ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20555
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 12 ก.พ. 2009, 14:59 ]
หัวข้อกระทู้:  พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

............... พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,....ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง,
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
........ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

พระจอมมุนี ได้ชนะพญามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ
ขี่คชสารครีเมขละพร้อมด้วยเสนามาร โห่ร้องก้องกึก ด้วยธรรมวิธีทานบารมี
เป็นต้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง,....โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง,
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
.........ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

พระจอมมุนี ได้ชนะอาฬวกยักษ์ผู้มีจิตกระด้าง ปราศจากความอดทน
มีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนัก จนตลอดรุ่ง
ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันตี ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง,....ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง,
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
.......ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

พระจอมมุนี ได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาฬาคิรี เป็นช้างเมายิ่งนัก
แสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า
ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตา ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง,....ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง,
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิต๎วา มุนินโท,
........ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

พระจอมมุนี มีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์
ได้ชนะโจรชื่อองคุลิมาล (ผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์) แสนร้ายกาจ
มีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง ๓ โยชน์
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา,....จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ,
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
........ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

พระจอมมุนี ได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ทำอาการ
ประหนึ่งว่ามีครรภ์ เพราะทำไม้มีสัณฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้อง
ด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชน
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กะวาทะเกตุง,....วาทาภิโรปิตะ มะนัง อะติอันธะภูตัง,
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิต๎วา มุนินโท,
.......ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

พระจอมมุนี รุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญา ได้ชนะสัจจกนิครนถ์
ผู้มีอัชฌาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์ มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูง
ดุจยกธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัชฌาสัยแล้วตรัสเทศนา
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุทธัง มะหิทธิง,..ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต,
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
............ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

พระจอมมุนี โปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราช
ไปทรมานพญานาคราช ชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก
ด้วยวิธีอันให้อุปเท่ห์แห่งฤทธิ์แก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง,.....พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง,
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
.......ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

พระจอมมุนี ได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวพกา ผู้มีฤทธิ์ มีอันสำคัญตนว่า
เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีมืออันท้าวภุชงค์ คือทิฏฐิที่ตนถือผิด
รัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนาญาณ
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา,...โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที,
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ,
...........โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล
๘ คาถา แม้เหล่านี้ทุกๆ วัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวอันตรายทั้งหลาย
มีประการต่างๆ เป็นเอนก ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัยอันเป็นบรมสุขแล.


ถ้าใช้สวดบทนี้ให้กับตัวเราเอง ให้ใช้คำว่า “เม” แทน “เต” ซึ่งหมายถึงผู้อื่นทั่วไป


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

:b44: = ประวัติบทสวด “พาหุงมหากาฯ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=31117

:b44: = พุทธวิธีชนะมารจากบทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=43605

เจ้าของ:  ฌาณ [ 24 ก.พ. 2009, 13:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

:b8:

เจ้าของ:  อินทรีย์5 [ 13 มิ.ย. 2009, 00:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

อ้างคำพูด:
นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล
๘ คาถา แม้เหล่านี้ทุกๆ วัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวอันตรายทั้งหลาย
มีประการต่างๆ เป็นเอนก ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัยอันเป็นบรมสุขแล.

จะเห็นว่าบทข้างต้นคือ อานิสงส์ของพระคาถานี้ครับ
เป็นสุดยอดคาถาที่ดีมาก หรือจะเรียกอีกชื่อว่า "คาถาชนะมาร" ก็ได้
ใครที่ดวงตก จิตตก ทำอะไรไม่ดีไปหมด ท้อแท้ เบื่อหน่าย เหงา เศร้าหมอง
หรือ คนที่ชอบนั่งสมาธิ ขอแนะนำให้ท่องพาหุงก่อน ให้จิตเป็นกุศลและเป็นการเรียกสติ
ตัวเองได้อย่างดี :b39: :b40: :b39: :b40:

และอนุโมทาบุญกับ K tu ด้วยที่นำมาโพสท์ไว้ครับ ดีมากๆ :b42: :b8:

เจ้าของ:  อมิตาพุทธ [ 13 มิ.ย. 2009, 00:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

สาธุครับ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 14 มิ.ย. 2009, 18:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ
ไปปฏิบัติธรรมมาครับ
เพิ่งกลับ คอยตามไปชมภาพ
ที่แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมวันหน้าแล้วกันครับ
ขอเคลียงานก่อนครับผม


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Bwitch [ 15 ก.ค. 2009, 13:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

:b8: :b8: :b8:

http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/6812

เจ้าของ:  sirinpho [ 18 ต.ค. 2015, 11:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

:b8: Kiss

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 28 ธ.ค. 2016, 18:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/