วันเวลาปัจจุบัน 26 ม.ค. 2021, 07:35  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 46 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2014, 06:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นอ้อยช้างใหญ่ (ต้นมหาโสณกะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19540


:b44:

พระพุทธเจ้านารทะ


ภายหลังพระพุทธเจ้าปทุมะนั้น พระศาสดาพระนามว่า นารทะ ทรงอุบัติขึ้น
แม้พระองค์ก็มีการประชุม ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ
ครั้งที่ ๒ มีภิกษุ ๙ หมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๘ หมื่นโกฏิ

ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์บวชเป็นฤษี เป็นผู้ชำนาญในอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘
ได้ถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วบูชาด้วยไม้จันทรแดง
แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

พระนครของพระพุทธเจ้านารทะ ชื่อว่า ธัญญวดี พระบิดาเป็นกษัตริย์ พระนามว่า สุเทวะ
พระมารดาพระนามว่า อโนมา พระภัททสาละและพระชิตตะเป็นคู่อัครสาวก
พระอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระวาสิฏฐะ พระอุตตราเถรี และพระผัคคุนีเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นอ้อยช้างใหญ่ พระสรีระสูง ๘๘ ศอก พระชนมายุ ๙ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ต.ค. 2014, 07:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นสาละใหญ่ (ต้นมหาสาละ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19537


:b44:

พระพุทธเจ้าปทุมุตตระ


ภายหลังจากพระพุทธเจ้านารทนั้น เมื่อล่วงลับไปหนึ่งอสงไขย
ในท้ายแสนกัปนับไปจากกัปนี้ พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ ทรงอุบัติขึ้นพระองค์เดียว
ในกัปหนึ่ง แม้พระองค์ก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีพระภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ
ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุ ๙ หมื่นโกฏิ มาประชุมที่ภูเขาเวภารบรรพต ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๘ หมื่นโกฏิ

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นผู้ปกครองมหารัฐนามว่า ชฎิละ ได้ถวายทานพร้อมทั้งจีวร
แด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์
ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต อนึ่ง ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ มิได้มีเดียรถีย์เลย
เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวว่าเป็นที่พึ่ง

พระนครของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระนั้น ชื่อว่า หังสาวดี พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า อานนท์
พระมารดาพระนามว่า สุชาดา พระเทวละและพระสุชาตะเป็นคู่พระอัครสาวก พระอุปัฏฐากชื่อว่า สุมนะ
พระอมิตาเถรีพระอสมาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นสาละ
พระสรีระสูง ๘๘ ศอก รัศมีพระวรกายแผ่ไปโดยรอบ ๑๒ โยชน์ พระชนมายุหนึ่งแสนปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ต.ค. 2014, 06:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นสะเดา (ต้นนิมพะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19542


:b44:

พระพุทธเจ้าสุเมธะ


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าปทุมุตตระนั้น เมื่อล่วงไป ๗ หมื่นกัป
ในกัปเดียวกันนั้นเอง มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๒ พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าสุเมธะ
และพระพุทธเจ้าชุชาตะ แม้พระพุทธเจ้าสุเมธก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง
การประชุมครั้งแรก มีพระขีณาสพหนึ่งร้อยโกฎิมาประชุมพร้อมกันที่พระนครสุทัศนะ
ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุ ๙๐ โกฏิ ครั้งที่ ๓ มีพระภิกษุ ๘๐ โกฏิ

ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานพชื่อ อุตตระ สละทรัพย์
ที่ฝังเก็บไว้ ๘๐ โกฏิ ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
ได้ฟังธรรมตั้งอยู่ในสรณคมน์ แล้วออกบวช แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์
พระโพธิสัตว์จักเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

พระนครของพระพุทธเจ้าสุเมธะนั้น ชื่อว่าสุทัศนะ พระบิดาเป็นกษัตริย์ พระนามว่า สุทัตตะ
พระมารดาพระนามว่า สุทัตตา พระสรณะและสัพพกามะเป็นคู่พระอัครสาวก
พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระสาคระ พระรามาเถรีและสุรามาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นสะเดาใหญ่ พระสรีระสูง ๘๘ ศอก พระชนมายุ ๙ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 ต.ค. 2014, 07:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นไผ่ใหญ่ (ต้นมหาเวฬุ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19543


:b44:

