ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล” วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21226
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 24 มี.ค. 2009, 07:34 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล” วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

ประมวลภาพ
“หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”


วัดบูรพาราม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์


รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพนี้ถ่ายก่อนมรณภาพ ๑๒ วัน

รูปภาพ

รูปภาพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล” •
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6703

• รวมคำสอน “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล” •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38522

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 24 มี.ค. 2009, 07:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 24 มี.ค. 2009, 07:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”

รูปภาพ

:b50: :b49: แถวหน้า จากซ้าย >> องค์ที่ ๑ : หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
องค์ที่ ๒ : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
องค์ที่ ๓ : พระภิกษุไม่ทราบชื่อและฉายา
องค์ที่ ๔ : หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล
องค์ที่ ๕ : พระภิกษุไม่ทราบชื่อและฉายา

บันทึกภาพร่วมกับครูบาอาจารย์ และพระภิกษุ-สามเณร
ณ วัดสุทัศนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ในราวปีพุทธศักราช ๒๔๗๗


รูปภาพ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล กับ หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล-หลวงปู่สาม อกิญฺจโน-หลวงปู่ศรี มหาวีโร

รูปภาพ

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
และ
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
นั่งเตรียมตัวไปชักผ้าบังสุกุล
ในพิธีสามหาบ งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑


รูปภาพ

จากซ้าย : พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล),
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 24 มี.ค. 2009, 07:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”

รูปภาพ

บรรดาศิษยานุศิษย์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มาในงาน
ประชุมเพลิงสรีระสังขาร “ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ”
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ณ วัดป่าสุทธาวาส บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร


รูปภาพ

:b44: ส่วนหนึ่งของภาพ...จากแถวบนลงล่าง

:b50: :b49: แถวที่ ๑ : (๑) พระธรรมเจดีย์ (พระมหาจูม พนฺธุโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะมณฑลอุดรธานี (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๓-๔-๕ (ธรรมยุต)
วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๒) พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ)
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-อ่างทอง-สระบุรี (ธรรมยุต)
วัดมณีชลขัณฑ์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
พระภิกษุผู้น้องของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)


:b50: :b49: แถวที่ ๒ : (๓) พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)
เจ้าคณะภาค ๑๐-๑๑ (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(๔) พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ (พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(๕) พระเทพบัณฑิต (พระมหาอินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


:b50: :b49: แถวที่ ๓ : (๖) พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๗) พระอาจารย์กว่า สุมโน
วัดป่ากลางโนนภู่ (วัดป่าบ้านภู่) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๘) พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๙) พระอาจารย์ขุนศักดิ์


:b50: :b49: แถวที่ ๔ : (๑๐) พระอาจารย์อ้วน
(๑๑) พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน
วัดป่าไตรวิเวก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

(๑๒) พระราชวุฒาจารย์ (พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)
วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

(๑๓) พระภิกษุไม่ทราบชื่อและฉายา

:b50: :b49: แถวที่ ๕ : (๑๔) พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม
วัดสิริสาลวัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
(๑๕) พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ
วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร


:b50: :b49: แถวที่ ๖ : (๑๖) พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน
วัดป่ากลางโนนภู่ (วัดป่าบ้านภู่) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๑๗) พระครูพุฒิวราคม (พระอาจารย์พุฒ ยโส)
วัดคามวาสี ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(๑๘) พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

รูปภาพ

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่ขาว อนาลโย
และได้มีโอกาสสนทนาธรรมกันอย่างใกล้ชิด


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
เข้ากราบนมัสการและสรงน้ำ
“พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)”
เนื่องในวาระอายุครบ ๙๐ ปี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
ณ วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์


รูปภาพ

หลวงปู่ศรี มหาวีโร กำลังถวายปัจจัยสี่แด่หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
ในภาพ : ยังมี
“พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)”
และพระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต) นั่งอยู่ด้วย

เจ้าของ:  คนไร้สาระ [ 24 มี.ค. 2009, 07:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”

:b8: :b8: :b8:
เป็นครูบาอาจารย์ที่คนไร้สาระ นับถือมาก ๆ ค่ะ
:b8:

เจ้าของ:  ชิโนะซึเกะ [ 15 เม.ย. 2009, 17:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”

:b47: :b47: :b47: :b47: :b47: :b47:
เช่นเดียวกันเลยครับ :b12:

เจ้าของ:  sumanametee [ 20 พ.ค. 2009, 15:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”

ขอคาระวะ เเทบ บาทะ หลวงปู่ดูลย์

ปลื้มมากๆ :b8: :b8: :b8: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลุงชู [ 26 มิ.ย. 2009, 21:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”

:b8:
กราบนมัสการพระอาจารย์ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล” ด้วยความเคารพอย่างสูงสูดครับ

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 12 ส.ค. 2009, 22:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/