ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พุทธศาสนาของโลก (ท่านพุทธทาสภิกขุ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22064
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 03 พ.ค. 2009, 00:33 ]
หัวข้อกระทู้:  พุทธศาสนาของโลก (ท่านพุทธทาสภิกขุ)

รูปภาพ
[ภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์ “ฉัพพรรณรังสี”
(LordBuddha's Ray of Six Colours)
สร้างสรรค์โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์]


พุ ท ธ ศ า ส น า ข อ ง โ ล ก
ท่านพุทธทาสภิกขุ

การที่จะชี้แจงชักชวนชาวโลกที่ถือศาสนาอื่น
หรือแม้เปนคนไทยที่ไปถือศาสนาอื่น มานับถือพุทธศาสนา
โดยการพิสูจน์ชี้ให้เห็นว่า

ดีกว่าศาสนาอื่นไปเสียทุกประการ
และมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงนั้น
เปนสิ่งที่เปนไปไม่ได้โดยเด็ดขาด


ทางที่จะเปนไปได้ ก็มีหยู่ที่พิศูจน์ให้เห็นว่า
ศาสนาคือของอันเดียวกันทุกศาสนา
ต่างกันแต่ระดับและศาสนาไหน
จะเหมาะแก่โลกในสมัยวิทยาศาสตร์
หรือเหมาะกับคนไทยที่สุดเท่านั้น

คำว่า ระดับ หมายถึง
ระดับของความพ้นทุกข์ที่ไปได้ไกลถึงที่สุด
และระดับแห่งการศึกษา
หรือพื้นของจิตใจผู้ที่จะรับถือศาสนานั้นๆด้วย


พุทธศาสนาโดยทั่วไป
ก็คือของผู้รู้ทั้งปวง เปนสากลหยู่ในตัวหย่างที่สุดแล้ว


พุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะองค์เล่า
ก็มิใช่อื่นไกลไปจากนั้น
เพราะ พระพุทธเจ้า องค์หนึ่งก็คือ ยอดของพุทธบุคคล
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นเอง


และยิ่งมีความเปนสากลยิ่งขึ้นจนถึงที่สุด
หาใช่เปน Authority ของเอกชนคนนั้นคนนี้
ชาตินั้นชาตินี้มาแต่ไหนไม่
พระพุทธเจ้าของธรรมชาตินั่นเอง

ไม่มีศาสนาไหน เปนมิจฉาทิฏฐิ แล้วยืนยาวมาได้ถึงบัดนี้
มิจฉาทิฏฐิหยู่ที่สิ่งที่เพิ่งปนเข้ามามากกว่า
ไม่มีศาสนาที่เมื่อแปลให้เปนธรรมาธิษฐานแล้ว
จะไม่มีลักษณะเปนอันเดียวกับศาสนาอื่น
และเข้าแถวเรียงไหล่กันได้ทั้งโลก


คฤสตศาสนา เมื่อแปลพระเป็นเจ้า
ให้เปนธรรมาธิษาน หย่างถูกต้องแล้ว
ที่แท้คือพุทธศาสนาในระดับหนึ่งนั่นเอง


:b8: :b8: :b8:

หมายเหตุ : บทความเรื่องนี้ใช้อักขรวิธีตามต้นฉบับ

(ที่มา : จากอนุทินประจำวัน ปี ๒๔๙๕ ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕
ใน “พุทธทาสลิขิตข้อธรรม : บันทึกนึกได้เอง ว่าด้วย ชีวิต สังคม การเมือง สันติภาพ
และหลักคิดสำคัญๆ”
; พิมพ์ครั้งที่ ๑ - วันพุทธทาส ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
โดย สวนโมกขพลาราม และคณะธรรมทานสุราษฎร์ธานี)

เจ้าของ:  อมิตาพุทธ [ 03 พ.ค. 2009, 00:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธศาสนาของโลก : ท่านพุทธทาสภิกขุ

อามิตตาพุทธ...ถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้ เข้าใจแบบนี้ โลกนี้ก็คงสงบสุข.
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Tαhquαriμs [ 03 พ.ค. 2009, 01:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธศาสนาของโลก : ท่านพุทธทาสภิกขุ

:b8:

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 03 พ.ค. 2009, 12:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธศาสนาของโลก : ท่านพุทธทาสภิกขุ

กุหลาบสีชา เขียน:
คฤสตศาสนา เมื่อแปลพระเป็นเจ้า
ให้เปนธรรมาธิษาน หย่างถูกต้องแล้ว
ที่แท้คือพุทธศาสนาในระดับหนึ่งนั่นเอง
ท่านพูดของยากให้ง่าย กว้างขวางลึกซึ้ง
แล้วไม่ขุ่นเคืองใจผู้ฟัง ได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงครับ
:b8:

เจ้าของ:  ariyachon [ 03 พ.ค. 2009, 18:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธศาสนาของโลก : ท่านพุทธทาสภิกขุ

สาธุจร้า
:b8: cool :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 03 พ.ค. 2009, 20:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธศาสนาของโลก : ท่านพุทธทาสภิกขุ

:b8: :b8: :b8:

คำสอนของพระพุทธเจ้าถือเป็นสัจจะ
เป็นความจริงที่ถูกต้องที่สุด
ในโลกใบนี้ครับ


:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/