พระพุทธเจ้าสุชาตะ


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าสุเมธะนั้น พระศาสดาพระนามว่า สุชาตะ ทรงอุบัติขึ้น
แม้พระองค์ก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีภิกษุหกล้านรูป ครั้งที่ ๒
มีพระภิกษุ ๕ ล้านรูป ครั้งที่ ๓ มีพระภิกษุ ๔ ล้านรูป

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงสดับแล้วว่าพระพุทธเจ้า
ทรงอุบัติขึ้นแล้ว จึงเข้าไปฟังธรรมแล้วถวายราชสมบัติในทวีปทั้ง ๔ พร้อมด้วยรัตนะ ๗ ประการ
แด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข แล้วทรงผนวชในสำนักของพระศาสดา
ชาวแว่นแคว้นทั้งสิ้นถือรายได้ของรัฐมาให้สำเร็จกิจกรรมของอารามถวายทานเป็นนิตย์
แด่พระภิกษุสงห์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์แล้ว

พระนครของพระพุทธเจ้าสุชาตะนั้น ชื่อว่า สุมังคละ พระบิดาเป็นกษัตริย์นามว่า อุคคตะ พระมารดา
นามว่าปภาวดี พระสุทัศนะและพระสุเทวะเป็นคู่อัครสาวก พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระนารทะ
พระนาคาแถรีและพระนาคสมาลาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นไผ่ใหญ่
ได้ยินว่าต้นไผ่นั้นมีโพรงเล็ก ลำต้นแข็ง งดงามด้วยกิ่งใหญ่ขึ้นไปเบื้องบนเหมือนกำหางนกยูง
พระสรีระของพระองค์สูง ๕๐ ศอก พระชนมายุ ๙ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ต.ค. 2014, 06:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นกุ่ม (ต้นกักกุธะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19539


:b44:

พระพุทธเจ้าปิยทัสสี


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าสุชาตะนั้น นับจากภัทรกัปนี้ไปในอีกกัปหนึ่ง
ที่อยู่ท้าย ๑.๘๐๐ กัป มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๓ พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าปิยทัสสี
พระพุทธเจ้าอัตถทัสสี และพระพุทธเจ้าธรรมทัสสี แม้พระพุทธเจ้าปิยทัสสี
ก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีพระภิกษุแสนโกฏิ
ครั้งที่่ ๒ มีพระภิกษุ ๙ หมื่นโกฎิ ครั้งที่ ๓ มีพระภิกษุ ๘ หมื่นโกฎิ

ครั้งนั้น พระโพธสัตว์เสวยพระชาติเป็นมาณพชื่อว่า กัสสปะ เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งไตรเภท
ได้สดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วบริจาคทรัพย์หนึ่งแสนโกฎิสร้างสังฆาราม
ดำรงค์อยู่ในสรคมน์และศีลทั้งหลายแล้ว ครั้งนั้นพระศาสดาได้ทรงพยากรณ์
พระโพธิสัตว์ว่า จักเป็นพระพุทธเจ้าล่วงไป ๑.๘๐๐ กัป

พระนครของพระพุทธเจ้าปิยทัสสี ชื่อว่า อโนมะ พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า สุทิน
พระมารดานามว่า จันทา พระปาลิตะพระสัพพทัสสีเป็นคู่พระอัครสาวก พระอุปัฏฐากชื่อว่า
พระโสภิตะ พระสุชาตาเถรีและพระธรรมทินนาเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นกุ่ม พระสรีระของพระองค์สูง ๘๐ ศอก พระชนมายุ ๙๐ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 พ.ย. 2014, 14:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นจำปาป่า (ต้นจัมปกะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19544


:b44:

พระพุทธเจ้าอัตถทัสสี


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าปิยทัสสีนั้น พระพุทธเจ้าอัตถทัสสีได้ทรงอุบัติขึ้น
แม้พระองค์ก็ได้ประชุมสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีพระภิกษุเก้าหมื่นล้านแปดแสนรูป
ครั้งที่ ๒ มีภิกษุแปดล้านแปดแสนรูป ครั้งที่ ๓ มีพระภิกษุแปดล้านแปดแสนรูปเหมือนกัน

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบสมีฤทธิ์มากชื่อว่า สุสิมะ ได้นำฉัตรดอกมณฑารพ
จากเทวโลกมาบูชาพระศาสดา แม้พระศาสดาก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์แล้ว

