ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=46143
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 18 ส.ค. 2013, 07:41 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8: ไหว้พระประธาน ๗๗ จังหวัด

หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์
พระประธานในวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์
วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


“หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งวัดปราสาทสิทธิ์ เลขที่ 326 หมู่ที่ 5 ริมคลองดำเนินสะดวก ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ความเป็นมาของ หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ได้รับการบอกเล่าจากคนเก่าแก่อย่าง พระครูสมุห์รวีโรจน์ วรมังคโล รองเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ ว่า เมื่อปี พ.ศ.2371 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงปรารภว่า คลองสุนัขหอน หรือคลองควายในปัจจุบัน ทางแม่กลองมาชนกับทางแม่น้ำท่าจีน ที่ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ทำให้คลองตื้นเขินบ่อยๆ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้การขุดคลองแต่ละครั้งจะใช้ได้นานๆ เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ทูลแนะว่าให้ขุดคลองแยกจากคลองสุนัขหอน หรือคลองควายในปัจจุบัน ผ่านมาทางริมหมู่บ้านโพหัก

ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงรับสั่งให้ขุดคลองขึ้นโดยชาวจีนผู้รับจ้างที่อาศัยอยู่ที่โคกสูง ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นที่ตั้งอุโบสถของวัดในปัจจุบัน กระทั่งเมื่อขุดแล้วเสร็จ เจ้าพระยาพระคลังได้มาตรวจดูคลอง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ติดตามบิดามาด้วย ตอนนั้นเจ้าพระยาพระคลังได้ปรารภว่า “โคกนี้สูงใหญ่กว้างขวางเหมาะที่จะสร้างวัด” แต่แล้วก็ยังไม่ได้มีการจัดสร้างวัด ครั้นต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงรับสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ดำเนินการขุดคลองดำเนินสะดวกเป็นระยะทางยาว เมื่อขุดคลองมาถึงหลักห้า ท่านก็ระลึกถึงคำปรารภของเจ้าพระยาพระคลังผู้เป็นบิดาที่เคยปรารภว่าอยากจะสร้างวัดที่บริเวณดังกล่าว

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงตกลงใจสร้างวัดขึ้นที่โคกนั้นด้วยสาเหตุ 3 ประการ คือ เพื่อทำตามความประสงค์ของบิดา, เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่น้องสาวที่วายชนม์ไปแล้ว และเพื่อไว้สำหรับบำเพ็ญกุศลเหมือนกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พระครูสมุห์รวีโรจน์ วรมังคโล เล่าว่า เมื่อสร้างวัดแล้วเสร็จ สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอริยมุนี วัดราชาธิวาสวรวิหาร ได้มาเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา และในราวปี พ.ศ.2448 ท่านเจ้าอธิการแก้ว รัตนโชติ ก็ได้ย้ายศาลาการเปรียญไปไว้ริมเขื่อนด้านตะวันออก ต่อมาปี พ.ศ.2456 วัดเดิม กุฏิ และอุโบสถ เกิดการแตกร้าวมาก ประกอบกับว่าพื้นที่เป็นโคกดินเหนียว พอถึงช่วงฤดูแล้งก็แตกระแหงลึกมากเกือบเมตร พอฤดูฝน ฝนตกมากๆ ดินก็ทรุดเกินที่จะปฏิสังขรณ์ได้อีก ท่านเจ้าอธิการแก้วจึงย้ายวัดมาอยู่ที่ริมคลองดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน และเมื่อวัดสร้างเสร็จก็ตั้งชื่อว่า “วัดสมเด็จพระปราสาทสิทธิดาราม” แต่พอย้ายวัดลงมาอยู่ที่ริมคลองดำเนินสะดวก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จมาตรวจก็ทรงรับสั่งว่า วัดควรจะให้ตั้งชื่อตามตำบลที่ตั้งอยู่ว่า “วัดดอนไผ่” แต่วัดได้ใช้ชื่อตามทางราชการว่า “วัดปราสาทสิทธิ์”

