ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=38489
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 10 มิ.ย. 2011, 07:18 ]
หัวข้อกระทู้:  เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

รูปภาพ

:b8: ขอเรียนเชิญผู้ใฝ่บุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
โครงการถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด
:b8::b44: • ชื่อโครงการ

โครงการถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา

:b44: • ผู้ดำเนินโครงการ

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา

:b44: • สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
)
เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอน และเรียนต่อวิชาสามัญในระดับชั้น ม.๑ - ม.๖


:b44: • วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรประมาณ ๑๑๔ รูป
(๒) เพื่อเป็นการทำบุญเสริมบารมีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
(๓) เพื่อทำนุบำรุงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และศาสนทายาท


:b44: • เป้าหมาย

เพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
และพระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ ภายในเขต
อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ที่มาเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ นักธรรม-บาลี [/b]


:b44: • งบประมาณ

ค่าภัตตาหาร ๓๖๕ วัน วันละ ๑,๒๐๐ บาท หรือจิตศรัทธา

สาธุชนท่านที่สนใจร่วมโครงการติดต่อสอบถามได้ที่...
โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๙๕-๒๙๔ ในเวลาราชการ


:b44: • การร่วมทำบุญ


ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาน่าน
ชื่อบัญชี พระดำรงเกียรติ คำรังษี
บัญชี ออมทรัพย์เลขที่ ๕๐๗ ๐ ๓๐๒๙๐ ๖
โทร ๐๘๔-๕๕๕๖๒๐๗
หรือธนาณัติ สั่งจ่ายนาม

พระครูวิจิตรธรรมโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ปณ.ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๙๕-๒๙๔ ในเวลาราชการ[/color]

หรือจะตามแต่จิตศรัทธาที่จะพึงมีของคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
เพราะเยาวชนที่เข้าบรรพชาส่วนมากมาจากพื้นที่สูง มีฐานะยากจน หลากหลายชนเผ่า
เช่น ไทพื้นเมือง ไทลื้อ ลั๊วะ ม้ง ขมุ ถิ่น กระเหรี่ยง ฯลฯ แต่มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างยิ่ง

ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีจิตศรัทธาจะร่วมทานบารมีในครั้งนี้
และต้องการเห็นคุณภาพของคนซึ่งจะต้องสร้างด้วยการศึกษา
ซึ่งการพัฒนาต้องมองไปถึงการพัฒนาร่างกายไปสู่สมองและจิตใจที่ใฝ่ธรรม
ขอความสุข ความเจริญ จงมีแด่คณะญาติโยมสาธุชนทุกๆ ท่านด้วยเถิด

ท่านที่ได้โอนปัจจัยร่วมทำบุญถวายค่าภัตตาหารเพลแล้ว
ขอความกรุณาได้โปรดอีเมลล์แจ้งมาให้อาตมา
พระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส (คำรังษี)

(หรือ ลื้องอบ หรือ LueNgob Kumrungsee) ได้ทราบด้วย
พระอาจารย์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๕๕-๖๒๐๗ อีเมลล์
dumbubu@hotmail.com
หรือจะแจ้งลงในกระทู้นี้ก็ได้ ขอโมทนาสาธุการมา ณ ที่นี้


:b8: :b8: :b8:

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส (คำรังษี)
(ลื้องอบ หรือ LueNgob Kumrungsee)
พระอาจารย์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

facebook : LueNgob Kumrungsee

http://www.facebook.com/profile.php?id= ... 0453685969

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 10 มิ.ย. 2011, 07:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

ผู้ที่ให้ข้าวปลาอาหาร ชื่อว่า ให้เนื้อให้กำลังให้ชีพ
ผู้ที่ให้ดวงประทีป โคมไฟแว่นตา ชื่อว่า ให้จักษุให้ดวงตา
ผู้ที่ให้เสื้อผ้าอาภรณ์จีวรเครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่า ให้ผิวพรรณวรรณะ
ผู้ที่ให้ยวดยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสะดวกสบาย
ผู้ที่ให้ศิลานะเภสัชทั้งหลาย ชื่อว่า ให้ความไร้โรคโศกภัย
ผู้ที่ให้เสนาสนะปัจจัย ชื่อว่า ให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่าง
แต่ผู้ที่ให้ธรรมะเป็นทาน ชื่อว่า ให้สิ่งที่ไม่ตาย


:b8: :b8: :b8:

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 10 มิ.ย. 2011, 07:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

อายุโท พะละโท ธีโร วัณณะโท ปะฏิภาณะโท
ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้กำลัง ให้วรรณะ ให้ปฏิภาณ
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี สุขัง โส อะธิคัจฉะติ
ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท
บุคคลผู้ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ แลปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ
บังเกิดในที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆ ดังนี้


:b8: :b8: :b8:

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ]

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 10 มิ.ย. 2011, 08:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

:b8: :b8: :b8: สาธุยิ่งแล้ว :b8: :b8: :b8:

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 10 มิ.ย. 2011, 08:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

