ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สัพพปัตติทานคาถา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20610
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 15 ก.พ. 2009, 09:59 ]
หัวข้อกระทู้:  สัพพปัตติทานคาถา

..................สัพพปัตติทานคาถา

.. (หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ...............ยานัญญานิ กะตานิ เม,
เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ
..............สัตตานันตาปปะมาณะกา,

สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้,
และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว,

เย ปิยา คุณะวันตา จะ................มัยหัง มาตาปิตาทะโย,
ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐา วา
...........อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน,

คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด, ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ
เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี, ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี,
สัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆ หรือเป็นคู่เวรกันก็ดี,

สัตตา ติฏฐันติ โลกัส๎มิง..............เต ภุมมา จะตุโยนิกา,
ปัญเจกะจะตุโวการา
..................สังสะรันตา ภะวาภะเว,

สัตว์ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในโลก, อยู่ในภูมิทั้ง ๓, อยู่ในกำเนิดทั้ง ๔,
มีขันธ์ ๕ ขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์ ๔ ขันธ์,
กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี,

ญาตัง เย ปัตติทานัมเม..............อะนุโมทันตุ เต สะยัง,
เย จิมัง นัปปะชานันติ
................เทวา เตสัง นิเวทะยุง,

สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด,
ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้,

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง..........อะนุโมทะนะเหตุนา,
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ
...........อะเวรา สุขะชีวิโน,
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ
............เตสาสา สิชฌะตัง สุภา,

เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,
จงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพาน,
ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

เจ้าของ:  ฌาณ [ 24 ก.พ. 2009, 13:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สัพพปัตติทานคาถา

:b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/