ในโอกาสที่วิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ (หลังเก่า) มีสภาพคับแคบและเก่ามาก คณะกรรมการวัดและชุมชนจึงเห็นสมควรให้มีการจัดสร้างวิหารหลังใหม่ถวายแด่องค์หลวงพ่อ โดยจัดหาทุนปัจจัยได้จากการหล่อรูปจำลองหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์เป็นพระบูชา รวมทั้งวัตถุมงคลอื่นๆ เพื่อให้สาธุชนได้นำไปบูชา ซึ่งมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร พระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ทรงมีพระเมตตาจารึกแผ่นเงิน ทอง นาค มอบให้กับทางวัดปราสาทสิทธิ์ เมื่อครั้นเสด็จไปเปิดพระอารามหลวง ณ วัดบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2536 เวลา 15.30 น. และทางวัดได้ประกอบพิธีเททองหล่อรูปจำลองหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2537 โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศฯ และนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธาน

สำหรับ “หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์” องค์พระประธานคู่บ้านคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารหลังใหม่ วัดปราสาทสิทธิ์ ริมคลองดำเนินสะดวก นั้น เป็นพระพุทธรูปหินเขียวปางสมาธิ ศิลปกรรมสมัยอยุธยา มีหน้าตักกว้างประมาณ 60 นิ้ว สูง 3 ศอกคืบ มีพระพักตร์กลมอิ่มยิ้ม พระอังสะและพระอุระใหญ่กว้างและผึ่งผายสง่างาม พระเพลาเป็นแบบสมาธิธรรมดา พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระหัตถ์ซ้าย พระพุทธลักษณะได้สัดส่วนงดงาม ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างและผู้สร้าง แต่สันนิษฐานตามพุทธลักษณะเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณ มีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่วัดสร้างแล้วเสร็จ พระมหาแจ่ม วรรณวงศ์ ได้เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พระอาจารย์บุนนาค ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสสมัยนั้น ได้จัดกองผ้าป่าไปทอดยังวัดเชิงเลน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเสร็จพิธี คณะผ้าป่าก็ได้เอ่ยปากขอพระพุทธรูปเพื่อจะนำมาเป็นพระประธานในอุโบสถที่วัดเพิ่งสร้างแล้วเสร็จ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลนท่านก็ไม่ขัดข้อง ซึ่งคณะผ้าป่าได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดปราสาทสิทธิ์ เมื่อวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปี พ.ศ.2499 โดยตอนนั้นหลวงพ่อมีองค์ชำรุดที่บริเวณพระอังสะและพระเพลา คณะกรรมการวัดจึงได้ช่วยกันนำไปปฏิสังขรณ์ให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด เมื่อบูรณะเสร็จแล้ว พระมหาแจ่มและพระอาจารย์บุนนาคเห็นพ้องต้องกันว่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาว ต.ประสาทสิทธิ์ และตำบลใกล้เคียง จึงขนานนามท่านว่า “หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์” ตั้งแต่นั้นมา ทุกวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 หรือช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์มาประดิษฐานที่วัดปราสาทสิทธิ์ ชาวบ้านได้ร่วมใจกันจัดประเพณีแห่พระทางน้ำเชิงอนุรักษ์ โดยได้นำองค์จำลองหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ประดิษฐานในขบวนเรือแห่ให้ประชาชนตลอดสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก ระยะทาง 32 กิโลเมตร ได้ตั้งโต๊ะสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

สำหรับการเดินทางมาสักการะหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ สามารถเดินทางจากถนนพระราม 2 ผ่านทางวัดเกตุมดีศรีวราราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เข้ามายัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพียง 60 กิโลเมตร


รูปภาพ

หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

วิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

รูปภาพ

ป้ายชื่อด้านหน้าวัดปราสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี

รูปภาพ

พิธีเททองหล่อรูปจำลองหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2537
โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศฯ
และนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธาน


ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ออนไลน์
คอลัมน์ เดินสายไหว้พระพุทธ โดย วิจิตรา เนตรอุบล
ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของรูปภาพ
http://2g.pantip.com/cafe/gallery/topic ... 41788.html

smiley smiley smiley

เจ้าของ:  หมอกดอย [ 18 ส.ค. 2013, 19:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี

สาธุ ครับ cool

เจ้าของ:  ศิษย์หลวงปู่ทา [ 21 ม.ค. 2015, 13:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี

ขออนุโมทนาครับ :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 20 ส.ค. 2016, 07:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 06 ก.ค. 2018, 20:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 04 ก.ย. 2018, 08:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/