ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=33653
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 06:50 ]
หัวข้อกระทู้:  พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

•• พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ••
“สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”


ณ วัดโกมุทพุทธรังสี ถ.พุทธมณฑลสาย ๓
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)

พระนามเดิม : ศรี
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๓๗


เสด็จสถิต ณ : วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๒
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

พระนามเดิม : ศุข
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๓๗-๒๓๕๙


เสด็จสถิต ณ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๓
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)

พระนามเดิม : มี
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๕๙-๒๓๖๒


เสด็จสถิต ณ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๔
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

พระนามเดิม : สุก
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๖๓-๒๓๖๕


เสด็จสถิต ณ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๕
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

พระนามเดิม : ด่อน
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๖๕-๒๓๘๕


เสด็จสถิต ณ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๖
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

พระนามเดิม : นาค
พระนามฉายา : ไม่ปรากฏหลักฐาน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๘๖-๒๓๙๒


เสด็จสถิต ณ : วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรํสี)

พระนามเดิม : พระองค์เจ้าวาสุกรี
พระนามฉายา : สุวณฺณรํสี
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๓๙๖


เสด็จสถิต ณ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๘
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค)

พระนามเดิม : พระองค์เจ้าฤกษ์
พระนามฉายา : ปญฺญาอคฺโค
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๓๕


เสด็จสถิต ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๙
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)

พระนามเดิม : สา
พระนามฉายา : ปุสฺสเทโว
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๔๒


เสด็จสถิต ณ : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๐
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)

พระนามเดิม : พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ
พระนามฉายา : มนุสฺสนาโค
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๔


เสด็จสถิต ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๑
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)

พระนามเดิม : หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท
พระนามฉายา : สิริวฑฺฒโน
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๘๐


เสด็จสถิต ณ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๒
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)

พระนามเดิม : แพ พงษ์ปาละ
พระนามฉายา : ติสฺสเทโว
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗


เสด็จสถิต ณ : วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๓
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)

พระนามเดิม : หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์
พระนามฉายา : สุจิตฺโต
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๐๑


เสด็จสถิต ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๔
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)

พระนามเดิม : ปลด เกตุทัต
พระนามฉายา : กิตฺติโสภโณ
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕


เสด็จสถิต ณ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 07 ส.ค. 2010, 07:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง “สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสิน

รูปภาพ

รูปภาพ


:b42: ********************************************* :b42:

พระองค์ที่ ๑๕
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)

พระนามเดิม : อยู่ ช้างโสภา (แซ่ฉั่ว)
พระนามฉายา : ญาโณทโย
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘


เสด็จสถิต ณ : วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/