ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=45107
หน้า 1 จากทั้งหมด 6

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 เม.ย. 2013, 11:27 ]
หัวข้อกระทู้:  หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ได้รวบรวมมาจากพระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ได้รจนาไว้ เป็นบางส่วน
ถ้าท่านต้องการศึกษารายละเอียดโปรดได้ไปศึกษาในชั้นเรียนเถิด


พระธาตุกถา

สังคะโห อะสังคโหฯ สังคะหิเตนะ อะสังคหิตัง. อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง.
สังคะหิเตนะ สังคหิตัง. อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตังฯ
สัมปปะโยโค วิปปะโยโคฯ สัมปปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง.
วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง อสังคะหิตัง ฯ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 เม.ย. 2013, 11:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ


ปัญจักขันธา ฯ
รูปักขันโธ. เวทนากขันโธ. สัญญากขันโธ. สังขารักขันโธ. วิญญาณักขันโธ.
ทวาทะสายตะนานิฯ
จักขวายะตะนัง. รูปายะตะนัง. โสตายะตะนัง. สัทธายะตะนัง. ฆานายะตะนัง. คันธายะตะนัง.
ชิวหายตะนัง. ระสายะนะนัง. กายายะตะนัง. โผฏฐัพพายะตะนัง. มะนายะตะนัง. ธัมมายะตะนัง.
อัฏฐาระสะ ธาตุโยฯ
จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ.
โสตะธาตุ สัททะธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ.
ฆานะธาตุ คันธะธาตุ ฆานะวิญญาณะธาตุ.
ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ.
กายะธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายะวิญญาณะธาตุ.
มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุฯ
พาวีสะตินทริยานิฯ
จักขุนทริยัง โสตินทริยัง ฆานินทริยัง ชิวหินทริยัง กายินทริยัง
มะนินทริยัง อิตถินทริยัง ปุริสินทริยัง ชีวิตินทริยัง สุขินทริยัง
ทุกขินทริยัง โสมะนัสสินทริยัง โทมนัสสินทริยัง อุเปกขินทริยัง สัทธินทริยัง
วิริยินทริยัง สะตินทริยัง สะมาธินทริยัง ปัญญินทริยัง
อะนัญญะตัญญัสสสามีตินทริยัง อัญญินทริยัง อัญญาตาวินทริยังฯ
จัตตารี อะริยะสัจจานิฯ
ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
ทุกขะนิโรโธะคามินีปะฏิปะทา อะริยะสัจจังฯ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 เม.ย. 2013, 18:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ปฐมนยมาติกา คือ สังคะโห อสังคะโห
สังคะโห = ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
............. ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้
อะสังคะโห=ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร ?
............. ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่านี้

ทุติยนยมาติกา คือ สังคะหิเตน อสังคะหิตัง
สังคะหิเตนะ = รูป ๒๗ (เว้นจักขายตะนะ)เป็นต้น ที่จักขายตนะ เป็นต้น นับสงเคราะห์โดยขันธ์ได้
อะสังคหิตัง. = แต่นับสงเคราะห์โดยอายตนะ ธาตุ ไม่ได้นั้น
อะสังคะหิตัง = ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
.................ที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้
อีกนัยหนึ่ง
สังคะหิเตนะ = ฉวิญญาณธาตุ (เว้นจักขุวิญญาณธาตุ) เป็นต้น ที่จักขุวิญญาณธาตุเป็นต้น นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ได้
อสังคหิตัง. = แต่นับสงเคราะห์โดยธาตุ ไม่ได้นั้น
อะสังคะหิตัง = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร?
.................นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้ เท่านี้

หมายเหตุ...ในทุติยมาติกานี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยเอกเสสนัย หมายความว่า เป็นการแสดงโดยลบเอาบทที่เหมือนกันออกเสียบทหนึ่ง ให้เหลือไว้แต่เพียงบทเดียว เพราะถ้าหากว่า พระองค์ทรงแสดงศัพท์ให้บริบูรณ์ตรงกับเนื้อความแล้ว จะต้องแสดงดังนี้คือ สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ อสงฺคหิตํ ฉะนั้นเมื่อเวลาแสดงออกเป็นเนื้อความแล้วจะต้องแสดงเนื้อความของบทที่ลบออกไปแล้วนั้นด้วยและในนยมาติกาอื่นๆ ที่มีลักษณะแห่งการเป็นไปทำนองเดียวกันนี้ ก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายทราบดังนี้ด้วย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 04 เม.ย. 2013, 07:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ตติบนยมาติกา คือ อสงฺคหิเตน สงฺคหิตํ
อสงฺคหิเตน = สัญญา สังขาร สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เป็นต้น ที่เวทนาขันธ์เป็นต้น นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ ไม่ได้
สงฺคหิตํ = แต่นับสงเคราะห์โดย อายตนะ ธาตุ ได้นั้น
สงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร
.............แต่นับสงเคราะห์โดย อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้

