ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๓
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=29743
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 ก.พ. 2010, 16:25 ]
หัวข้อกระทู้:  สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาท
เ นื่ อ ง ใ น วั น ม า ฆ บู ช า ๒๕๕๓


เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ๒๕๕๓ ความว่า


วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์
เมื่อ ๒,๕๙๘ ปีมาแล้ว จัดวันนั้นเป็นวันมาฆบูชา
ด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศ หัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการ
ในท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูป
เพื่ออัญเชิญไปเป็นหลักในการประกาศพระพุทธศาสนาแก่โลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

คือ การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง การทำบุญกุศลทุกประการ
และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง


หัวใจพระพุทธศาสนาก็เปรียบเช่นหัวใจเราท่านทั้งหลาย
แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายก็จะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้

หัวใจพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน
ไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน
ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความบอบช้ำแสนสาหัส ถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้
พร้อมกันนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะสิ้นความสวัสดี


แม้ไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น
ก็จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา
เริ่มต้นให้จริง ในวันมาฆบูชาวันนี้เถิด มหามงคลก็จะเกิด
ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ด้วยพระพุทธานุภาพ ขออำนวยพร


รูปภาพ
[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]


ขณะที่ท้องสนามหลวง นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.)
กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์จริยศึกษา
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๓ ว่า
ศน. ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระ พุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต

แบ่งเป็นส่วนกลาง และภูมิภาค โดยในส่วนกลางจัดขึ้น

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์
และที่วัดยานนาวา ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์


สำหรับในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาตามที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเวียนเทียน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ด้วย


นายสด กล่าวต่อไปว่า การจัดงานวันมาฆบูชาจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน
ซึ่งมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง จึงไม่คิดว่าจะมีเหตุรุนแรงใดๆ

ทั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำการ์ดอวยพรวันมาฆบูชา
จำนวน ๘,๐๐๐ แผ่นเพื่อแจกหน่วยงานราชการ และสถานศึกษา
ส่วนประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์
http://www.m-culture.go.th

:b8: :b8: :b8:

ที่มา : http://www.dailynews.co.th

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/