พระนครของพระพุทธเจ้าอัตถทัสสีนั้น ชื่อว่าโสภณะ พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่าสาคระ
พระมารดาพระนามว่า สุทัศนา พระสันตะและพระอุปสันตะเป็นคู่พระอัครสาวก พระอุปัฏฐากชื่อว่า
พระอภยะ พระธรรมาเถรีและสุธรรมาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นจำปา
พระสรีระสูง ๘๐ ศอก รัศมีพระวรกายแผ่ไปรอบโยชน์หนึ่งตลอดกาลเป็นนิด พระชนมายุหนึ่งแสนปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 พ.ย. 2014, 06:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นมะพลับ (ต้นพิมพชาละ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19545


:b44:

พระพุทธเจ้าธรรมทัสสี


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าอัตถทัสสีนั้น พระพุทธเจ้าธรรมทัสสีได้ทรงอุบัติขึ้น
แม้พระองค์ก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีพระภิกษุร้อยโกฏิ
ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุ ๙๐ โกฏิ ครั้งที่ ๓ มีพระภิกษุ ๘๐ โกฏิ

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะจอมเทพ ได้ทรงทำการบูชาด้วยดอกไม้หอม
และดนตรีอันเป็นทิพย์ แม้พระศาสดาก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์แล้ว

พระนครของพระพุทธเจ้าธรรมทัสสีนั้น ชื่อว่า สรณะ พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า สรณะ
พระมารดาพระนามว่า สุนันทา พระปทุมะและพระผุสสเทวะเป็นคู่พระอัครสาวก
พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระสุเนตตะ พระเขมาเถรีและพระสัพพนามาเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกา
ต้นไม้ตรัสรู้คือ ต้นมะพลับ ซึ่งเรียกว่า ต้นกกุธะบ้าง ต้นพิมพิชาละบ้าง
พระสรีระของพระองค์สูง ๘๐ ศอก พระชนมายุหนึ่งแสนปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 พ.ย. 2014, 06:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นกรรณิการ์ (ต้นกณิการระ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19546


:b44:

พระพุทธเจ้าสิทธัตถะ


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าธรรมทัสสีนั้น พระพุทธเจ้าสิทธัตถะได้ทรงอุบัติขึ้น
ในกัปหนึ่งที่อยู่ท้าย ๙๔ กัปนับจากภัททรกัปนี้ แม้พระองค์ก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง
การประชุมครั้งแรกมีพระภิกษุหนึ่งแสนโกฏิ
ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุ ๙๐ โกฏิ ครั้งที่ ๓ มีพระภิกษุ ๘๐ โกฏิ

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบส ชื่อว่า มังคละ
มีเดชกล้าถึงพร้อมด้วยกำลังอภิญญา ได้นำผลหว้าใหญ่มาถวายตถาคต
พระศาสดาเสวยผลหว้านั้น แล้วได้ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่า
จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่ ๙๔

พระนครของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะนั้น ชื่อว่า เวภาระ พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า ชยเสนะ
พระมารดาพระนามว่า สุผัสสา พระสัมพละและพระสุมิตตะเป็นคู่อัครสาวก
พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระเรวตะ พระสีวลาเถรีและสุรามาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสู้คือ ต้นกรรณิการ์ พระสรีระสูง ๖๐ ศอก พระชนมายุหนึ่งแสนปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2014, 15:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นประดู่ลาย (ต้นอสนะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19547


:b44:

พระพุทธเจ้าติสสะ


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าสิทธัตถะนั้น นับจากภัททกัปหนึ่ง
ที่อยู่ท้าย ๙๒ กัป มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ๒ พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าติสสะ
และพระพุทธเจ้าผุสสะ แม้พระพุทธเจ้าติสสะก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง
การประชุมครั้งแรกมีมีภิกษุประชุมร้อยโกฎิ ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุ ๙๐ โกฏิ
ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๘๐ โกฏิ

ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า สุชาตะ มีราชสมบัติ
และบริวารเป็นจำนวนมาก ทรงบวชเป็นฤษีบรรลุความเป็นผู้มีฤทธิมาก ได้สดับว่า
พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว จึงถือเอาดอกมณฑารพ ดอกปทุมและดอกปาริชาติ
อันเป็นทิพย์มาบูชาพระตถาคต ผู้เสด็จไปในท่ามกลางพุทธบริษัท ๔ ดอกไม้นั้นได้เป็น
เพดานดอกไม้ตั้งอยู่ในอากาศ แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่า
จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในภัททกัปที่ ๙๒ นับจากกัปนี้

