ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พุทธาภิถุติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26190
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 11 ต.ค. 2009, 18:19 ]
หัวข้อกระทู้:  พุทธาภิถุติ

............................ พุทธาภิถุติ

.............. (หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส ตะถาคะโต, ............ พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด,

อะระหัง, .......................... เป็นผู้ไกลจากกิเลส,

สัมมาสัมพุทโธ, ................ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

วิชชาจะระณะสัมปันโน, ..... เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,

สุคะโต, ............................ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,

โลกะวิทู, .......................... เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง,

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า,

สัตถา เทวะมะนุสสานัง, ...... เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,

พุทโธ, ............................. เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม,

ภะคะวา, ........................... เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์,

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ,


พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,
ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว,
ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา มาร พรหม และหมู่สัตว์,
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม,

โย ธัมมัง เทเสสิ, ................. พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว,

อาทิกัล๎ยาณัง, .................... งามในเบื้องต้น (คือศีล),

มัชเฌกัล๎ยาณัง, .................. งามในท่ามกลาง (คือสมาธิ),

ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง, .......... งามในที่สุด (คือปัญญา),

สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ,

ทรงประกาศพรหมจรรย์,
คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง,
พร้อมทั้งอรรถะ (คำอธิบาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ),

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ,

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ,

ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า.

..................... (กราบรำลึกถึงพระพุทธคุณ)


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 11 ต.ค. 2009, 18:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธาภิถุติ

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุกับคุณ Tu ด้วยครับ

พอดีต้อนนี้วรานนท์กำลังรวบรวมบทสวดมนต์

เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทานนะครับ

จึงอยากได้บททำวัตรเช้า - เย็นแปลครับ

คนแก่ที่บ้าน(อุบาสก-อุบาสิกา)ที่มาร่วมรักษาศีลอุโบสถ

ท่านต้องการตัวหนังสือตัวใหญ่ ผมเลยรับปากว่าจะพิมพ์แจก

ขอบคุณด้วยครับ สำหรับบทสวดมนต์แปล

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/