ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=59673
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 13 พ.ย. 2020, 18:43 ]
หัวข้อกระทู้:  ธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

มันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาจิตนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่า มันเป็นของฝึกได้ยากเพราะมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วบ่อยๆ อยู่นั่นแหละ ดังนั้นเราจึงได้รวมตัวกันเป็นหมู่เป็นคณะเข้าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจของกันและกันในอันที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดอวิชชาตัณหาออกจากดวงจิตนี้ให้ได้ ถ้าลำพังแต่ตัวผู้เดียวอย่างนี้นี่มันไม่มีกำลังใจพอ ทำความเพียรให้เข้มแข็งก็ไม่ค่อยได้แต่บางคนก็ได้อยู่ แต่ส่วนหลายไม่ค่อยได้

นโยบายเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วใน “อปริหานิยธรรม”* ๗ อย่างนั้นทรงแนะนำให้หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำ หมู่นี้นะ พระองค์ทรงวางระเบียบไว้แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำกันได้แสดงความสามัคคี รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้นะชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

แต่ว่าเรารวมกันอย่างนี้แล้วต้องให้มันเป็น “สีลสามัญญตา”** นี่ให้มีศีลเสมอกัน ต่างคนต่างสำรวมในศีลให้ดีเหมือนกัน ให้เป็น “ทิฏฐิสามัญญตา”*** ต่างคนต่างให้มีความเห็นตรงต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนๆ กัน ที่เรียกว่า ทิฏฐิสามัญญตา เป็นผู้มีความเห็นเสมอกันในที่นี้หมายเอาความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่ใช่ว่าเห็นผิดก็จะเห็นไปตามกันอย่างนี้ไม่ถูกต้อง เช่นอย่างว่า ผู้หนึ่งมีความเห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อย่างนี้นะ ผู้ที่สองก็เห็นเหมือนกันน่ะว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเหมือนกัน อย่างนี้ได้ชื่อว่ามีความเห็นเสมอกัน แล้วก็ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วยเป็นอย่างนั้น พูดถึงความเห็นที่ถูกต้องก็อย่างนี้แหละ


:b8: :b8: :b8:

หมายเหตุ : * อปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม

** สีลสามัญญตา หมายถึง ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสม

*** ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน

คุณธรรมสองประการนี้อยู่ในหลัก “สารณียธรรม ๖”
มีคุณคือ เป็น สารณียะ ทำให้เป็นที่ระลึกถึง
(ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง,
ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน, หลักการอยู่ร่วมกัน)

จาก : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)


:b47: :b47:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ทำความรู้แจ้งในกรรมและผลของกรรม”


:: ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/