ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความจริงของสัจจธรรม (อาจารย์สำรวม สุทธิสาคร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21396
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 เม.ย. 2009, 00:08 ]
หัวข้อกระทู้:  ความจริงของสัจจธรรม (อาจารย์สำรวม สุทธิสาคร)

รูปภาพ

ค ว า ม จ ริ ง ข อ ง สั จ จ ธ ร ร ม
อาจารย์สำรวม สุทธิสาคร : วัดบุรณศิริมาตยาราม

ความจริงที่ทุกคนต้องพบ
แม้ไม่อยากพบก็ตามคือ “ความตาย”


เรื่องของความตาย
ที่มีคนที่มีความรู้ ความเข้าใจกันไม่มากนัก

บางคนก็คิดว่าตายแล้วสูญ
บางคนก็คิดว่าตายแล้วเกิด
บางคนก็ไม่แน่ใจ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องราวของความตายว่า
การตายมี ประเภท คือ


๑. ข ณิ ก ก ะ ม ร ณ ะ

คือการเกิดดับของนาม (จิต) และรูป (กาย)

ซึ่งจะมีอยู่เป็นปกติของชีวตของคนอยู่แล้ว เรามองไม่เห็น
ซึ่งถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าการเกิด ดับของจิต
จะมีตามทวารต่างๆ ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางใจบ้าง
และการเกิดก็มีความโลภบ้าง มีสติบ้าง เป็นต้น

การเกิดดับในลักษณะนี้เราไม่รู้สึกว่าเป็นการตาย
เพราะเมื่อดับไปแล้ว เกิดใหม่มียังรู้สึกว่า
ยังเป็นเราเหมือนเดิม อัตภาพเดิม ภพเดิม
เราจำสิ่งต่างที่เป็นตัวเรา ที่อยู่รอบตัวเราได้


สิ่งที่เรานึก สิ่งที่เราผูกพัน ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิม
เราจึงไม่รู้สึกเศร้าโศรกเสียใจกับการตายในลักษณะนี้

๒. ส ม ม ติ ม ร ณ ะ

คือการตายที่เป็นการสมมติ ไม่ใช่เป็นการตายที่แท้จริง
เพราะก็ยังมีการเกิดใหม่อีก

เพียงแต่การเกิดใหม่ อาจเปลี่ยนอัตภาพ เปลี่ยนภพ
และเราก็จำอะไรไม่ได้


การตายในลักษณะนี้ทุกคนจะกลัว
เพราะไม่รู้ว่าตายแลวจะไปเกิดที่ไหน จะเป็นอย่างไร
ต้องพลัดพรากจากของรักทั้งหลาย

และก่อนตายส่วนใหญ่
จะพบกับความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย
ถึงจะไม่ต้องการ ไม่ปรารถนา แต่ทุกคนก็ต้องเจอ

เราจะเตรียมตัวสำหรับการตายเช่นนี้อย่างไร

การทำความดี ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสิ่งสำคัญ
สิ่งที่จะติดตัวไปได้ ก็คือ ความดี
ทรัพย์สมบัติที่อยู่จะนำไปติดตัวไปไม่ได้เลย
จะนำติดตัวไปได้ก็โดยการทำทาน บริจาค
ซึ่งจะเกิดใหม่ก็ไม่ลำบากเรื่องปัจจัย ๔


นอกจากเรื่องของทานแล้ว
ความดีอื่นๆ ก็ยังต้องสั่งสมอีกมาก
เช่น ช่วยเหลือในกิจการงานผู้อื่น

ถ้าเราทำความดีอยู่เสมอๆ
เมื่อความตายมาถึงก็จะทำให้เราไม่วิตกกังวลมากนัก
เพราะเราได้เตรียมเสบียงของเราพร้อมแล้ว

๓. ส มุ ท เ ฉ ท ม ร ณ ะ

คือการตายที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก
คือการตายหรือการปรินิพพานของพระอรหันต์นั่นเอง


การตายในลักษณะนี้ เมื่อจิตดวงสุดท้าย (จุติ) ดับลง
ก็จะไม่มีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นอีก
จึงถอว่าเป็นการตายอย่างแท้จริง


การที่เราจะตายในลักษณะนี้
ต้องทำกุศลประเภทที่ไม่ต้องมาเกิดอีก
นั่นคือ “การเจริญวิปัสสนา”
คือการเจริญปัญญารู้สภาวธรรมของนาม และรูป
ตามความเป็นจริงที่เรียกว่า “ไตรลักษณ์”


คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา
ทำลายความเห็นผิดว่านามรูปเป็นของเที่ยง
เป็นของที่มีความสุข และเป็นตัวตน สัตว์ คน เรา เขา
มีการบังคับบัญชาให้อยู่อำนาจของเราได้

เมื่อทำลายความเห็นผิดนี้ได้แล้ว
ก็จะทำลายความไม่รู้ ความยึดติด
และกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสินไป
ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อุปมาเกี่ยวกับความตาย โดยตรัสว่า

“ดูก่อนพราหมณ์ หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น
ก็ย่อมเหือดแห้งไปพลันทีเดียว ตั้งอยู่ได้ไม่นาน แม้ฉันใด”


“ดูก่อนพราหมณ์ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
ก็อุปมาเสมือนหยาดน้ำค้าง ฉันนั้นเหมือนกัน
เป็นของเล็กน้อย เร็ว มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก
พึงสัมผัสได้ด้วยปัญญา

จึงควรทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์
คนที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มี”


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คอลัมน์ “สาระจากพระอภิธรรม” ใน ธรรมะเพื่อชีวิต เล่มที่ ๕๙ ฉบับวันมาฆบูชา ๒๕๕๒
จัดทำโดย มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม, หน้า ๗-๙)


:b44: การชวนคนเข้าวัด (วัดบุรณศิริมาตยาราม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29040

:b44: กิเลสและการดับกิเลส (วัดบุรณศิริมาตยาราม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=24059

:b44: การพูดบีบบังคับ (วัดบุรณศิริมาตยาราม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26557

:b44: ประวัติและเรื่องราวของ “ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์)”
จัดทำโดย มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=45527

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 01 เม.ย. 2009, 10:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงของสัจจธรรม

สาธจ้า...คุณกุหลาบสีชา

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b39: cool :b39:

เจ้าของ:  Duangtip [ 02 เม.ย. 2015, 17:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความจริงของสัจจธรรม : อาจารย์สำรวม สุทธิสาคร

สาธุค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/