พระนครของพระพุทธเจ้าติสสะนั้น ชื่อว่า เขมะ พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า
ชนสันธะ พระมารดาชื่อว่า ปทุมา พระพรหมเทวะและพระอุทยะเป็นคู่อัครสาวก
พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระมังคละ พระผุสสะเถรีและพระสุทัตตาเถรีเป็นคู่อัครสาวิก
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นประดู่ พระสรีระสูง ๖๐ ศอก พระชนมายุหนึ่งแสนปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 18 พ.ย. 2014, 06:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นมะขามป้อม (ต้นอามัณฑะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19548


:b44:

พระพุทธเจ้าผุสสะ


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าติสสะนั้น พระศาสดานามว่า ผุสสะ ทรงอุบัติขึ้น
แม้พระพุทธเจ้าติสสะก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีภิกษุประชุมล้านรูป
ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุห้าล้านรูป ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ สามแสนสองล้านรูป

ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า วิชิตาวี
ทรงสละสมบัติอันยิ่งใหญ่ออกผนวชในสำนักของพระศาสดา
เรียนจบพระไตรปิฎกแสงธรรมกถาแก่มหาชน และบำเพ็ญศีลบารมี
แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่า จักได้เป็นพระพุทธเจ้า

พระนครของพระพุทธเจ้าผุสสะนั้น ชื่อว่า กาสี พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า
ชยเสนะ พระมารดาชื่อว่า สิริมา พระสุรักขิตะและพระธรรมเสนะ เป็นคู่อัครสาวก
พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระสภิยะ พระจาลาเถรีและพระอุปจาลาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นมะขามป้อม พระสรีระสูง ๕๘ ศอก พระชนมายุ ๙ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 22 พ.ย. 2014, 05:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นแคฝอย (ต้นปาตลี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19535


:b44:

พระพุทธเจ้าวิปัสสี


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าผุสสะนั้น พระศาสดานามว่า วิปัสสี
ทรงอุบัติขึ้นในกัปที่ ๙๑ นับจากภัททกัปนี้แม้พระองค์ก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง
การประชุมครั้งแรกมีภิกษุประชุมหกล้านแปดแสนรูป
ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุหนึ่งแสนรูป ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ แปดหมื่นรูป

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนาคราชผู้มีฤทธานุภาพมาก พระนามว่า อตุละ
ได้ถวายตั่งทองอันสูงใหญ่งามสง่าด้วยรัตนะ ๗ แต่พระผู้มีพระภาค แม้พระศาสดาพระองค์นั้น
ก็ทรงพระยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในภัททกัปที่ ๙๑ นับจากกัปนี้

พระนครของพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้น ชื่อว่า พันธุ์มดี พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า
พันธุ์มา พระมารดาชื่อว่า พันธุ์มดี พระขันฑะและพระติสสะ เป็นคู่อัครสาวก
พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระอโศก พระจันทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นแคฝอย พระสรีระสูง ๘๐ ศอก รัศมีแผ่ไปโดยรอบ ๗ โยชน์
พระชนมายุ ๘ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 พ.ย. 2014, 06:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นกุ่ม (ต้นกักกุธะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19539


:b44:

พระพุทธเจ้าสิขี


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้น นับจากภัททกัปนี้ไปในกัปที่ ๓๑
มีพระพุทธจ้าเกิดขึ้น ๒ องค์ คือ พระพุทธเจ้าสิขี และพระพุทธเจ้าเสสภู
แม้พระพระพุทธเจ้าสิขีก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีภิกษุประชุมหนึ่งแสนรูป
ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุ ๘ หมื่นรูปรูป ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๗ หมื่นรูป

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์ พระนามว่า อรินทมะ
ได้ถวายทานพร้อมทั้งจีวรแด่พระภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ได้ถวายช้างแก้ว
ประดับด้วยรัตนะ ๗ และถวายกัปปิยะภัณฑ์ (ของใช้ที่ควรแก่สมณะ) มีประมาณเท่ากับ
ช้างเชือกหนึ่ง แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพระยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่า
จักได้เป็นพระพุทธเจ้า ในภัททกัปที่ ๓๑ นับจากกัปนี้

