ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ฉันนะ..... พระดื้อ (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21738
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  บัวไฉน [ 17 เม.ย. 2009, 18:42 ]
หัวข้อกระทู้:  ฉันนะ..... พระดื้อ (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)

ฉันนะ..... พระดื้อ

โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะปรินิพพาน
พระอานนท์ทูลถามพระองค์ว่า
จะทำอย่างไรกับพระฉันนะ
พระฉันนะเป็นพระดื้อ กระด้าง ไม่ยอมเชื่อฟังใคร
ถือตัวถือตนว่ารู้จักพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
นายฉันนะเป็นผู้ดูแลม้าที่รักของเจ้าชายสิทธัตถะ


วันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช
นายฉันนะก็ได้ตามเสด็จไปด้วย
เมื่อพระองค์เสด็จถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
ก็ทรงเปลื้องเครื่องทรงให้นายฉันนะ
นำกลับพระราชวังพร้อมกับม้ากัณฐกะ

ส่วนเจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศเป็นนักบวช
ทรงแสวงหาครูบาอาจารย์ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
เมื่อทรงเห็นว่ามิใช่ทางจึงทรงเลิก
ทรงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิต
จนสามารถบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ทรงประกาศพระสัทธรรม
จนมีสาวกรู้ตามเป็นจำนวนมาก

ต่อมานายฉันนะได้ออกบวชเป็นพระภิกษุ
แต่ถือตัวถือตน ไม่ยอมทำตามผู้ใด
แม้แต่พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ
ผู้เป็นอัครสาวกฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย
ตลอดถึงพระพุทธองค์เอง
พระฉันนะก็ไม่ยอมประพฤติตาม


ทำให้หมู่สงฆ์หนักใจ
พระอานนท์จึงทูลถามว่า
จะทำอย่างไรกับพระฉันนะ
เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว

พระองค์ตรัสว่า
ให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ต่อพระฉันนะ
คือห้ามภิกษุทุกรูปคบหาสมาคม
ห้ามบอก ห้ามสอนสิ่งใด
พระฉันนะต้องการทำสิ่งใด ก็ให้ทำสิ่งนั้น


ครั้นพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว
สงฆ์ก็ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ
ภายหลังพระฉันนะรู้สึกตัว
เห็นข้อบกพร่อง ผิดพลาดของตน
แล้วค่อยๆ “ละทิฏฐิมานะ”
จนในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคล:b44: ที่มา : ทำใจเป็นธรรม (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=20109

:b44: ลงพรหมทัณฑ์!!!..นายฉันนะ.. (ผู้ว่ายาก..สอนยาก..)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=36235

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/