ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คาถากรวดน้ำ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=42311
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 04 มิ.ย. 2012, 18:55 ]
หัวข้อกระทู้:  คาถากรวดน้ำ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔

รูปภาพ

คาถากรวดน้ำ
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปุญฺญสฺสิทานิ กตสฺส
ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ

ยานญฺญานิ กตานิ เม
จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำ

เตสญฺจ ภคิโน โหนฺตุ
ในบัดนี้ แลแห่งบุญทั้งหลายอื่น

สตฺตานนฺตาปฺปมาณกา
ที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว

เย ปิยา คุณวนฺตา จ
คือชนเหล่าใดเป็นที่รัก ผู้มีคุณ

มยฺหํ มาตาปิตาทโย
มีมารดาแลบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น

ทิฎฺฐา เม จาปฺยทิฎฐา วา
ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น

อญฺเญ มชฺฌตฺตเวริโน
แลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแล

สตฺตา ติฏฺฐนฺติ โลกสฺมึ
มีเวรกันตั้งอยู่ในโลก

เต ภุมฺมา จตุโยนิกา
เกิดในภูมิ ๓ เกิดในกำเนิด ๔

ปญฺเจกจตุโวการา
มีขันธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔

สํสรนฺตา ภวาภเว
ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่

ญาตํ เย ปตฺติทานมฺเม
สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว

อนุโมทนฺตุ เต สยํ
ขอสัตว์เหล่านั้นอนุโมทนาเองเถิด

เย จิมํ นปฺปชานนฺติ
ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้

เทวา เตสํ นิเวทยุํ
ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น

มยา ทินฺนาน ปุญฺญานิ
เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลาย

อนุโมทนเหตุนา
ที่ข้าพเจ้าให้แล้ว

สพฺเพ สตฺตา สทา โหนฺตุ อเวรา สุขชีวิโน
ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิด

เขมปฺปทญฺจ ปปฺโปนฺตุ
แลอันถึงทางอันเกษมเถิด

เตสาสา สิชฺฌตํ สุภา.
ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด.


:b8: คัดลอกจาก...หนังสือ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร


:b44: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:b44: ประวัติ...วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วัดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในประเทศไทย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19342

เจ้าของ:  sirinpho [ 18 ต.ค. 2015, 11:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถากรวดน้ำ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔

:b8: Kiss

เจ้าของ:  Duangtip [ 03 ก.ย. 2018, 06:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถากรวดน้ำ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/