พระนครของพระพุทธเจ้าสิขีนั้น ชื่อว่า อรุณวดี พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า
อรุณวนา พระมารดาชื่อว่า ปภาวดี พระอภิภูและพระสัมภวะ เป็นคู่อัครสาวก
พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระเขมังกระ พระสขิลาเถรีและพระปทุมมาวดีเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นกุ่มบก พระสรีระสูง ๗๐ ศอก รัศมีแผ่ไปโดยรอบ ๓ โยชน์
พระชนมายุ ๗ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 พ.ย. 2014, 14:49 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นสาละใหญ่ (ต้นมหาสาละ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19537


:b44:

พระพุทธเจ้าเวสสภู


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าสิขีนั้น พระศาสดาพระนามว่าเวสสภู
ได้อุบัติขึ้น แม้พระองค์ก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรก
มีภิกษุประชุม ๘ หมื่นรูป ครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุ ๗ หมื่นรูปรูป ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ ๖ หมื่นรูป

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์ พระนามว่า สุทัสสนะ
ได้ถวายทานพร้อมทั้งจีวรแด่พระภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทรงผนวชในสำนักของ
พระศาสดาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาจารคุณ มีความเคารพปิติโสมนัสมากในพระรัตนะตรัย

แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพระยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
ในภัททกัปที่ ๓๑ นับจากกัปนี้

พระนครของพระพุทธเจ้าสิขีนั้น ชื่อว่า อโนมะ พระบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า
สุปตีตะ พระมารดาชื่อว่า ยสวดี พระโสณะและพระอุตระ เป็นคู่อัครสาวก
พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระอุปสันตะ พระทามาเถรีและพระสมาลาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นสาละ พระสรีระสูง ๖๐ ศอก พระชนมายุ ๖ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2014, 06:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นซึก (ต้นสิรีสะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19550


:b44:

พระพุทธเจ้ากกุสันธะ


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้าเวสสภูนั้น ในกัปหนึ่งมีพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์
บังเกิดขึ้น คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ พระพุทธเจ้ากัสสปะ
และพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย พระพุทธเจ้ากกุสันธะมีการประชุมสาวกครั้งเดียว
มีภิกษุมาประชุม ๔ หมื่นรูปในที่นั้น

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์ พระนามว่า เขมะ
ได้ถวายทานพร้อมทั้งจีวรแด่พระภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ได้สดับพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดาแล้วทรงผนวช แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพระยากรณ์พระโพธิสัตว์
ว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้า

พระนครของพระพุทธเจ้ากกุสันธะนั้น ชื่อว่า เขมะ พระบิดาเป็นพราหมณ์ พระนามว่า
อัคคฑัตตะ พระมารดาเป็นนางพราหมณี ชื่อว่า วิสาขา พระวิธูระและพระสัญชีวะ
เป็นคู่อัครสาวก พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระพุทธิชะ พระสามาเถรีและพระจัมปาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา
ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นซึกใหญ่ พระสรีระสูง ๔๐ ศอก พระชนมายุ ๔ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 พ.ย. 2014, 06:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6070


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
โพธิญาณพฤกษา : ต้นมะเดื่อ (ต้นอุทุมพร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=17&t=19551


:b44:

พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ


ในกาลภายหลังต่อจากพระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระศาสดาพระนามว่า
โกนาคมนะ ทรงอุบัติขึ้น แม้พระองค์ก็มีการประชุมสาวกครั้งเดียว
มีพระภิกษุ ๓ หมื่นรูปมาประชุมในที่นั้น

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า บรรพต
ทรงแวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์เสด็จสู่สำนักของพระศาสดา
สดับพระธรรมเทศนาแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
ถวายมหาทานแล้ว ได้ถวายผ้าเมืองปัตตุณณะ ผ้าเมืองจีน ผ้าแพร ผ้ากัมพล
ผ้าขาว และรองเท้าทองแล้วทรงผนวชในสำนักของพระศาสดา
แม้พระศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์แล้ว

พระนครของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะนั้น ชื่อว่า โสภาวดี พระบิดาเป็นพราหมณ์
นามว่า ยัญญฑัตต์ พระมารดาเป็นนางพราหมณีนามว่า อุตตรา พระภิยโยสะ
และพระอุตตระเป็นคู่อัครสาวก พระอุปัฏฐากชื่อว่า พระโสตถิชะ พระสมุททาเถรี
และพระอุตตราเถรีเป็นคู่อัครสาวิกา ต้นไม้ที่ตรัสรู้คือ ต้นมะเดื่อ พระสรีระสูง ๓๐ ศอก
พระชนมายุ ๓ หมื่นปี

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 46 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร