ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บ ท ส ว ด ป ฏิ จฺ จ ส มุ ปฺ บ า ท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=44942
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  SOAMUSA [ 14 มี.ค. 2013, 08:06 ]
หัวข้อกระทู้:  บ ท ส ว ด ป ฏิ จฺ จ ส มุ ปฺ บ า ท

:b42: ปฏิจฺจสมุปฺปาทปาฐ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ

นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา

เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ อุปาทานปจฺจยา ภโว

ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา

สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ

อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราค นิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา

วิญฺญาณนิโรโธ วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ นามรูปนิโรธา

สฬายตนนิโรโธ สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ ผสฺสนิโรธา

เวทนานิโรโธ เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ ตณฺหานิโรธา

อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา

ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา

นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ


:b47: :b47: :b47: :b47: :b47:

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 06 พ.ย. 2013, 23:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บ ท ส ว ด ป ฏิ จฺ จ ส มุ ปฺ บ า ท:b44: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรและกัลยาณธรรมทุกท่าน ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 24 ม.ค. 2017, 13:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บ ท ส ว ด ป ฏิ จฺ จ ส มุ ปฺ บ า ท

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2022, 08:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บ ท ส ว ด ป ฏิ จฺ จ ส มุ ปฺ บ า ท

:b8: :b8: :b8:
Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/