ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=22532
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 26 พ.ค. 2009, 17:11 ]
หัวข้อกระทู้:  บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

นะโม เม สัพพะพุทธานัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวง

อุปปันนานัง มะเหสินัง

ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ซึ่งได้อุบัติแล้ว

ตัณหังกะโร มะหาวีโร

พระตัณหังกร ผู้กล้าหาญ

เมธังกะโร มะหายะโส

พระเมธังกร ผู้มียศใหญ่

สะระณังกะโร โลกะหิโต

พระสรณังกร ผู้เกื้อกูลแก่โลก

ทีปังกะโร ชุตินธะโร

พระทีปังกร ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง

โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข

พระโกณฑัญญะ ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน

มังคะโล ปุริสาสะโภ

พระมังคละ ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ

สุมะโน สุมะโน ธีโร

พระสุมนะ ผู้เป็นธีรบุรุษมีพระหทัยงาม

เรวะโต ระติวัฑฒะโน

พระเรวตะ ผู้เพิ่มพูนความยินดี

โสภิโต คุณะสัมปันโน

พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ

อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม

พระอโนมทัสสี ผู้อุดมอยู่ในหมู่ชน

ปะทุโม โลกะปัชโชโต

พระปทุมะ ผู้ทำโลกให้สว่าง

นาระโท วาระสาระถี

พระนารทะ ผู้เป็นสารถีประเสริฐ

ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร

พระปทุมุตระ ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์

สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล

พระสุเมธะ ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้

สุชาโต สัพพะโลกัคโค

พระสุชาตะ ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง

ปิยะทัสสี นะราสะโภ

พระปิยทัสสี ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน

อัตถะทัสสี การุณิโก

พระอัตถทัสสี ผู้มีพระกรุณา

ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท

พระธรรมทัสสี ผู้บรรเทาความมืด

สิทธัตโถ อะสะโม โลเก

พระสิทธัตถะ ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก

ติสโส จะ วะทะตัง วะโร

พระติสสะ ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย

ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ

พระปุสสะ ผู้ประทานธรรมะอันประเสริฐ

วิปัสสี จะ อะนูปะโม

พระวิปัสสี ผู้หาที่เปรียบมิได้

สิขี สัพพะหิโต สัตถา

พระสิขี ผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์

เวสสะภู สุขะทายะโก

พระเวสสะภู ผู้ประทานความสุข

กะกุสันโธ สัตถะวาโห

พระกกุสันธะ ผู้นำสัตว์ออกจากกันดารคือกิเลส

โกนาคะมะโน ระณัญชะโห

พระโกนาคมนะ ผู้หักเสียซึ่งข้าศึกคือกิเลส

กัสสะโป สิริสัมปันโน

พระกัสสปะ ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ

โคตะโม สักกะยะปุงคะโว

พระโคตมะ ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยะราช.


:b8: :b8: :b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

เจ้าของ:  jintana63 [ 27 พ.ค. 2009, 19:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

อนุโมทนาสาธุค่ะ
ด้วยความเคารพ

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 27 พ.ค. 2009, 19:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ
บทนี้เวลาไปปฏิบัติธรรม
ผมได้สวดทุกครั้งเลยครับ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  TU [ 03 มิ.ย. 2009, 07:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

jintana63 เขียน:
อนุโมทนาสาธุค่ะ
ด้วยความเคารพ

วรานนท์ เขียน:
:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ
บทนี้เวลาไปปฏิบัติธรรม
ผมได้สวดทุกครั้งเลยครับ


:b8: :b8: :b8:


:b8: ขออนุโมทนาบุญเช่นกันค่ะ
คุณ jintana63, คุณ -dd- และคุณวรานนท์


:b20: พร้อมกันนี้ขอต้อนรับ คุณวรานนท์
กับตำแหน่งผู้รักษาลานบอร์ดการสวดมนต์ฯ ด้วยค่ะ

:b12: ตัวเองในแต่ละวันก็แทบจะไม่ค่อยได้สวดมนต์เท่าไหร่นัก
จะได้สวดมนต์เป็นเรื่องเป็นราวที โน่น!! ต้องคราวที่ไปปฏิบัติที่วัดค่ะ :b13:


