ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21932
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 เม.ย. 2009, 07:44 ]
หัวข้อกระทู้:  พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)


วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ๏ อัตโนประวัติ

พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก) มีนามเดิมว่า บุญเลิศ นามสกุล ปรักมสิทธิ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒ ณ ตำบลบ้านกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โยมบิดา-มารดาชื่อ นายบุญเรื่อน และนางเขียน ปรักมสิทธิ์

ในช่วงวัยเยาว์ เรียนหนังสือจนพออ่านออกเขียนได้ ก่อนเข้าศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนประชาบาลวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


๏ การอุปสมบท

ต่อมาเมื่อครั้นอายุย่าง ๒๑ ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗ ตรงกับวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ณ วัดบ้านนา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า “โฆสโก” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีเสียงก้อง” หมายถึงมีธรรมอันกว้างใหญ่ไพศาลถ้วนทั่วนั่นเอง

ครั้นอุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระกัมมัฏฐานกับพระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) ต่อมาศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี แล้วย้ายมาศึกษาต่อที่วัดอรุณราชวราราม

พ.ศ.๒๔๘๗ สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

พระเดชพระคุณพระธรรมสิริชัย เป็นชาวไทยเชื้อสายรามัญ เป็นผู้ที่ถือกำเนิดเกิดมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยครองชีวิตอยู่ภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ตั้งแต่อุปสมบทจนถึงวันมรณภาพรวมเป็นเวลายาวนาน ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้เผยแผ่ความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และฆราวาสที่เป็นศิษยานุศิษย์

รูปภาพ
พระปรางค์ใหญ่วัดอรุณราชวราราม


๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นเจ้าคณะ ๗ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นพระสงฆ์อนุจรติดตามพระศากยบุตติวงศ์ (อยู่) มาจำพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม และได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ

พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นคณะกรรมการสังฆวินัยธรของพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงวัดอรุณราชวราราม

พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

รูปภาพ
พระปรางค์ตั้งเป็นสง่าอยู่ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๒


๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๙๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูธรรมธร ฐานานุกรมของพระธรรมไตรโลกาจารย์ (วน ฐิตญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พ.ศ.๒๕๐๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ พระครูประกาศสมณคุณ จ.ป.ร.

พ.ศ.๒๕๐๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระสังวรกิจโกศล

พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสังวรวิสุทธิ์ พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์

พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสิริชัย


๏ ผลงานและเกียรติคุณดีเด่น

พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นประธานจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ทั้งนี้ พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก) เป็นพระเถระผู้รับธุระงานพระศาสนาด้วยวิริยอุตสาหะก่อประโยชน์และความเจริญแก่งานคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ท่านมีความโดดเด่นในการเป็นพระนักเทศน์ที่มีลีลาการบรรยายธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใส เป็นผู้ริเริ่มให้จัดงานวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ และมีความโดดเด่นในการเป็นพระนักปกครองและการตัดสินวินัย

นอกจากนี้ ท่านยังได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แก่การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาสงฆ์ โดยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเป็นประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตลอดจนได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แก่การพัฒนาชุมชนเขตรอบวัด ทำให้พื้นที่ชุมชนเจริญก้าวหน้าตามลำดับสามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


๏ การมรณภาพ

พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก) ได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อกลางดึกของวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ สิริรวมอายุได้ ๙๐ พรรษา ๖๘ โดยก่อนหน้านี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัย เข้ารักษาอาการอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีเป็นประจำ จนกระทั่งมีอาการไม่ดี หายใจเหนื่อยหอบ คณะศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์จึงส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น คณะแพทย์จึงรีบนำเข้าห้องไอซียูเป็นการด่วน แต่เนื่องจากชราภาพไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ แม้คณะแพทย์จะพยายามรักษาเยียวยาจนสุดความสามารถ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ สุดท้ายท่านได้ละสังขารไปอย่างสงบ ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์เป็นยิ่งนัก

ต่อมา คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดอรุณราชวราราม ได้เคลื่อนศพท่านเจ้าคุณพระธรรมสิริชัยกลับมายังที่วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บริเวณชั้น ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอรุณราชวราราม และได้เปิดให้พระเถรานุเถระ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมสรงน้ำศพ พิธีดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา ๗ วัน พร้อมด้วยเครื่องประดับสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะชั้นธรรม.............................................................

♥ คัดลอกเนื้อหามาจาก ::
หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์มงคลข่าวสด หน้า ๑
♥ ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพทุกแหล่ง

:b46: วัดประจำรัชกาลที่ ๒ : วัดอรุณราชวราราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19404

เจ้าของ:  Bwitch [ 23 ส.ค. 2009, 17:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)

...:b44: :b44: :b44:...

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

:b42: อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระสังฆเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโนติ ฯ

สาธุ สาธุ สาธุ
กราบ กราบ กราบ
รูปภาพ


ไฟล์แนป:
wai_pra08.jpg
wai_pra08.jpg [ 99.36 KiB | เปิดดู 3755 ครั้ง ]

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/