ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อานิสงส์ในการทำบุญ-ฟังเทศน์มหาชาติ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญฺโญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=44683
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เปรี่ยมสุข [ 18 ก.พ. 2013, 20:13 ]
หัวข้อกระทู้:  อานิสงส์ในการทำบุญ-ฟังเทศน์มหาชาติ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญฺโญ)

อานิสงส์ในการทำบุญของแต่ละกัณฑ์เทศน์
และอานิสงส์ในฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์


รูปภาพ

๑. กัณฑ์ทศพร

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนา
ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ
ถ้าเป็นชายจะได้ภรรยาตามที่ประสงค์ต้องการ
ถ้ามีบุตรหญิง หรือชาย ก็จะเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม

รูปภาพ

๒. กัณฑ์หิมพานต์

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ ย่อมจะได้สิ่งปรารถนาทุกประการ
ครั้นตายไปจะไปบังเกิดในสุคติ โลกสวรรค์
แล้วเมื่อครั้งลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ ก็จะเกิดในตระกูลขัตติยะ
หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาล เปรียบด้วยบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ และบริวารมากมาย
จะอยู่อิริยาบถใดก็จะมีแต่ความสุขกาย สบายใจ

รูปภาพ

๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์ทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง
ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า
ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์
มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทสร้างด้วยแก้ว ๗ ประการ

รูปภาพ

๔. กัณฑ์วนประเวศน์

อานิสงส์ ผู้ใดบูชากัณฑ์เทศน์วนประเวศน์
จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า
จะเฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป

รูปภาพ

๕. กัณฑ์ชูชก

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์
ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงามกว่าผู้อื่น จะเจรจากับผู้ใด ก็มีเสียงไพเราะ
ครั้นจะได้สามีหรือภรรยา รวมทั้งมีบุตร ก็จะมีรูปร่างทรงงดงาม สอนง่าย
(ผู้ใดจะบูชากัณฑ์นี้ ควรอธิฐานด้วยความตั้งใจ
เพราะชูชกได้ตั้งมั่นในคำอธิฐานตอนมีชีวิตอยู่ไว้)

รูปภาพ

๖. กัณฑ์จุลพน

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใดๆ
จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป
แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ
ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไป

รูปภาพ

๗. กัณฑ์มหาพน

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาพน จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้น
มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส
เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป
อีกทั้งจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิจนิรันดร

รูปภาพ

๘. กัณฑ์กุมาร

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติ
ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์
ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันตผล
พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้

รูปภาพ

๙. กัณฑ์มัทรี

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง
สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว
ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย
จะไปในที่แห่งใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทุกหนแห่ง

รูปภาพ

๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ
ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล

รูปภาพ

๑๑. กัณฑ์มหาราช

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราช จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา
เมื่อจากโลกมนุษย์ไป ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์
มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ
อันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสาม มีกาโมฆะเป็นต้น

รูปภาพ

๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกๆ ชาติแล

รูปภาพ

๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์

อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ
ข้าทาสชายหญิง ธิดาสามี หรือบิดามารดาเป็นต้น
อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง
จะทำการใดๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


สำหรับผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ครบภายในวันเดียว
จะทำให้เกิดความสำเร็จทุกประการ และมีอานิสงส์ ดังนี้


(๑) เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
(๒) เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
(๓) จักไม่ตกนรกเมื่อตายไปแล้ว
(๔) เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า
เทพบุตร เทพธิดา จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
(๕) ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาก็จักได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

พระมหา ดร.ไสว เทวปุญฺโญ

:b47: :b45: :b47:

:b44: เวสสันดรชาดก และเทศน์มหาชาติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=25632

:b44: วันออกพรรษา
และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=39799

เจ้าของ:  Duangtip [ 16 ต.ค. 2015, 17:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ในการทำบุญ-ฟังเทศน์มหาชาติ : พระมหา ดร.ไสว เทวปุ

:b39: :b42: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 30 ก.ย. 2016, 15:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ในการทำบุญ-ฟังเทศน์มหาชาติ : พระมหา ดร.ไสว เทวปุ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 07 ต.ค. 2019, 10:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ในการทำบุญ-ฟังเทศน์มหาชาติ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญ

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 23 ก.ค. 2021, 20:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ในการทำบุญ-ฟังเทศน์มหาชาติ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 18 ต.ค. 2021, 14:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อานิสงส์ในการทำบุญ-ฟังเทศน์มหาชาติ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/