ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระอนาคามี ๕ ประเภท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=59113
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ก.ค. 2020, 06:36 ]
หัวข้อกระทู้:  พระอนาคามี ๕ ประเภท

พระอนาคามี มีอยู่ ๕ ประเภท ได้แก่

๑. อันตราปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานในระหว่าง
คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว อายุยังไม่ถึงกึ่ง
ก็ปรินิพพานโดยกิเลสปรินิพพาน

๒. อุปหัจจปรินิพพายี ผู้จวนจะถึงจึงปรินิพพาน
คือ อายุพ้นกึ่งแล้ว จวนจะถึงสิ้นอายุจึงปรินิพพาน

๓. อสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้แรงชักจูง
คือ ปรินิพพานโดยง่าย ไม่ต้องใช้ความเพียรนัก

๔. สสังขารปรินิพพายี ผู้ปรินิพพานโดยใช้แรงชักจูง
คือ ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก

๕. อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบน
ไปสู่อกนิฏฐภพ คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วก็ตาม
จะเกิดเลื่อนต่อขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพแล้วจึงปรินิพพาน

ไฟล์แนป:
1422506227_431517.png
1422506227_431517.png [ 132.81 KiB | เปิดดู 1335 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ก.ค. 2020, 07:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอนาคามี ๕ ประเภท

ตตฺถ อุคฺฆฏิตญฺญู ปุคฺคโล โย ติกฺขินฺทฺริโย.
เต เทฺว ปุคฺคลา โหนติ อนาคามิผลํ ปาปุณิตฺวา
อนฺตราปรินิพฺพายี จ อุปหจฺจปรินิพฺพายี จ.


ในบุคคลเหล่านั้น อุคฆฏิตัญญูบุคคล ผู้มีอินทรีย์แก่กล้า
แยกเป็น ๒ จำพวก คือ
ผู้ได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว เป็นอันตราปรินิพพายีบุคคล ๑
ผู้ได้ยรรลุอนาคามิผลแล้ว เป็นอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล ๑

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ก.ค. 2020, 07:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอนาคามี ๕ ประเภท

ตตฺถ วิปจิตญฺญู ปุคฺคโล โย ติกฺขินฺทฺริโย.
เต เทฺว ปุคฺคลา โหนติ อนาคามิผลํ ปาปุณนฺติ
อสงฺขารปรินิพฺพายี จ สสงฺขารปรินิพฺพายี จ.

ในบุคคลเหล่านั้น วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า
แยกเป็น ๒ จำพวก คือ ผู้บรรลุอนาคามิผล เป็นอสังขารปรินิพพายีบุคคล ๑
ผู้ได้บรรลุอนาคามิผล เป็นสสังขาริปรินิพพานยีบุคคล ๑.

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ก.ค. 2020, 12:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอนาคามี ๕ ประเภท

ตตฺถ เนยฺโย ปุคฺคโล อนาคามิผลํ
ปาปุณณฺโต อุทฺธํโสโต อกนิฏฐคามี โหติ.
อคฺฆฏิตญฺญู จ วิปจิตญฺญู จ อินฺทฺริยนานตฺเตน
อุคฺฆฏิตญฺญู ปุคฺคโล ติกฺขินฺทฺริโย. อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ.
อุคฺฆฏิตญฺญู มุทินฺทฺริโย อุทฺธํโสโต อกนิฎฐํคามี โหติ.


บุคลเหล่านั้น ไนยบุคคลเมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็น
อุทธังโสโต อกนิฏฐคามีบุคคล. อุคฆฏิตัญญูบุคคล และวิปจิตัญญูบุคคล
และวิปจิตัญญูบุคคล มีความแตกต่างกัน เพราะความแตกต่างแห่งอินทรีย์ คือ
อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้บรรลุอนาคมิผล
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายีบุคคล อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน
เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นอุทธังโสโต อกนิฏฐคามีบุคคล

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 ก.ค. 2020, 19:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอนาคามี ๕ ประเภท

อุคฺฆฏิตญฺญู จ. วิปจิตญฺญู จ อินฺทฺริยนานตฺเตน
อุคฺฆฏิตญฺญู ปุคฺคโล ติกขินฺทฺริโย สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.
ติกฺขินฺทฺริโย อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ. อุคฺฆฏิตญฺญู มนินฺทฺริโย
อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ


อุคฆฏิตัญญูบุคคลและวิปจิตัญญู บุคคลมีความแตกต่างกัน
เพราะความต่างแห่งอิยทรีย์ ตือ อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก้กล้า
เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นสังขารปรินิพพายีบุคคล.
อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายีบุคคล. อุคฆฏิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน
เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล.

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 ก.ค. 2020, 10:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอนาคามี ๕ ประเภท

วิปจิตญฺญู ติกฺขินฺทฺริโย อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.
วิปจิตญฺญู มุนินฺทฺริโย สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.
เนยฺโย อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ.
วิปจิตญฺญู ติกฺขินฺทฺริโย อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.

วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายีบุคคล. วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน
เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นสสังขารปริพพายีบุคคล
ไนยบุคคล เมื่อได้ บรรลุอนาคามิผล ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายีบุคคล.
วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้า เมื่อได้บรรลุอนาคามิผล
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายีบุคคล.

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 09 ก.ค. 2020, 04:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระอนาคามี ๕ ประเภท

วิปจิตญฺญู มุทินฺทฺริโย สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ.
เนยฺโย อุทฺธํโสโต อกนิฏฺฐคามี โหติ.


วิปจิตัญญูบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อน เมื่อได้บรรลุเป็นอนาคามิผล
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายีบุคคล. ไนยบุคคลเมื่อได้บรรลุอนาคามิผล
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีบุคคล.

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/