ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=47775
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  SOAMUSA [ 20 พ.ค. 2014, 11:27 ]
หัวข้อกระทู้:  คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

:b8: นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
:b44: :b44: :b44:
คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ

สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ


ข้าพเจ้าขอถวายน้ำใช้น้ำฉันนี้
แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณ ๙ ประการ
มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น


(สองคนขึ้นไปเปลี่ยน เทมิ เป็น เทมะ)

:b8: :b8: :b8:

การถวายน้ำสะอาดใส่แก้วที่สะอาดสวยงามถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ด้วยการถวายน้ำนั้นต่อหน้าพระพุทธรูปทุกวัน ให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวาย จะถวายเวลาใดก็ได้ทั้งนั้น อานิสงส์นั้นเป็นพลวปัจจัยให้การเวียนว่ายตายเกิดของเราต่อไปเพื่อทำบารมีนั้น จะสะดวกด้วยการไม่ขาดแคลนน้ำในการดำรงชีวิตในขณะที่เราจะทำบารมีต่อไปค่ะ ในขณะที่เราจะถวายน้ำนั้น เราจะต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยและกล่าวคำถวาย และอธิษฐานออกจากวัฏฏะ เสร็จแล้วก็จับแก้วด้วยมือทั้งสองเหมือนเดิม แล้วน้อมใจน้อมกายถวายน้ำค่ะ ไม่ควรใช้มือเดียวถวายและไม่ควรทำตัวแข็งตรง ดังนั้นในใจของเราจะต้องน้อมถวายด้วยความศรัทธา กายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมค่ะ

แก้วที่ใส่นั้นควรจะเป็นแก้วน้ำขนาดปกติ เป็นแก้วอย่างดีสวยงาม และต้องซื้อมาใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนด้วย อย่าประหยัดค่ะ ควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆ ค่ะ และเมื่อแก้วนั้นเก่า หรือใช้นานแล้ว ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่ค่ะ

เจ้าของ:  SOAMUSA [ 20 พ.ค. 2014, 12:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

( คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า , อานิสงส์ และอุทกปุชกเถราปทานที่ ๒ (๓๓๒)
นำมาจาก พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

:b47: :b47: :b47: :b47: :b47: :b47: :b47: :b47:

อานิสงส์การถวายน้ำ ๑๐ ประการ

๑. คล่องแคล่วว่องไว

๒. มีชื่อเสียง

๓. มีความสะอาดบริสุทธิ์

๔. ปราศจากความกระหาย

๕. มีบริวารมาก

๖. อายุยืน

๗. มีผิวพรรณผุดผ่อง

๘. มีพละกำลัง

๙. มีปัญญามาก

๑๐. มีความสุข

อุทกปูชกเถราปทานที่ ๒ (๓๓๒) ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำ

[๓๓๔] ข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้า มีพระฉวีวรรณดังทองคำ เสด็จไปในอากาศ เหมือนดวงไฟลุกโพลง เหมือนดวงอาทิตย์ ข้าพระองค์จึงเอาฝ่ามือกอบน้ำโยนขึ้นไปบนอากาศ พระพุทธเจ้าผู้มหาวีระทรงประกอบด้วยพระกรุณาเป็นฤาษีทรงรับแล้ว พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระ ประทับยืนอยู่ในอากาศ ทรงทราบความดำริของข้าพระองค์ จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่า

ด้วยการถวายน้ำนี้ และด้วยการยังปีติให้เกิดขึ้น
ท่านจะไม่ต้อง เข้าถึงทุคติเลย แม้ตลอดแสนกัลป

ข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ
ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ละความชนะและแพ้
แล้วบรรลุถึงฐานะอันไม่หวั่นไหว ในกัลปที่ ๖๕๐๐ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ
๓ พระองค์ มีพระนามว่าสหัสสราช มีสมุทรสาครสี่เป็นที่สุด เป็นใหญ่
กว่าชน คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖
ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้.

ทราบว่า ท่านพระอุทกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.

จบ อุทกปูชกเถราปทาน.
(พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๑๘)

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  JIT TREE [ 20 พ.ค. 2014, 18:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

อนุโมทนาค่ะ คุณโสม :b12: :b12:

เข้ามาอ่านรู้สึกดีและได้ความรู้ใหม่อีกแล้วค่ะ

อย่ามองอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆเพราะสิ่งที่ทำด้วยใจที่ปิติ
ก็ส่งผลอย่างมหาศาลจริงๆ :b8: :b8: :b41:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 02 มี.ค. 2016, 09:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

Kiss

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 20 ม.ค. 2019, 08:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/