ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19604
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 16 ธ.ค. 2008, 09:55 ]
หัวข้อกระทู้:  พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รูปภาพ

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก


การจารึก “พระไตรปิฎก” นั้น มิใช่จดจารอยู่แค่เพียงใน ใบลานหรือสมุดข่อย แต่ยังได้มีการจารึกพระไตรปิฎกไว้ใน หินอ่อน อีกด้วย

พระไตรปิฎกหินอ่อนชุดแรกของโลกนั้นเป็นของประเทศพม่า ตั้งอยู่ ณ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) ตามประวัติกล่าวว่า ได้จัดทำขึ้นในสมัยของ พระเจ้ามินดง กษัตริย์แห่งพม่า ซึ่งปกครองประเทศในระหว่างปี พ.ศ.๒๓๙๕-๒๔๒๑ เป็นช่วงสมัยที่พระพุทธศาสนาในพม่ากลับมาเข้มแข็งมั่นคงอีกวาระหนึ่ง พระองค์ได้โปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๕ ระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๔ ซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน ๒,๔๐๐ รูปจากทั่วประเทศมาร่วมกันสังคายนาในครั้งนี้

รวมทั้ง ได้มีการแปลพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ และจารึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีลงในแผ่นหินอ่อนทั้งสองด้าน มีขนาดกว้าง ๑.๑ เมตร สูง ๑.๕ เมตร และหนาประมาณ ๕-๖ นิ้ว แบ่งเป็นจารึกพระสูตร ๔๑๐ แผ่น พระวินัย ๑๑๑ แผ่น และพระอภิธรรม ๒๐๘ แผ่น รวมทั้งหมด ๗๒๙ แผ่น

การตระเตรียมการจารึกพระไตรปิฎกนี้ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ และสิ้นสุดใน พ.ศ.๒๔๑๑ จากนั้นต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๑๕ จึงได้มีการจัดสร้างพระเจดีย์จำนวน ๗๒๙ องค์เท่าจำนวนพระไตรปิฎกหินอ่อน เพื่อบรรจุพระไตรปิฎก ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

รูปภาพ

สำหรับพระไตรปิฎกหินอ่อนชุดที่ ๒ ของโลกเป็นของประเทศไทย และนับว่าเป็น “พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ความเป็นมาของการจัดสร้างพระไตรปิฎกหินอ่อนของไทยนั้น กล่าวคือ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้ดำเนินการจารึกพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อันเป็นภาษาหลักของพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎกฉบับซึ่งคณะสงฆ์ไทยได้ทำการตรวจชำระ และสังคายนาพระธรรมวินัย ลงบนแผ่นหินอ่อนขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒ เมตร หนา ๗-๘ นิ้ว จำนวน ๑,๔๑๘ แผ่น เพื่อเป็นถาวรวัตถุอันเป็นนิมิตหมายแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นี้ ให้ปรากฎในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและชาติไทย

ทั้งนี้ ได้มีการก่อสร้าง พระมหาวิหาร เพื่อประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนทั้งหมด ณ บริเวณพื้นที่เกาะทางทิศตะวันตก ด้านหลังพระพุทธรูปพระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งมีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๙ ไร่ ส่วนอาคารพระมหาวิหารก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ ๕,๘๒๔ ตารางเมตร ตัวอาคารเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ลักษณะรูปทรงจตุรมุขทั้ง ๔ ทิศ โดยมี พระเจดีย์มหารัชมังคลาจารย์ อยู่ตรงกลาง

รูปภาพ

ภายในพระมหาวิหารนี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ พระธาตุพระสีวลีเถระ และรายล้อมด้วยพระเจดีย์ รวมเป็น ๙ ยอด พระไตรปิฎกหินอ่อนตั้งเรียงรายภายในอาคาร ส่วนด้านบนของอาคารโดยรอบมีภาพวาดพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และการสังคายนาพระไตรปิฎก

“มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน” ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๑ รวมระยะเวลา ๙ ปี สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีเปิดและสมโภชพระไตรปิฎกหินอ่อน ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นับเป็นพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีจำนวนมากที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้

รูปภาพ


มีต่อ >>>>>

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 16 ธ.ค. 2008, 10:08 ]
หัวข้อกระทู้: 

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ณ “มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน”
พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


เล่าเรื่องในเมืองไทย : พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 31 สิงหาคม 2548 18:01 น.

