ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บุญอะไรที่ทำแล้ว ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=29311
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ไวโรจนมุเนนทระ [ 04 ก.พ. 2010, 10:01 ]
หัวข้อกระทู้:  บุญอะไรที่ทำแล้ว ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

...............

บุญอะไรที่ทำแล้ว ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ได้มีเทวดาเคยทูลถามพระพุทธเจ้า ความว่า

“ทำบุญอะไร จึงได้ทั้งกลางวัน กลางคืน” (เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ ฯลฯ)


พระพุทธเจ้า ได้ตรัสตอบว่า

ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้, สร้างสะพาน ,และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน
และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย

บุญ ย่อม เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวัน,และกลางคืน แก่ชนเหล่านั้น
และชนเหล่านั้น เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมต้องเป็นผู้ไปสู่ภพภูมิที่ดี(สวรรค์).


(อารามโรปา วนโรปา เย ชนา เสตุการกา ปปญฺจ อุทปานญฺจ เย ททนฺติ อุปสฺสยํ
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ สทา ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ ธมฺมฏฺฐา สีลสมฺปนฺนา เต ชนา สคฺคคามิโน ฯ)

วนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

อรรถกถาท่านอธิบายเพิ่มเติมความว่า

พระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาโดยยกผลของวัตถุทานก่อน แล้วแสดงผลของการปฏิบัติ


คนที่ทำบุญดังต่อไปนี้

ปลูกสวนดอกไม้และสวนผลไม้ ที่คนชม คนใช้แล้วชื่นใจ

ทำการล้อมเขตแดนในป่าธรรมชาติแล้ว ทำเจดีย์ ปลูกต้นโพธิ์ ทำที่จงกรม ทำมณฑป กุฏิ ที่หลีกเร้น และที่พัก ในเวลากลางวันและกลางคืน หรือปลูกต้นไม้อาศัยร่มเงา

ทำสะพาน ปรับถนนให้คนเดินสะดวก อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง

สร้างโรงน้ำดื่มถาวร ขุด เจาะ บ่อน้ำอาบ น้ำใช้ สาธารณะประโยชน์ สร้างบ้านที่พักอาศัย

เวลาใดไม่ตรึกถึงอกุศลวิตก(จิตไม่เศร้าหมอง) หรือไม่นอนหลับ บุญย่อมเจริญ คือได้บุญ.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้หมายถึงว่า “ก็ในกาลใด ย่อมระลึกถึง ในกาลนั้น ย่อมได้บุญเรื่อย ๆ

ท้ายสุดต้องเป็นผู้มีศีลธรรมด้วย จึงจะเป็นผู้ได้ไปสวรรค์แน่นอน


อนุโมทนาครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/