ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=42161
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 21 พ.ค. 2012, 14:40 ]
หัวข้อกระทู้:  “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕

พระโอวาท

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เนื่องใน


:b42: วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕ :b42:

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 21 พ.ค. 2012, 14:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕

รูปภาพ

เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕
ซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ขอให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงพระธรรมคำสอน
“ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์”
และน้อมนำมาศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจัง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
ประทานพระโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ใจความว่า


:b42: * * * * * * * * * * * * * * * * * :b42:

วันวิสาขบูชา อันเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญในพระพุทธศาสนา
ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
และสำหรับในปีนี้ นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ
คือเป็นปีที่ครบ ๒,๖๐๐ พุทธศตวรรษ
หรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
หรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา


พระพุทธศาสนา คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น
เมื่อกล่าวโดยย่นย่อก็คือสอนให้รู้ถึงความจริงของชีวิต
คือเรื่องทุกข์ อันเป็นธรรมชาติของชีวิต
และความดับทุกข์ อันเป็นเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ของชีวิต
เมื่อกล่าวโดยหลักกว้างๆ ก็คือ
สอนให้เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์


และเมื่อกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็คือ
สอนให้ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ ปฏิบัติในปัญญา
ทั้งนี้ ก็เพื่อผลคือประโยชน์สุขของพหูชน
หรือเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกทั้งมวล

ฉะนั้น เนื่องในอภิลักขิตกาลครบ ๒๖ ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา
ซึ่งได้มีการจัดการเฉลิมฉลองกันทั่วไป
จึงใคร่ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ได้รำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
ที่ได้ทรงพระกรุณาสั่งสอนไว้ดังกล่าวข้างต้น
น้อมนำเข้ามาศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง
พร้อมทั้งแนะนำเผยแผ่ไปยังชาวโลกให้กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้น
เพื่อศานติสุขของมวลมนุษยชาติตลอดไป ก็จะได้ชื่อว่า
ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง ๒๖ ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล
อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน.

:b42: * * * * * * * * * * * * * * * * * :b42:


ที่มา :: http://www.onab.go.th

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันวิสาขบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45505

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/