:b1: คุณ jintana63 อยู่ต่างประเทศ (malaysia) นะค่ะ
จับพลัดจับผลูอย่างไงค่ะเนี่ย ถึงได้ไปปักหลักยังต่างแดน
แล้วที่นั่นมีธรรมสถานให้เราได้ไปภาวนาบ้างหรือปะค่ะ

ส่วน คุณวรานนท์ อยู่ที่ จ.นครสวรรค์ นะค่ะ
แล้วไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมาบ้าง
วัดปฏิบัติในนครสวรรค์มีเยอะไหมค่ะ
อย่าลืมมาแนะนำและเล่าสู่กันฟังด้วยนะค่ะ :b4:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 03 มิ.ย. 2009, 17:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

:b8: :b8: :b8:

ขอบคุณครับ คุณ Tu
ที่เลือกห้องสวดมนต์ เพราะผมมีเวลาน้อยครับ
อีกอย่างหนึ่งห้องนี้ ฟังชื่อแล้วน่าจะร่มเย็นดีครับ

ผมอยู่นครสวรรค์แถวอำเภอแม่วงก์ครับ
เป็นอำเภอตั้งใหม่ครับ ส่วนสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้น
มีอยู่ที่วัดศรีกัลยณนิคมครับ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดบ้านวัด
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่ ๖ ครับ

ช่วงวันที่ ๘ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ นี้ มีการอยู่ปริวาสกรรมครับ
มีการบวชศีลจาริณี บวชชีพราหมณ์ ด้วยครับ ซึ่งตัวกระผมเองก็ได้ไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดศรี ฯ ๓ ปีมาแล้วครับ ในช่วง ๙ วันนี้ผมอาจหายไปจากลานธรรมจักรแห่งนี้
แต่ขอให้ "ครอบครัว ลานธรรมจักร" จงรับรู้ไว้ด้วยว่า
ผมจะหอบบุญกับมาฝากทุกท่านเลยครับ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  TU [ 03 มิ.ย. 2009, 18:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

วรานนท์ เขียน:
ที่เลือกห้องสวดมนต์ เพราะผมมีเวลาน้อยครับ
อีกอย่างหนึ่งห้องนี้ ฟังชื่อแล้วน่าจะร่มเย็นดีครับ

:b8: เห็นด้วยกับคำกล่าวของ คุณวรานนท์ เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ

วรานนท์ เขียน:
ผมอยู่นครสวรรค์แถวอำเภอแม่วงก์ครับ
เป็นอำเภอตั้งใหม่ครับ ส่วนสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้น
มีอยู่ที่วัดศรีกัลยณนิคมครับ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดบ้านวัด
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่ ๖ ครับ

ช่วงวันที่ ๘ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ นี้ มีการอยู่ปริวาสกรรมครับ
มีการบวชศีลจาริณี บวชชีพราหมณ์ ด้วยครับ ซึ่งตัวกระผมเองก็ได้ไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดศรี ฯ ๓ ปีมาแล้วครับ ในช่วง ๙ วันนี้ผมอาจหายไปจากลานธรรมจักรแห่งนี้
แต่ขอให้ "ครอบครัว ลานธรรมจักร" จงรับรู้ไว้ด้วยว่า
ผมจะหอบบุญกับมาฝากทุกท่านเลยครับ

:b20: ขอขอบพระคุณแทนเพื่อนๆ ชาวลานธรรมจักรมากๆๆๆ เลยค่ะ
สำหรับการระลึกถึงและจะหอบบุญกับมาฝาก “ครอบครัว ลานธรรมจักร” :b1:

ขอให้การไปปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมในครั้งนี้ มีส่วนเกื้อหนุนให้
คุณวรานนท์ แจ่มแจ้งในธรรม เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยนะค่ะ

คุณวรานนท์ เข้าไปแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ให้รายละเอียดที่สำคัญๆ และจำเป็น ในกระทู้ข้างล่างนี้ด้วยสิค่ะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=18575

เจ้าของ:  น้องนุ่น [ 06 ก.ค. 2009, 20:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

สาธุและอนุโมทนาด้วยนะค่ะ

:b8: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 21 ส.ค. 2013, 00:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

:b44: ღ✿◕‿◕✿•°°✿◕‿◕✿•°ღ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญธรรมนะเจ้าค่ะ ღ✿◕‿◕✿•°°✿◕‿◕✿•°ღ :b8: :b8: :b8: :b20:

เจ้าของ:  Duangtip [ 09 มิ.ย. 2019, 15:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/