ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ผลของการเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิจ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=51414
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 12 พ.ย. 2015, 08:03 ]
หัวข้อกระทู้:  ผลของการเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิจ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

รูปภาพ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการบุคคลผู้ใดหมั่นเจริญ "เมตตาภาวนา" อยู่เป็นนิจ
ก็จะได้รับผลคือ ความสุขตามที่สวดในพุทธมนต์ว่า

สุขํ สุปติ หลับอยู่ก็เป็นสุข (หลับตา)

สุขํ ปฏิพุชฺฌติ ตื่นอยู่ก็เป็นสุข (ลืมตา)

นปาปกํ สุปินํ ปสฺสติ ไม่ฝันร้ายที่เป็นบาปอกุศล

มนุสฺสานํ ปิโย โหติ จะอยู่กับพวกมนุษย์ก็มีคนรักใคร่นับถือ
ช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการงาน

อมนุสฺสานํ ปิโย โหติ จะไปอยู่กับพวกอมนุษย์กับปีศาจ
มันก็ยำเกรง ไม่ทำอันตรายหลอกหลอน

เทวตา รกฺขนฺติ จะไปอยู่กับเทวดา
เทวดาก็ช่วยพิทักษ์รักษา เป็นหูเป็นตา
ช่วยคุ้มกันอันตรายต่างๆ ตกน้ำก็ไม่ไหล ตกไฟก็ไม่ไหม้

นาสฺส อคฺคิวา ไม่ฉิบหายด้วยไฟ

วิสํ วา ไม่ตายด้วยยาพิษ

สตฺถํ วา กมติ ไม่ตายด้วยศาสตราวุธและภัยสงคราม

ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยติ มีจิตเป็นสมาธิได้รวดเร็ว

มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ ตา หู จมูก ปาก กาย มีรัศมีพรรณงดงาม

อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ เวลาจะตาย มีสติ ไม่ลืมไม่หลง
และตายแล้วย่อมระลึกชาติได้

อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหติ
ถึงจะยังไม่สำเร็จมรรคผลขั้นสูงสุด
อย่างน้อยก็จะได้เข้าถึงพรหมโลก:b44: :b44:


คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน, พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๗๒-๗๓:: ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “ท่านพ่อลี ธัมมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

เจ้าของ:  sirinpho [ 19 พ.ย. 2015, 13:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ผลของการเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิจ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

:b8: Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/