ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บารมี ๑๐ ทัศ (วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=55192
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ก.ค. 2010, 23:30 ]
หัวข้อกระทู้:  บารมี ๑๐ ทัศ (วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ)

รูปภาพ

:b42: บารมี ๑๐ ทัศ :b42:
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ๑. ท า น บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญทานบารมีเถิด

อันว่าหม้อที่เต็มด้วยน้ำ
ที่เขาวางคว่ำปากลง
น้ำย่อมไหลออกหมด
ไม่ขังติดอยู่ในหม้อนั้น ฉันใด

ท่านเห็นยาจกทั้งหลาย
ทั้งชั้นต่ำ ชั้นกลาง และชั้นสูงแล้ว
จงให้ทานอย่าให้เหลือ
ดุจหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากไว้
ฉันนั้นเหมือนกันเถิด


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ก.ค. 2010, 23:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๒. ศี ล บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิด

อันว่าจามรีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่ใด
ก็ยอมตายอยู่ในที่นั้น
ไม่ยอมให้ขนหางเสียไป ฉันใด

ท่านจงบำเพ็ญศีล
รักษาศีลทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์* ในกาลทุกเมื่อ
ดุจจามรีรักษาขนหางของตนฉันนั้น เหมือนกันเถิด


:b8: :b8: :b8:

* รักษาศีลทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์
คือ ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล
อาชีวปาริสุทธิศีล ปัจจะเวกขณะนิจศีล

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ก.ค. 2010, 23:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๓. เ น ก ขั ม ม ะ บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเถิด

อันว่าคนถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับแต่ความทุกข์ ทรมาน
ย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำ
มีแต่จะหาช่องทางที่จะพ้นออกไป ฉันใด

ท่านจงเห็นภพทั้งปวงดุจเรือนจำ
จงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะ
เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นำไปจากภพ ฉันนั้น
เหมือนกันเถิด


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 31 ก.ค. 2010, 23:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๔. ปั ญ ญ า บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญปัญญาบารมีเถิด

อันว่าภิกษุเมื่อบิณฑบาต
มิได้เลือกว่าจะเป็น ตระกูลชั้นต่ำ ปานกลาง หรือชั้นสูง
ย่อมได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปฉันใด

ท่านจงสอบถามบัณฑิต เรียนรู้กับคนมีปัญญา
โดยไม่เลือกว้นตลอดกาลทั้งปวง
เมื่อถึงฝั่งแห่งปัญญบารมีแ้ล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธญาณได้ฉัันนั้นเถิด


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 ส.ค. 2010, 00:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๕. วิ ริ ย ะ บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญวิริยะบารมีเถิด

อันว่าสีหมฤคราช
มีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถยืน เดิน นอน
ประคองใจไว้ทุกเมื่อ ฉันใด

ท่านจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นคงในภพทั้งปวง
เริ่มตั้งความเพียรให้ถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ฉันนั้น
เหมือนกันเถิด


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 ส.ค. 2010, 15:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๖. ขั น ติ บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานขันติบารมี

มีใจแน่วแน่ในขันติบารมี
ในใจไม่เป็นสองในขันติบารมี
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้

อันว่าแผ่นดินย่อมอดทนต่อสิ่งของที่เขาทิ้งลงมา
ซึ่งมีทั้งที่สะอาดบ้าง และไม่สะอาดบ้าง
ไม่รู้สึกยินดียินร้ายฉันใด

ท่านจงอดทนต่อการยกย่อง
และการเหยียดหยามของชนทั้งปวง
ฉันนั้นเหมือนกัน

ถึงฝั่งแห่งขันติบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 ส.ค. 2010, 15:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๗. สั จ จ ะ บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานสัจจะบารมี มีวาจาแน่นอน
ไม่เป็นสองในสัจจะบารมีนั้น
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้

อันว่าดาวประกายพรึก
เป็นดาวนพเคราะห์ที่เที่ยงตรงในโลก พร้อมทั้งเทวโลก
ไม่มีโคจรออกนอกวิถีโคจร
ไม่ว่าฤดูฝน ฤดูร้อน หรือ ฤดูหนาว ฉันใด
ถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน

จงอย่าเดินออกนอกวิถีทางแห่งสัจจะทั้งหลาย
ถึงฝั่งแห่งสัจจะบารมีแล้ว
ก็จะบรรลุสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 ส.ค. 2010, 15:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๘. อ ธิ ษ ฐ า น บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมี
เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้นแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้

อันว่าภูผาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้ว
ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมแรงกล้า
ย่อมตั้งอยู่ในฐานของตนนั้นเองฉันใด
ท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีทุกเมื่อ ฉันนั้น

ท่านบำเพ็ญอธิษฐานบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 ส.ค. 2010, 15:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๙. เ ม ต ต า บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานเมตตาบารมี
จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตา
ผิว่า ท่านปรารถนาจะบรรลุพระสัมโพธิญาณ

อันว่าฝนตกแล้วย่อมไหล
และแผ่ความเย็นไปเสมอกันไม่เลือกที่ฉันใด
ท่านจงเจริญเมตตาให้เสมอกัน
ทั้งในคนดีและคนชั่ว
ทั้งในศัตรูแลมิตร
ย่อมจะชำระล้างมลทินคือธุลีออกไป

ท่านจงแผ่เมตตาไปให้เสม่ำเสมอ
ให้คนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
และคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล

ท่านบำเพ็ญเมตตาบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 01 ส.ค. 2010, 15:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

๑๐. อุ เ บ ก ข า บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานอุเบกขาบารมี
ท่านจงเป็นผู้มั่นคงดุจตราชูแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้

ธรรมดาว่าแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่เขาทิ้งลง
ทั้งที่ไม่สะอาด และทั้งที่สะอาด ทั้งสองอย่าง
เว้นจากความยินดียินร้ายฉันใด

ท่านจงเป็นผู้มั่นคงดุจตราชู
ในสุขในทุกข์ในกาลทุกเมื่อ

บำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : พระธุตังคเจดีย์แห่งพระอรหันต์ ทิพยมนต์ เกร็ดธรรมคำสอน ๒๘ พระอรหันต์ กรุงรัตนโกสินทร์ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, จัดพิมพ์ถวายโดย คณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อลี ธมมฺธโร พิมพ์ครั้งที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒, พิมพ์ที่ บริษัทศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, หน้า ๔๕-๕๐)

:b44: ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

:b44: รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b44: ประมวลภาพ “พระธุตังคเจดีย์-ท่านพ่อลี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42731

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 02 ส.ค. 2010, 00:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 02 ส.ค. 2010, 04:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

รูปภาพ
:b8: อนุโมทนา..สาธุ..ครับ..คุณโรส :b8:

เจ้าของ:  คนธรรมดาๆ [ 10 พ.ย. 2011, 03:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ : วัดอโศการาม

:b8: ซาบซึ้งถึงใจจริงๆครับ ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันครับ

เจ้าของ:  Duangtip [ 23 พ.ย. 2018, 10:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ (วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 14 ก.ย. 2019, 09:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บารมี ๑๐ ทัศ (วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/