรม...ข้าพเจ้ายอมรับเวรกรรม
เท่านี้เองเป็นการหมดเวรหมดกรรม
เวรกรรมจะชะงักได้โดยระงับเวร ระงับกรรมที่เราทำ จะไม่ต่อเวรต่อกรรม”

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 08 ก.ค. 2009, 15:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโ

เงินไม่สำคัญเสมอไป

เงิน...ซื้อเตียงนอนได้แต่ซื้อ “การนอนหลับที่เป็นสุข” ไม่ได้

เงิน...ซื้อกระดาษปากกาได้แต่ซื้อ “ความเป็นกวี” ไม่ได้

เงิน...ซื้อหาอาหารดี ๆ ได้แต่ซื้อ “ความอยากรับทาน” ไม่ได้

เงิน...ซื้อความประจบสอพลอได้แต่ซื้อ “ความจริงใจ” ไม่ได้

เงิน...ซื้อการตามใจได้แต่ซื้อ “ความจงรักภักดี” ไม่ได้

เงิน...ซื้อเพชรนิลจินดาได้แต่ซื้อ “ความสวยงาม” ไม่ได้

เงิน...ซื้อความสนุกชั่วครู่ได้แต่ซื้อ “ความสุข” ไม่ได้

เงิน...ซื้อเพื่อนร่วมทางได้แต่ซื้อ “เพื่อนแท้” ไม่ได้

เงิน...ซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้แต่ซื้อ “ปัญญา” ไม่ได้

เงิน...ซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้แต่ซื้อ “สันติสุข” ไม่ได้

เงิน...ซื้อเมียที่สวยได้แต่ซื้อ “แม่ที่ดีให้ลูก” ไม่ได้

“เงิน” จะสำคัญเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้นพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)


ที่มา...โพสท์ในลานธรรมเสวนา หมวด ชีวิตกับธรรมะ
กระทู้ 14328 โดย: milkyway 04 มี.ค. 48

คัดลอกจาก...
http://www.dharma-gateway.com

:b8: :b8: :b8:

:b44: รวมคำสอน “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44758

เจ้าของ:  jintana63 [ 09 ก.ค. 2009, 08:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

อนุโมทนาสาธุค่ะ คุณลูกโป่ง :b8:
เตือนสติได้ดีจริงๆค่ะ บังเอิญเผลอทำจิตตกไปหน่อย กำลังอยู่ในช่วงใช้เวรใช้กรรมพอดี
ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
ด้วยความเคารพ :b51: :b52: :b53:

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 27 ธ.ค. 2010, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโ

รูปภาพ

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 27 ธ.ค. 2010, 10:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโ

รูปภาพ

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 27 ธ.ค. 2010, 10:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโ

รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/