ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อธิษฐานฤทธิ์ (ศิยะ ณัญฐสวามี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21159
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 20 มี.ค. 2009, 00:46 ]
หัวข้อกระทู้:  อธิษฐานฤทธิ์ (ศิยะ ณัญฐสวามี)

รูปภาพ

อ ธิ ษ ฐ า น ฤ ท ธิ์ : ความสำเร็จด้วยพลังอธิษฐาน
ศิยะ ณัญฐสวามี (ดร.ไชย ณ พล)

อธิษฐานฤทธิ์ คือความสำเร็จอันเกิดจากพลังอธิษฐาน

ปกติแล้วคนที่จะอธิษฐานสิ่งใดให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น
ต้องมี สัจจะ สมบูรณ์ มี ความตั้งใจ ต้องเต็มเปี่ยม
มี อุเบกขา เป็นฐาน และมี บารมี เป็นตัวกำกับอธิษฐาน
หรือมีความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิเป็นองค์ประกอบ

การอธิษฐานนั้นสามารถทำได้ที่
อธิษฐานถาม อธิษฐานให้เกิดผล และการเปล่งวาจาสิทธิ์


• อ ธิ ษ ฐ า น ถ า ม

เช่นที่พระบรมโพธิสัตว์สิทธัตถะ ลอยถาดอธิษฐานว่า

“หากเราพึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการบำเพ็ญเพียรนี้
ขอถาดนี้จงลอยทวนน้ำไป”


ครั้นแล้วถาดนั้นก็ลอยทวนน้ำไป

• อ ธิ ษ ฐ า น ใ ห้ เ กิ ด ผ ล

เช่นที่พระองคุลีมาลอธิษฐานเพื่อหญิงที่หวาดกลัวจนลนลานว่า

“ตั้งแต่เราเป็นอริยะ ไม่เคยแกล้งปลงชีวิตสัตว์ใดใดเลย
ด้วยความสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแต่ครรภ์ของน้องหญิง”


จากนั้นหญิงนั้นก็คลอดโดยสวัสดีไม่มีความเจ็บปวดเลย

หรือการที่พระภิกษุหรือโยคีลอยตัว โดยการเข้าสู่จิตว่าง
แล้วอธิษฐานให้ตัวเบา และลอยขึ้นมาแล้วเข้าสู่จิตว่างอีก
จากนั้นตัวก็ลอยขึ้นมาตามอธิษฐาน

หรือการที่ชาวคริสต์หลั่งศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า
ชาวฮินดูหลั่งศรัทธาต่อพระพรหม
ชาวพุทธหลั่งศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า

แล้วอธิษฐานเพื่อสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิต
ก็ใช้ความแน่วแน่ และความเชื่อมั่นเป็นพลังร้อยสิ่งต่างๆ
ให้เป็นไปตามอธิษฐาน
โดยมีพระ เทพ หรือพรหมของเขา
คอยอนุเคราะห์ตามที่ท่านเห็นสมควร


• ว า จ า สิ ท ธิ์

สำหรับคนที่มีสัจจะสมบูรณ์ มีความตั้งใจเต็มเปี่ยม
ยามพูดจาบนพื้นฐานของอุเบกขา
ทุกถ้อยคำของเขาคือความเป็นจริง เป็นวาจาสิทธิ์
นี่คือฤทธิ์อันเกิดจากอธิษฐาน

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “ฤทธิศาสตร์” โดย ศิยะ ณัญฐสวามี,
จัดพิมพ์โดย Truth Authorization Institute, พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๘๕-๘๖)


:b44: รวมคำสอน “ดร.ไชย ณ พล (ศิยะ ณัญฐสวามี)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48689

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 20 มี.ค. 2009, 05:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ :ศิยะ ณัญฐสวามี

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนา กับเนื้อหาสาระดีๆ
อ่านแล้วมีกำลังใจดีค่ะ
ขอบพระคุณ คุณกุหลาบสีชา
:b41: :b41: :b41:

เจ้าของ:  ariyachon [ 20 มี.ค. 2009, 09:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ : ศิยะ ณัญฐสวามี

กุหลาบสีชา เขียน:
ปกติแล้วคนที่จะอธิษฐานสิ่งใดให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น
ต้องมี สัจจะ สมบูรณ์ มี ความตั้งใจ ต้องเต็มเปี่ยม
มี อุเบกขา เป็นฐาน และมี บารมี เป็นตัวกำกับอธิษฐาน
หรือมีความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิเป็นองค์ประกอบ


อนุโมทนาครับ
:b41: :b45: :b8: :b8: :b51: :b48:

เจ้าของ:  damjao [ 24 เม.ย. 2009, 05:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ : ศิยะ ณัญฐสวามี

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ................ :b35: :b51:

เจ้าของ:  อมิตาพุทธ [ 05 พ.ค. 2009, 00:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ : ศิยะ ณัญฐสวามี

:b8:
สาธุครับ

เจ้าของ:  ร่มเย็นเป็นสุข [ 22 พ.ค. 2015, 16:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ : ศิยะ ณัญฐสวามี

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 19 พ.ค. 2017, 09:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ : ศิยะ ณัญฐสวามี

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 05 พ.ย. 2019, 08:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ (ศิยะ ณัญฐสวามี)

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 22 พ.ย. 2019, 19:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ (ศิยะ ณัญฐสวามี)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 มี.ค. 2020, 18:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อธิษฐานฤทธิ์ (ศิยะ ณัญฐสวามี)

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/