ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 25 ก.พ. 2009, 07:49 ]
หัวข้อกระทู้:  หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)

รูปภาพ

หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม

.............................. สารบัญ

บทระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20627

บทระลึกถึงคุณบิดามารดา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20626

บทระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20625

.... ทำวัตรเช้า

คำบูชาพระรัตนตรัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26186

คำไหว้พระรัตนตรัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26188

ปุพพภาคนมการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26189

พุทธาภิถุติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26190

ธัมมาภิถุติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26194

สังฆาภิถุติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26197

รตนัตตยัปปณามคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26195

สังเวคปริกิตตนปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26196

ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26219

ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26224

.... ทำวัตรเย็น

คำบูชาพระรัตนตรัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26187

คำไหว้พระรัตนตรัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26188

ปุพพภาคนมการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26189

พุทธานุสสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26214

พุทธาภิคีติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26215

ธัมมานุสสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26216

ธัมมาภิคีติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26218

สังฆานุสสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26213

สังฆาภิคีติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26211

อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26210

.... บทสวดมนต์พิเศษ

คาถานมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20903

คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20873

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20864

คาถาโพธิบาท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20872

บทไหว้บารมี ๑๐ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20895

ปัพพชิตอภิณ๎หปัจจเวกขณปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20818

สามเณรสิกขา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20852

สรณคมนปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26223

ภารสุตตคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20795

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20814

อริยธนคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20813

ท๎วัตติงสาการปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20925

ติลักขณาทิคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20705

ภัทเทกรัตตคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20768

ธัมมคารวาทิคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20847

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20812

อัปปมาทธัมมคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20793

ปฐมพุทธภาสิตคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20756

ธัมมปริยายคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20802

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20798

บทพิจารณาสังขาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20849

มงคลสูตร (มงคล ๓๘ ประการ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20835

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20815

อริยมรรคมีองค์ ๘
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26233

อิทัปปัจจยตาในปฏิจจสมุปบาท
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26235

ธัมมปหังสนปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26236

พุทธภาษิตสำคัญในอานาปานสติสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20936

แผ่เมตตาให้ตนเอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20658

แผ่เมตตาไปทั่วสารทิศ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20657

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20656

คำแผ่เมตตาแบบทิสาผะระณา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20655

บทแผ่ส่วนกุศล ๗ ประการ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20654

กรณียเมตตสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26227

จุลลไชยยปกรณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20799

นะโมเม (จุลชัยยะมงคลคาถา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20819

ปัจจยวิภังควาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20901

มูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20645

สีลุทเทสปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20644

ตายนสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20640

สังเวคอิธชีวิตคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20639

อสุภสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20636

สมาธิสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20635

อรัญญสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20630

พุทธภาษิตเกี่ยวกับนักบวช
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20800

พุทธภาษิตพิเศษ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20845

บทสวดแปลสรรเสริญพระพุทธคุณ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=26238

ปราภวสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20854

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=22532

๑. ปลงสังขาร (โอ้ว่าอนิจจา)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20836

๒. ปลงสังขาร (มนุษย์เราเอ๋ย)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20837

๓. ปลงสังขาร (เกศาผมหงอก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20838

หากรู้แจ้ง ก็หลุดพ้น
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20824

พุทธบารมี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20817

อภิณ๎หปัจจเวกขณปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20653

ปัฏฐนฐปนคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20823

สัพพปัตติทานคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20610

อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20608

คำอธิษฐานภาษาพื้นบ้าน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20833

บทวันทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20606

คำประกาศสมมติอุโบสถ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20605

คำสวดสภาคาบัติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20604

คำอาราธนาธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20603

คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20596

คำประกาศอุโบสถ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20595

ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20590

อนุโมทนารัมภคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20585

กาลทานสุตตคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20584

วิหารทานคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20576

ปัตติทานคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20572

นิธิกัณฑคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20565

พระอาการวัตตาสูตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20563

ถวายพรพระ (อิติปิโส)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20557

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20555

ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20534

.... ภาคพิธีกรรม

คำอาราธนาศีล ๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20533

นะมะการคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20532

ไตรสรณคมน์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20531

คำสมาทานศีล ๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20530

คำอาราธนาอุโบสถศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20529

คำขอบวชชีพราหมณ์ (บวชเนกขัมมะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20527

คำอาราธนาศีล ๘
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20525

คำสมาทานศีล ๘, อุโบสถศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20524

คำลาสิกขา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20523

คำลาอุโบสถศีล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20522

คำถวายผ้ากฐิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20521

คำถวายผ้าป่า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20520

คำถวายมหาสังฆทานพิเศษ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20519

คำถวายสังฆทานธรรมดา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20518

สรภัญญ์กราบลา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20516

.... ภาคผนวก

การทำวัตร-สวดมนต์ (พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=18485

การกราบพระรัตนตรัย (แบบเบญจางคประดิษฐ์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=20827

รูปภาพ

หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
เนื่องในโอกาสครบพรรษาที่ ๒๐ ใต้ร่มกาสาวพัสตร์
ณ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

ISBN : 978-974-06-9411-3


จัดพิมพ์เผยแผ่โดย :
สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนพเก้า (วัดแก้วมณี)
เลขที่ ๕๙/๑ หมู่ที่ ๕ ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๒-๐๑๗๖, ๐๘๑-๕๗๘-๒๐๔๐
โทรสาร ๐๓๕-๓๗๘-๐๐๒

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 14 ก.ค. 2009, 10:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม

เป็นกระทู้ที่ดีเลิศประเสริฐเหลือเกิน สาธุ

เจ้าของ:  Rachawadee_ice [ 10 ต.ค. 2009, 08:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม

:b8: :b8: :b8:
อนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

เจ้าของ:  Bluesky [ 09 ก.ย. 2011, 21:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)

ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครองนะค่ะ tongue tongue tongue Kiss

เจ้าของ:  Duangtip [ 15 ต.ค. 2015, 14:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ..บอร์ดบทสวดมนต์ คาถา นี้ก็มีประโยชน์มาก บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นเป็นมาตรฐานได้ดีมาก
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/