ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วันเปิดโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=63281
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 ก.พ. 2023, 18:36 ]
หัวข้อกระทู้:  วันเปิดโลก

บริษัท ๑๒ โยชน์ที่มาชุมนุมกันในคราวแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้สร้างค่ายพักอยู่ด้วย
ตั้งใจว่า เราเห็นพระผู้มีพระภาคก่อนแล้วจักกลับไป จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี
(น้องชายของทำนอนาถบิณฑิกเศรษฐี) ผู้เดียวได้บำรุงบริษัทนั้นด้วยปัจจัยทุกอย่าง
มหาชนวอนถามพระอนุรุทธเถระเพื่อให้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหน
พระเถระเจริญอาโลกกสิณแล้วได้เห็น
พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าจำพรรษาในภพดาวดึงส์นั้นด้วยทิพยจักษุแล้วจึงแจ้งให้ทราบ

บริษัทเหล่านั้นวอนขอพระมหาโมคคัลลานเถระเพื่อถวายอภิวาทแด่พระผู้มีพระภาค
พระเถระดำลงสู่มหาปฐพีในท่ามกลางบริษัทแล้ว ชำแรกเขาสิเนรุผุดขึ้นกราบพระยุคลบาทใน
ที่ใกล้พระบาทของพระตถาคต ได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ชาวชมพูทวีปกล่าวว่า
พวกเราขออภิวาทพระบาทของพระผู้มีพระภาค ได้เข้าเฝ้าจักกลับไป พระพุทธเจ้าข้า"

โมคคัลลานะ บัดนี้พระธรรมเสนาบดีผู้เป็นเชฏฐภาดาของเธออยู่ไหน
“อยู่ในเมืองสังกัสสะ พระพุทธเจ้าข้า
โมคคัลลานะ ผู้ต้องการจะเห็นเรา พรุ่งนี้จงมาสู่เมืองสังกัสสะ พรุ่งนี้เราจักกลับไปที่
เมืองสังกัสสะ เป็นวันเพ็ญเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันอุโบสถมหาปวารณา

“ดีละ พระพุทธเจ้าข้า”

พระเถระถวายบังคมพระทศพลแล้วลงตามทางที่มานั่นเองมาถึงสำนักของคนทั้งหลาย
ท่านอธิษฐานให้ปวงชนเห็นท่านทั้งในเวลาไปและกลับ พระมหาโมคคัลลานเถระ
ได้ทำฤทธิ์ปาฏิหาริย์คือการทำให้เปิดเผยก่อนในเรื่องนี้

พระมหาโมคคัลลานะนั้นกลับมาอย่างนั้นได้บอกข่าวแล้วกล่าวว่า พวกท่านอย่าเข้าใจ
ว่ายังอยู่ไกล ครั้นบริโภคอาหารเข้าแล้วออกมาจากเมือง พระผู้มีพระภาคตรัสบอกท้าวสักก
เทวราชว่า มหาบพิตร พรุ่งนี้อาตมภาพจะกลับไปมนุษย์โลก ท้าวสักกเทวราชจึงบัญชา
วิสุกรมเทพบุตรว่า แน่ะฟอ พรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์จะเสด็จกล้บมนุษย์โลก
เธอจงเนรมิตบันใด ๓ แถว คือ บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้วมณีอย่างละแถว
วิสสุกรมเทพบุตรได้ทำตามเทวบัญชาเช่นนั้น

ในวันรุ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคประทับยืนบนยอดเขาสิเนรุ
ทอดพระเนตรดูโลกธาตุทิศบูรพา
จักรวาลหลายพันเปิดโล่งเหมือนเป็นลานเดียวกัน
แม้ทางทิศปัจฉิม ทิศอุตร หรือทิศทักษิณ
ก็ทรงแลเห็นทุกอย่างเปิดโล่งเหมือนทิศบูรพา
เบื้องต่ำทอดพระเนตรเห็นถึงอเวจีนรก เบื้องบนถึงอกนิฏฐาภพ

กล่าวกันว่าปาฏิหาริย์เปิดโลก (เปิดสัตว์โลกและจักรวาล ได้มีแล้วในวันนั้น มนุษย์
เห็นทวดา และเทวดาก็เห็นมนุษย์ ในการเห็นเช่นนั้นมนุษย์ไม่ต้องแหงนดู เทวดาก็ไม่ต้อง
กัมลงดู ทุกคนเห็นกันและกันทางด้านหน้า พระผู้มีพระกาคเสด็จตรงกลางบันไดแก้วตรงกลาง
เทวดากามาวจร ๖ ชั้นลงทางบันไดทองด้านซ้าย พรหมชั้นสุทธาวาสและท้าวมหาพรหมลงทาง
บันไดเงินด้านขวา ท้าวสักกเทวราชทรงถือบาตรและจีวร

ไฟล์แนป:
วันตักบาตรเทโว-วันแรม-๑-ค่ำเดือน-๑๑-ปีชวด-วันศุกร์ที่-๒๒-ตุลาคม-พศ๒๕๖๔.jpg
วันตักบาตรเทโว-วันแรม-๑-ค่ำเดือน-๑๑-ปีชวด-วันศุกร์ที่-๒๒-ตุลาคม-พศ๒๕๖๔.jpg [ 92.7 KiB | เปิดดู 993 ครั้ง ]

เจ้าของ:  sirinpho [ 01 มี.ค. 2023, 21:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันเปิดโลก

หลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่ยังโลกมนุษย์
ณ ประตูเมืองสังกัสสะ แคว้นปัญจาละ (แคว้นปัญจาบ) ชมพูทวีป
หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระพุทธมารดา
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับพระบาทยังพื้นดินเท่านั้น
ก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลก “โลกรวิวรรณ” โดยแสดงกิริยาพระหัตถ์เปิดโลก
เนรมิตให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ได้มองเห็นกันและกันตลอดทั้ง ๓ โลก
เพื่อให้ชนเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ศรัทธาในพระรัตนตรัย
ชาวพุทธจึงเรียกวันนี้กันว่า “วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก” หรือ “วันพระเจ้าเปิดโลก”


:b50: “วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก” หรือ “วันพระเจ้าเปิดโลก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=57084

:b50: เมืองสังกัสสะ สถานที่ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=83&t=53789

:b50: วันออกพรรษา และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=39799

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/