จตุตถนยมาติกา คือ สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ
สงฺคหิเตน = สังขารขันธ์ ๔๙ (เว้นสมุทยสัจจะ) เป็นต้น ที่สมุทยสัจจะเป็นต้น นับสงเคราะห์ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้
สงฺคหิตํ = สมุทยสัจจะเป็นต้น ที่สังขารขันธ์ ๔๙ (เว้นสมุทยสัจจะ) เป็นต้น นับสงเคราะห์ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้นั้น
สงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตะ ธาตุ ได้เท่าไร?
............ นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้

ปัญจนยมาติกา คือ อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ
อสงฺคหิเตน = วิญญาณขันธ์ เป็นต้น ที่รูปขันธ์เป็นต้น นับสงเคราะห์ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้
สงฺคหิตํ = รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพานเป็นต้น ที่วิญญาณขันธ์ เป็นต้น นับสงเคราะห์ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้นั้น
อสงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร?
............... นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่านี้

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 06 เม.ย. 2013, 07:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ฉัฏฐนยมาติกา คือ สมฺปโยโค วิปฺปโยโค
สมฺปโยโค = ที่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
...............ที่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
วิปฺปโยโค = ที่ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
.................ที่ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

สัตตมนยมาติกา คือ สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ
สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ = ธรรมที่เป็นวิปปยุตต์ กับ สัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

อัฏฐมนยมาติกา คือ วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ
วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ = ธรรมที่เป็นสัมปยุตต์ กับ วิปปยุตตธรรมเหล่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

นวมนยมาติกา คือ สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ
สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ = ธรรมที่เป็นสัมปยุตต์ กับ สัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ?
สมฺปยุตฺตํ = ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

ทสมนยมาติกา คือ วิปฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ
วิปฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ = ธรรมที่เป็นวิปปยุตต์ กับ วิปฺปยุตตธรรมเหล่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 06 เม.ย. 2013, 08:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

เอกาทสนยมาติกา คือ สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺตํ วิปฺปยุตฺตํ
สงฺคหิเตน = ธรรมที่สงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้
สมฺปยุตฺตํ = ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
.................ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?

ทฺวาทสมนยมาติกา คือ สมฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ อสงฺคหิตํ
สมฺปยุตฺเตน = ธรรมที่เป็น สัมปยุตต์
สงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
อสงฺคหิตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร ?
................นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่านี้ ?

เตรสมนยมาติกา คือ อสงฺคหิเตน สมฺปยุตฺตํ วิปฺปยุตฺตํ
อสงฺคหิเตน = ธรรมที่นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้
สมฺปยุตฺตํ = ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ประกอบ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
วิปฺปยุตฺตํ = ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?
................ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่านี้ ?

จุทฺทสมนยมาติกา คือ วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ อสงฺคหิตํ
วิปฺปยุตฺเตน = ธรรมที่เป็นวิปปยุตต์
สงฺคหิตํตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ?
................ นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่านี้ ?
อสงฺคหิตํตํ = นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่าไร ?
................ นับสงเคราะห์โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้เท่านี้ ?

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 เม.ย. 2013, 07:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ปัญจักขันธา ฯ คือ
รูปขันธ์. เวทนากขันธ์. สัญญาขันธ์. สังขารักขันธ์. วิญญาณขันธ์.

ในบรรดาขันธ์ ๕ นี้ รูป ๒๘ ชื่อว่ารูปขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์

อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐
(จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ.) ธัมมายตนะ ๑

ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐
(จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.) ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ มนายนะ ๑ วิญญาณ ธาตุ ๗

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 เม.ย. 2013, 08:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

เวทนาเจตสิกชื่อว่าเวทนาขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย

เวทนาขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑


นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ คือ

(ขันธ์ ๔ ได้แก่ รูปขันธ์. สัญญาขันธ์. สังขารขันธ์. วิญญาณขันธ์

อายตนะ ๑๑ ได้แก่
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. มะนายะตะนะ.

