ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บุคคลจะได้ดีหรือชั่ว ได้รับสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=47871
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 23 มี.ค. 2009, 11:21 ]
หัวข้อกระทู้:  บุคคลจะได้ดีหรือชั่ว ได้รับสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรม

รูปภาพ

...หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม...

สำหรับพุทธศาสนาของเรานั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจน
บุคคลจะได้ดีหรือชั่ว ได้รับสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรม
จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงของชีวิตนี้
มันอยู่กับหลักกรรมจากการกระทำนั้นแน่นอนที่สุด
ขอเจริญพรอย่างนั้น นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนมาก

บุคคลจะได้ดีหรือชั่วจะได้รับสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรม
หรือการกระทำของตนเองทั้งสิ้น
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้
แม้จะสวดมนต์หรือวิงวอนขอร้องพระเจ้า
หรือไปบนกับผีไปดีกับพระ
ที่โยมไปหาผีเข้าทรงมาอ้อนวอนผีช่วย
เสียใจด้วยนะ ต้องช่วยตัวเองซิ
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
นี่กลับไปให้ผีช่วย ให้ผีช่วยได้หรือไปวัดนี่
ถือดอกไม้ธูปเทียน เอาไปให้พระช่วย
แต่เสียใจด้วย ตนต้องเป็นที่พึ่งของตน

๑. ต้องช่วยตัวเองได้
๒. ต้องพึ่งตนเองได้
๓. ต้องสอนตัวเองได้

ถ้าสามหลักนี้ไม่มีกับโยมคนใด คนนั้นจะเป็นที่พึ่งไม่ได้
พระท่านจะช่วยเราได้อย่างไร
พระพุทธองค์ก็ไม่อาจจะช่วยเราพบความดีและความสุขได้
ถ้ามนุษย์เราจะมีความสุขได้ด้วยความภักดี
และวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า
และถ้าพระผู้เป็นเจ้าช่วยเราได้ตามที่เราขอร้องแล้ว
มนุษย์เราก็คงไม่ต้องทำอะไรอีก
นอกจากร้องสรรเสริญคุณพระเจ้า
หรือหาสิ่งของต่างๆ มาบูชา แล้วก็ขอสิ่งที่ตนปรารถนา
และถ้าบาปล้างด้วยพิธีกรรม
คนเราก็จะกลัวทำไมกับการทำชั่ว
เพราะเมื่อทำมาแล้วก็ไปหาพระเพื่อสารภาพผิด
หรือมิฉะนั้นก็ลงอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาประเทศอินเดียโน่น
น้ำที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถ้าเป็นจริงตามที่กล่าวมาแล้ว
ผู้ประกอบกรรมชั่ว แม้จะร้ายแรงเพียงใด
หากได้ลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคา
ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะได้ไปสวรรค์กันหมด
แล้วบรรดาสัตว์น้ำที่เกิดในแม่น้ำคงคา
เช่น ปลา ปู และเต่า ก็คงจะมีความบริสุทธิ์ไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์
เพราะสัตว์เหล่านี้ได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลา

ความเชื่อในหลักกรรมนี้ ตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
ชาวพุทธต้องเชื่อ ๔ อย่าง ต้องเชื่อหลัก ๔ ประการ
คือ หลักตถาคตโพธิสัทธา
๑. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
คือ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง
เป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ
พระมหากรุณาธิคุณ จริงๆ
๒. กัมมสัทธา เชื่อในเรื่องกรรม เชื่อว่ากรรมมีจริง
หลักกรรมที่เราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริง
๓. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรมคือ
เชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมให้ผลเสมอ
จึงจะเปลี่ยนกิจกรรม ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
ไปในทางที่เชื่อถือ และถูกต้องได้
๔. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน
หรือเชื่อว่าผลที่เราได้รับเป็นผลแห่งการกระทำของเราเอง
ซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติ หรืออดีตชาติ
หรือจะทำในภพใด

จะเห็นได้ว่าในความเชื่อถือศรัทธา ๔ อย่าง
เป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับหลักกรรม
ถ้าเราเชื่อ ๔ อย่างนี้
เราจะรู้กฎแห่งกรรมและหลักกรรมของเราเอง
เป็นการคิดพิจารณาด้วยตน ๓ อย่าง

หลักกรรมจึงเป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนามาก
ผู้เป็นชาวพุทธทุกคนจึงควรเชื่อในเรื่องกรรม
พยายามศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องกรรม
อาตมากล่าวว่า ชาวพุทธที่ไม่เชื่อเรื่องกรรม
หาใช่ชาวพุทธที่แท้จริงไม่
เป็นชาวพุทธแต่เพียงในนาม
ถ้าศาสนาพุทธมีประโยชน์แก่เขา
เพียงใช้กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อไม่ให้ถูกว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเท่านั้นเอง
หรือประการใด
น่าจะเป็นเช่นนั้น เป็นที่น่าเสียดายนะไม่ได้ศึกษา
ชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้รู้จักข้าวขันแกงโถไปวัด
อุโปสถัง รักษาอุโบสถศาลาพังไปหลายหลัง
ไม่ไปเหนือไม่ไปใต้
อุโปสถัง ไม่ได้รู้อะไรเลยนะ นี่ข้อเท็จจริงนะ


:b51: :b52: :b53:

คัดลอกจาก :
http://www.jarun.org/

เจ้าของ:  I am [ 23 มี.ค. 2009, 15:21 ]
หัวข้อกระทู้: 

:b8: :b12: คร้าบบ..

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 23 มี.ค. 2009, 15:54 ]
หัวข้อกระทู้: 

ขอบคุณค่ะ...คุณ I am

ธรรมะสวัสดีค่ะ

:b16: :b3: :b32:

เจ้าของ:  ariyachon [ 23 มี.ค. 2009, 20:31 ]
หัวข้อกระทู้: 

ความดี คนดีทำง่าย แต่คนชั่วทำยาก
ความชั่ว คนดีทำยาก แต่คนชั่วทำง่าย


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 07 มิ.ย. 2014, 11:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บุคคลจะได้ดีหรือชั่ว ได้รับสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรม

กราบหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เจ้าค่ะ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/