ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วิญญาณคืออะไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=46681
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 30 ต.ค. 2013, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  วิญญาณคืออะไร

วิญญาน แปลว่า ธาตุรู้ รู้อย่างไรจึงเรียกว่าวิญญาณ เป็นการรู้ ๖ อย่าง คือ
๑. รู้ทางตา จักขุวิญญาณ
๒. รู้ทางหู โสตวิญญาณ
๓. รู้ทางจมูก ฆานวิญญาณ
๔. รู้ทางลิ้น ชิวหาวิญญาณ
๕. รู้ทางกาย กายวิญญาณ
๖. รู้ทางใจ มโนวิญญาณ
ความรู้ทั้ง ๖ อย่างนี้เรียกว่าวิญญาณ ว่าโดยองค์ธรรม ก็ได้แก่ จิต หรือวิญญาณขันธ์
ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคคิดกำหนด เอาใจจดจ่อสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะเป็นอารมณ์
ให้วิญญาณดำรงอยู่ เมื่อมีอารมณ์อยู่ วิญญาณก็ดำรงอยู่ เมื่อวิญญาณนั้นดำรงมั่น งอกงามขึ้นแล้ว
ก็ย่อมมีการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป เมื่อมีการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป (คือมี วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ
ผัสสะ เวทนา แล้ว) ก็ย่อมมีชาติ คือความเกิด ด้วยเหตุนั้นตามหลักปฏิจจสมุปบาท จึงว่าสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณ และวิญญาณ(วิปากวิญญาณ และกรรมวิญญาณ)นี้เองจึงเป็นปัจจัยให้นามรูป

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/