เจ้าของ:  ไหว้พระปล่อยปลา [ 11 ก.ค. 2009, 19:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ยังไม่เคยไปสักการะเลยต้องหาโอกาสแล้ว

ขอบคุณครับ

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 28 ก.ค. 2009, 02:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

:b8: :b8: :b8: :b8:

เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมเลยครับ

เจ้าของ:  damjao [ 09 ส.ค. 2009, 09:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ............. :b8:

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 21 ส.ค. 2009, 21:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วันนี้ไปพุทธมณฑลเลย เข้าไปกราบพระประธานกลางเจดีย์
วิหารที่ประดิษยฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนครับ

สวยงามมากครับยามเย็น รูปนี้เป็นสวนด้านหน้าวิหารที่ประดิษยฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนครับ

ไฟล์แนป:
DSC_0078_forum.JPG
DSC_0078_forum.JPG [ 124.04 KiB | เปิดดู 13970 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 21 ส.ค. 2009, 21:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

:b8: :b8: :b8:

ไฟล์แนป:
DSC_0070.JPG
DSC_0070.JPG [ 80.79 KiB | เปิดดู 13963 ครั้ง ]
DSC_0054_forum.JPG
DSC_0054_forum.JPG [ 150.06 KiB | เปิดดู 13957 ครั้ง ]
DSC_0057.JPG
DSC_0057.JPG [ 93.37 KiB | เปิดดู 13955 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 23 ส.ค. 2009, 03:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เพิ่มเติมรูป ครับ หากใครว่างช่วงเย็นไปวิ่งออกกำลังกาย ไหว้พระ ให้อาหารปลากันได้ครับ

ไฟล์แนป:
DSC_0031_forum.jpg
DSC_0031_forum.jpg [ 65.69 KiB | เปิดดู 13937 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 23 ส.ค. 2009, 03:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

:b8: :b8: :b8:

ไฟล์แนป:
DSC_0032.JPG
DSC_0032.JPG [ 92.09 KiB | เปิดดู 13931 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 15 ก.ย. 2009, 11:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

:b8: :b8: :b8:
บรรยากาศรอบๆวิหาร

ไฟล์แนป:
ADSC_0009.jpg
ADSC_0009.jpg [ 189.65 KiB | เปิดดู 13861 ครั้ง ]
ADSC_0014.jpg
ADSC_0014.jpg [ 194.47 KiB | เปิดดู 13863 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 17 ก.ย. 2009, 00:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

:b8: :b8: :b8:

ทางเดินเข้าไปสู่วิหาร ครับ

ไฟล์แนป:
ADSC_0013.jpg
ADSC_0013.jpg [ 188.74 KiB | เปิดดู 13821 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 25 ต.ค. 2009, 01:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

:b8: ......ไปมาล่าสุดครับ....เก็บภาพมาฝาก

ลานธรรมจักร....อยู่ใกล้ๆ...วิหารเหมือนกัน

ไฟล์แนป:
DSC_0369.jpg
DSC_0369.jpg [ 177.67 KiB | เปิดดู 13707 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 25 ต.ค. 2009, 01:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

:b8: และเดินไป...วิหาร.....ทางดูร่มรื่น

ไฟล์แนป:
DSC_0390.jpg
DSC_0390.jpg [ 198.02 KiB | เปิดดู 13702 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 25 ต.ค. 2009, 01:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

:b8: ............วิหาร.........เก็บภาพด้านนอก...ตอนพระอาทิตย์ตกนี่ งดงามมาก

ไฟล์แนป:
DSC_0403.jpg
DSC_0403.jpg [ 193.65 KiB | เปิดดู 13700 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/