ธาตุ ๑๗ คือ
จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.
จักขุวิญญาณะธาตุ. โสตะวิญญาณะธาตุ. ฆานะวิญญาณะธาตุ.
ชิวหาวิญญาณะธาตุ. กายะวิญญาณะธาตุ. มะโนธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุฯ)

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 เม.ย. 2013, 05:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

สัญญาเจตสิกชื่อว่าสัญญาขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย

สัญญาขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ คือ

(ขันธ์ ๔ ได้แก่ รูปขันธ์. เวทนาขันธ์. สังขารขันธ์. วิญญาณขันธ์)

(อายตนะ ๑๑ ได้แก่
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. มะนายะตะนะ. )

(ธาตุ ๑๗ คือ
จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.
จักขุวิญญาณะธาตุ. โสตะวิญญาณะธาตุ. ฆานะวิญญาณะธาตุ.
ชิวหาวิญญาณะธาตุ. กายะวิญญาณะธาตุ. มะโนธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุฯ)

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 เม.ย. 2013, 05:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

เจตสิก ๕๐ (เว้นเวทนา สัญญา) ชื่อว่าสังขารขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย

สังขารขันธ์ ๑
ธัมมายตนะ ๑
ธัมมธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ คือ

(ขันธ์ ๔ ได้แก่ รูปขันธ์. เวทนาขันธ์.สัญญาขันธ์. วิญญาณขันธ์)

(อายตนะ ๑๑ ได้แก่
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. มะนายะตะนะ.)

(ธาตุ ๑๗ คือ
จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.
จักขุวิญญาณะธาตุ. โสตะวิญญาณะธาตุ. ฆานะวิญญาณะธาตุ.
ชิวหาวิญญาณะธาตุ. กายะวิญญาณะธาตุ. มะโนธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุฯ)

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 08 เม.ย. 2013, 05:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

จิต ๘๙ ชื่อว่าวิญญาณขันธ์ ๆ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย

วิญญาณขันธ์ ๑
มนายตนะ ๑
วิญญาณธาตุ ๗

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ ที่เหลือ คือ

(ขันธ์ ๔ ได้แก่ รูปขันธ์. เวทนาขันธ์. สัญญาขันธ์. สังขารขันธ์.)

(อายตนะ ๑๑ ได้แก่
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ.
ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ. ชิวหายตะนะ. ระสายะนะนะ.
กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. ธัมมายะตะนะ.)

(ธาตุ ๑๑ คือ
จักขุธาตุ. โสตะธาตุ. ฆานะธาตุ. ชิวหาธาตุ. กายะธาตุ.
รูปะธาตุ. สัททะธาตุ. คันธะธาตุ. ระสะธาตุ. โผฏฐัพพธาตุ.
ธัมมธาตุ ๑ )

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 09 เม.ย. 2013, 14:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ทวาทะสายตะนานิ = อายตนะ ๑๒ คือ
จักขวายะตะนะ. รูปายะตะนะ. โสตายะตะนะ. สัทธายะตะนะ. ฆานายะตะนะ. คันธายะตะนะ.
ชิวหายตะนะ. ระสายะตะนะ. กายายะตะนะ. โผฏฐัพพายะตะนะ. มะนายะตะนะ. ธัมมายะตะนะ.

ในบรรดาอายตนะ ๑๒ นี้
จักขุปสาทชื่อว่าจักขายตนะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์ ๑
จักขายตนะ ๑
จักขุธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 09 เม.ย. 2013, 14:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ในบรรดาอายตนะ ๑๒ นี้
โสตปสาทชื่อว่าโสตายตนะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์ ๑
โสตายตนะ ๑
โสตธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 09 เม.ย. 2013, 18:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ในบรรดาอายตนะ ๑๒ นี้
ฆานปสาทชื่อว่าฆานายตนะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์ ๑
ฆานายตนะ ๑
ฆานธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 09 เม.ย. 2013, 18:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (ธาตุกถาสรูปปัตถนิสสยะ)

ในบรรดาอายตนะ ๑๒ นี้
ชิวหาปสาทชื่อว่าชิวหายตนะ ๆ นี้
นับสงเคราะห์ได้
รูปขันธ์ ๑
ชิวหายตนะ ๑
ชิวหาธาตุ ๑

นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย
ขันธ์ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ ที่เหลือ

หน้า 1 จากทั้งหมด 6 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/