ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สัจจาธิษฐานวันวิสาขบูชา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=28590
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 14 ม.ค. 2010, 10:44 ]
หัวข้อกระทู้:  สัจจาธิษฐานวันวิสาขบูชา

นับตั้งแต่วันวิสาขบูชานี้เป็นต้นไป ข้าพระพุทธเจ้าจักดำเนินชีวิตตามครรลองแห่งพระธรรมคำ แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังต่อไปนี้

จักยินดีที่ได้ให้ ไม่หดหู่เศร้าหมอง ไม่จองหองเย่อหยิ่ง

นิ่งทำจิตสงบ คบคนดีเป็นมิตร ไม่คิดยกตนข่มท่าน

กิจการงานจะไม่คั่งค้าง วางตนให้เหมาะสม ข่มจิตใจไม่ลุ่มหลง

คงมั่นและกล้าหาญ เกียจคร้านจะงด อดใจไม่ผูกโกรธ

โปรดการรักษามารยาท ประมาทต้องไม่มี ตระหนี่จะขจัด

ปฏิบัติจะไม่ลำเอียง เลี่ยงวิวาทด้วยสติปัญญา อัตตาจะไม่ยึดติด

ไม่คิดผูกพยาบาท สงเคราะห์ญาติตามสมควร ขนขวายทำบุญ

เกื้อกูลบุตรภรรยา ใช้วาจาก่อประโยชน์ เห็นโทษอบายมุขทั้งปวง

ไม่ล่วงเกินเบียดเบียน เรียนรู้อริยสัจจ์ ศึกษาศาสตร์หลากหลายสอนง่ายเป็นนิจ ไม่ติดในโลภสักการ์ ริษยาต้องไม่มี

พรหมวิหารสี่ที่ใจตน คนพาลจะไม่คบหา ศึกษาด้วยอิทธิบาท

ปราศจากมัวเมา เอายุติธรรมเป็นที่ตั้ง ฟังธรรมะเป็นประจำ

คุณธรรมไม่บกพร่อง ยึดครรลองอริยมรรค ดำรงรักษ์จรรยาบรรณ

แบ่งปันลาภที่ได้มา ตลอดเวลาจะดำรงสัมปชัญญะ ละมายาให้สิ้น

ถือศีลห้าเป็นนิจ กิจเป็นบาปจะไม่ยุ่ง มุ่งปัจจุบันกว่าอดีตอนาคต

อดทนต่อสภาพที่เป็นอยู่ เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ถ้วนครบ ผู้ที่ควรเคารพจะไหว้กราบ

สุภาพและอ่อนโยน ทำตนสม่ำเสมอ ไม่เผลอลืมสติ

ปิยะวาจาจะรักษา ภาวนาเป็นเนืองนิจ เลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะ

บ่มเพาะความซื่อตรง มั่นคงต่อสัจจะ ประหยัดทรัพย์ที่หาได้

ไม่โกรธเพื่อชนะโกรธ ไม่โปรดเอาแต่ขอ ไม่ก่อและจองเวร

ไม่เป็นคนฟุ้งซ่าน ยึดมั่นพระตถาคต จะงดทุจริตทั้งปวง

หลีกพ้นบ่วงทิฏฐิมานะ มีวิริยะในทางที่ถูก ปลูกปัญญาด้วยศีลสมาธิปรารถนาดีและจริงใจ อาศัยในที่อันสมควร ล้วนสดับมาก

แม้ลำบากก็จะกตัญญู มั่นคงอยู่บนทางสายกลาง ไม่เหินห่างจากวินัย

แจ่มใสเป็นเนืองนิจ คิดพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ต่อสู้เพียรเผากิเลส

ขอจงรุ่งเรืองเดชและมั่งมีศรีสุข

จากอานิสงส์ของการตั้งสัจจาธิษฐานนี้ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้ที่ข้าพระพุทธเจ้าจักเอ่ยถึงต่อไปนี้ ได้รับอานิสงส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์อวิชชาถูกขจัดหมดสิ้น มีพลังแห่งปัญญาเพิ่มพูนขึ้น ขอให้บรรลุความรู้แจ้งและได้ฌานสูงยิ่งขึ้นไป ขอให้พลังแห่งชีวิตเพิ่มพูนขึ้น สามารถเอาชนะมารทั้งหลาย โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนศัตรูผู้เบียดเบียนทั้งปวง รุ่งเรืองด้วยเดชาและบารมีด้วยเทอญ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/