ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อาชวะ : ความเป็นผู้ซื่อตรง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=34157
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 28 ส.ค. 2010, 13:02 ]
หัวข้อกระทู้:  อาชวะ : ความเป็นผู้ซื่อตรง

รูปภาพ

อาชชวะ : ความเป็นผู้ซื่อตรง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


"ความเป็นผู้ซื่อตรง" หรือคำว่า อาชชวะ
มีความหมายถึง การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน
ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน


อาทิ เป็นคนไทยก็ต้องซื่อตรงต่อชาติ
พระศาสนาและพระมหากษัตริย์

ความซื่อตรง แบ่งออกเป็น ประการ อธิบายได้ ดังนี้

:b44: ๑. ตรงต่อบุคคล

คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

:b44: ๒. ตรงต่อเวลา

คือ จะนัดหมายกับใคร หรือจะทำงานสิ่งใดก็ให้ตรงเวลาที่กำหนดไว้
และไม่เอาเวลาราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

:b44: ๓. ตรงต่อวาจา

คือ เมื่อได้รับปากกับใครว่าจะทำสิ่งที่ดีและสุจริต
จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต ก็ให้กระทำตามที่ได้ลั่นวาจาไว้

:b44: ๔. ตรงต่อหน้าที่

คือ ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อหน้าที่การงานของตน
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

:b44: ๕. ตรงต่อธรรมะ

คือ การยึดมั่นในหลักคุณธรรม และบูชาความถูกต้อง
ความยุติธรรม ความชอบธรรมไว้เหนือสิ่งอื่นใด

:b44: ๖. ตรงต่อตนเอง

คือ การไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน
ไม่ฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง

อาชชวธรรม จึงเป็นหลักธรรมสำคัญในการปกครอง
เพราะคนอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่


ถ้าผู้นำปฏิบัติตนไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์
จะเป็นบ่อเกิดแห่งความประพฤติทุจริตคิดมิชอบและก่อให้เกิดความหวาดระแวง

ถ้าประพฤติตรงและปฏิบัติตรงต่อกัน มีความจริงใจต่อกันและกันแล้ว
ก็จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ ยอมรับนับถือและสมัครสมานสามัคคี
ก็จะอยู่เย็น เป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อน นอนทุกข์ เพราะประพฤติผิดปฏิบัติผิด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงแสดงอรรถาธิบายขยายความคำว่าอาชชวะในพระราชนิพนธ์เรื่อง
"ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท" ตอนหนึ่งว่า


"พระมหากษัตริย์ จะต้องมีพระอัธยาศัยประกอบด้วย
ความเที่ยงตรงต่อประชาชนโดยทั่วไป
ไม่ทรงคิดลวงหรือประทุษร้ายผู้ใด"


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความซื่อตรง
ทรงยึดมั่นอยู่ในหลักแห่งอาชชวธรรม โดยไม่ทรงเอนเอียงเปลี่ยนแปลงไป

พระองค์ทรงโดดเด่นเป็นสง่า
ประทับอยู่ในดวงหทัยของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
ก็เพราะทรงมีพระราชอัธยาศัยซื่อตรงทรงสัตย์
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสมอกันหมด
ไม่ทรงเอนเอียงหรือหนักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใด ภาคไหนหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา โดย สาโรจน์ กาลศิริศิลป์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในข่าวสดรายวัน วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๗๒๑๒, หน้า ๓๑
)

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/