ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บทสวดทำนองสรภัญญะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=32490
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 11 มิ.ย. 2010, 16:26 ]
หัวข้อกระทู้:  บทสวดทำนองสรภัญญะ

:b8: :b8: :b8:

ท่านใดมีบทสวดทำนองสรภัญญะ

พระพุทธคุณ,พระธรรมคุณ,พระสังฆคุณและบทที่นักเรียนใช้สวด

กรุณานำมาลงให้ด้วยครับ...จำนำไปพิมพ์แจกเด็กนักเรียน


:b8: :b8: :b8:

ไฟล์แนป:
02.jpg
02.jpg [ 23.66 KiB | เปิดดู 3840 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 11 มิ.ย. 2010, 17:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทสวดทำนองสรภัญญะ

ลองดูตาม LINK นี้นะคะ

http://www.84000.org/pray/sorrapanya.html

:b48: :b8: :b48:


บทสวดมนต์ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะคำบูชาพระรัตนตรัย


* อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
* สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
* สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)* พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
* พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาค เจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)
* พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า


* นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )* ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ (กราบ)

บทสวดพุทธานุสสติ


* อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)* เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้.

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ

องค์ใดพระสัมพุทธ
ตัดมูลเกลศมาร
หนึ่งในพระทัยท่าน
ราคี บ พันพัว
องค์ใดประกอบด้วย
โปรดหมู่ประชากร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์
ชี้ทางพระนฤพาน
พร้อมเบญจพิธจัก-
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล
กำจัดน้ำใจหยาบ
สัตว์โลกได้พึ่งพิง
ข้าขอประณตน้อม
สัมพุทธการุญ-
สุวิ สุทธสันดาน
บ มิหม่นมิหมองมัว
ก็เบิกบานคือดอกบัว
สุวคนธกำจร
พระกรุณาดังสาคร
มละโอฆกันดาร
และชี้สุขเกษมสานต์
อันพ้นโศกวิโยคภัย
ษุจรัสวิมลใส
ก็เจนจบประจักษ์จริง
สันดานบาปแห่งชายหญิง
มละบาปบำเพ็ญบุญ
ศิรเกล้าบังคมคุณ
ญภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

บทสวดธัมมานุสสติ


* สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)* พระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ


ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
ดุจดวง ประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์ สันดาน
สว่าง กระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปด พึงยล
และเก้า นับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึก โอฬาร
พิสุทธิ์ พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนาน ขานไข
ปฏิบัติ ปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจครอง ให้ล่วงลุ ปอง
ยังโลก อุดรโดยตรง
ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรม จำนง
ด้วยจิต และกายวาจาฯ (กราบ)


บทสวดสังฆานุสสติ


* สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย,
ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)* พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ (กราบ)

บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
แต่องค์ สมเด็จภควันต์
เห็น แจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทาง ที่อัน
ระงับ และดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไดร ปัญญา ผ่องใส
สะอาด และปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
ด้วยกาย และวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่ โลกัย
และเกิด พิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล มีคุณ อนนต์
อเนกจะ นับเหลือตรา
ข้าขอนพหมู่พระศรา- พกทรงคุ ณา-
นุคุณ ประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระ ไตรรัตน์อัน
อุดมดิ เรกนิรัติศัย
จงช่วยขจัดโพยภัย อันตราย ใดใด
จงดับ และกลับเสื่อมสูญ (กราบ)กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเดียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว
ในพระพุทธเจ้า, ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง,
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเดียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว
ในพระธรรม, ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระธรรมในกาลต่อไป.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเดียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว
ในพระสงฆ์, ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป.

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 12 มิ.ย. 2010, 21:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทสวดทำนองสรภัญญะ

:b8: :b8: :b8:

ขอบคุณครับคุณลูกโป่ง smiley smiley smiley

:b8: :b8: :b8:


ไฟล์แนป:
775.gif
775.gif [ 4.15 KiB | เปิดดู 3790 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 21 ธ.ค. 2011, 23:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทสวดทำนองสรภัญญะ

:b44: กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านนะเจ้าค่ะ มีดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสุขความเจริญ และอยู่เย็นเป็นสุขนะเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8: :b20:

ไฟล์แนป:
Lotus127.jpg
Lotus127.jpg [ 2.5 KiB | เปิดดู 2953 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/