ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก เมืองบอสตัน ถวายในหลวง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=47997
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2014, 16:48 ]
หัวข้อกระทู้:  เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก เมืองบอสตัน ถวายในหลวง

รูปภาพ
วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มาของรูปภาพ : http://www.alittlebuddha.com


เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก “วัดนวมินทรราชูทิศ” เมืองบอสตัน ถวายในหลวง ใช้งบกว่า 2 พันล้าน สร้างเป็นอนุสรณ์สถานเมืองพระราชสมภพ ประกาศพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่วัดนวมินทรราชูทิศ ตามเวลาท้องถิ่นย่านเรย์นแฮม เมืองบอสตัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของประเทศไทย พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ พร้อมด้วย พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการ มส. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรรมการ มส. และ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และพระธรรมทูตทั่วโลก ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ พร้อมมีพิธีสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวว่า จากการที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม (มส.) และรัฐบาล ได้จัดทำโครงการจัดสร้าง “วัดนวมินทรราชูทิศ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นอนุสรณ์ถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่พระองค์พระราชสมภพ ณ เมืองบอสตัน แห่งนี้ โดยได้ดำเนินก่อสร้างอุโบสถ และตัววัดมาตั้งแต่ปี 2554 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บนเนื้อที่ทั้งหมด 233 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 2,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 500 ล้านบาท ถือเป็นวัดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก และถือเป็นวัดไทยในต่างประเทศที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกด้วย

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวต่อไปว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประดิษฐานบริเวณโถงทางเข้าอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ ที่สำคัญวัดแห่งนี้จะมีห้องจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะเมืองที่พระองค์มีพระบรมราชสมภพในเมืองบอสตัน ที่สำคัญวัดแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือของ มจร. มีศูนย์วัฒนธรรมไทย และจะมีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานขนาดใหญ่รองรับชาวไทยและนานาชาติ มีฝึกกรรมฐานให้เข้าถึงหลักธรรมได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย

“ที่สำคัญวัดนวมินทรราชูทิศ ได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครอบ 60 ปี ที่หน้าอุโบสถ พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปประจำประชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐานยังยอดเจดีย์จุดที่สูงที่สุดของวัดทั้ง 4 ทิศ ถือเป็นวัดที่มีความงดงามสมพระเกียรติ ในฐานะเมืองประสูติของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้ได้ดำเนินการจัดสร้างสำเร็จลุล่วงแล้วจากการเชื่อมโยง 3 สถาบันของชาติ คือ ประชาชน, ศาสนา คือ คณะสงฆ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นวัดที่รวมจิตใจแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย ถวายเป็นพุทธบูชา และพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ” ประธานอำนวยการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับวันที่ 16 มิถุนายน ของประเทศไทย จะมีพิธีเปิดวัดนวมินทรทราชูทิศอย่างเป็นทางการ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์อุโบสถทั้ง 4 ด้าน และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในมณฑปน้อย ด้านหน้าพระประธานในอุโบสถด้วย นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ซีบีเอส (CBS) ซึ่งเป็นสถานีท้องถิ่นของเมืองบอสตัน ยังได้รายงานถึงการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ให้ชาวอเมริกันได้รับทราบอีกด้วย

รูปภาพ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร

รูปภาพ
พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา

รูปภาพ
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) วัดสระเกศ

รูปภาพ
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา

รูปภาพ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส


:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูล ::
http://www.dailynews.co.th/Content/educ ... 7%E0%B8%87

เจ้าของ:  เช่นนั้น [ 16 มิ.ย. 2014, 22:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก เมืองบอสตัน ถวายในหลวง

:b8:

เจ้าของ:  student [ 17 มิ.ย. 2014, 02:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก เมืองบอสตัน ถวายในหลวง

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  asoka [ 17 มิ.ย. 2014, 10:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก เมืองบอสตัน ถวายในหลวง

:b8:
อนุโมทนากับข่าวมหาบุญมหากุศลครั้งนี้ครับ
:b8:

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 09 ธ.ค. 2015, 13:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก เมืองบอสตัน ถวายในหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน Kiss
กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 03 ก.ค. 2018, 06:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลก เมืองบอสตัน ถวายในหลวง

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/