รูปภาพ

จาก....โครงการสามเณรปฏิบัติธรรม
กระทั่งถึง....โครงการถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด


:b42: :b42: :b42: :b42: :b42:

“สามเณร” กุลบุตรลูกหลานชาวบ้าน ซึ่งส่วนมากมาจากพื้นที่สูง
มีฐานะยากจนหลากหลายชนเผ่า
เช่น ไทพื้นเมือง ไทลื้อ ลั๊วะ ม้ง ขมุ ถิ่น กระเหรี่ยง ฯลฯ
ได้เข้ามาเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และนักธรรม-บาลี
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน แห่งนี้

• คณะศรัทธาเพื่อนๆ สาธุชนทั้งหลาย...เรามาดูมาชมภาพ
“โครงการสามเณรปฏิบัติธรรม” กันนะค่ะ
จะได้รู้จักภารกิจและหน้าที่ของ “โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จ.น่าน”
ต่อเหล่าพระภิกษุสามเณรลูกศิษย์ ดียิ่งขึ้นค่ะ ชมภาพจากที่นี่เลยค่ะ

http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... 0453685969

• เนื่องด้วยความเป็น “ครู” ของพระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส
(ท่าน LueNgob Kumrungsee) ท่านย่อมมี “ความห่วงใย”
ในเหล่าพระภิกษุสามเณรลูกศิษย์
นอกจากในเรื่องของการศึกษาทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมแล้ว
ท่านยังห่วงใยในเรื่องสุขภาพร่างกาย-ภัตตาหารเพลสำหรับฉัน
ของเหล่าพระภิกษุสามเณรลูกศิษย์ อีกด้วย
จนก่อให้เกิด “โครงการถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด” ขึ้นมาค่ะ

• ขอเรียนเชิญเพื่อนๆ สาธุชนผู้ใฝ่บุญทุกท่าน...
ร่วมกันทำนุบำรุง-สืบต่ออายุ “พระพุทธศาสนา”
และพัฒนา “ศาสนทายาท” ให้ยืนยาวสืบไปได้อย่างถูกต้องต่อไป

...เข้าไปดูรายละเอียด “โครงการถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด”
ตาม link ข้างล่างนี้เลยค่ะ สาธุ _/|\_

http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 11 มิ.ย. 2011, 08:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

:b8: :b8: :b8: ขออนุโมทนากับทุกท่าน ทางโรงเรียนยังต้องการจิตศรัทธาจากญาติโยมทั้งหลายที่ต้องการสร้างทานบารมี และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอสาธุการ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 01 ก.ค. 2011, 10:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

ขออนุโมทนาบุญในทานบารมี :b8: :b8: :b8: ขอให้มีความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นไป
โยมป้าวรรณิภา ฉัตรอุทัย ขอร่วมทำบุญ ถวายปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร จำนวนเงิน 1,500 บาท โอนเงินไปเมื่อ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.01 น. เข้าบัญชีเลขที่ 5070302906 ......นมัสการค่ะ.........วรรณิภา ฉัตรอุทัย 235/4 หมู่บ้านปาริชาตสุวินทวงศ์ ถนน คุ้มเกล้า 11 แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี กทม. 10510

เจ้าของ:  พัขรนันท์ [ 03 ก.ค. 2011, 11:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

ข้าพเจ้า และครอบครัว ได้โอนเงินจำนวน 999 บาท เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประจำวันเกิด แก่พระภิกษุ และสามาเณร จากวัดต่าง ๆ ที่ อ. ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรต์ จ. น่าน ที่มาเรียนปริยัติธรรม 114 รูป
โดยโอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน ชื่อพระดำรงเกียรติ เมื่อว้นที่ 2 ก.ค 54
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศผลบุญกุศลในครั้งนี้ ให้แก่ วิญญาณบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้าที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกดวงจิต และเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน อีกทั้งกุมาร และลูกที่ข้าพเจ้าบูชาอยู่ทุกตัวตน ทุกดวงจิต
และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เทพ เทวดาที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกท่านไม่ว่าอยู่ภพใดภูมิใด และแม่ยุบล ยิ่งชล ขอผลบุญนี้จงได้ส่งถึงท่าน และทุกตัวตน ทุกดวงจิต ด้วยเถิด และขอให้ท่านมีความอิ่มหนำสำราญ หลุดพ้นจากทุกข์ภัยที่เป็นอยู่ ท่านที่สุขอยู่แล้ว ก็ขอให้ได้สุข ได้สว่าง ผ่องใส ยิ่ง ๆ ขึ้น
และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผลบุญนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขกาย สุขใจ ประสบความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คิดดี ปฏิบัติดีกันทุกคนด้วยเถิด
สาธุ ... ถวายโดย
นางประไพ และ นางศรีอุไร ลิ่วเฉลิมวงศ์
นางพัชรนันท์ และ นายเดย์ ยิ่งชล
นายต่อพล พงศ์ทยากร

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 04 ก.ค. 2011, 16:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

พัขรนันท์ เขียน:
ข้าพเจ้า และครอบครัว ได้โอนเงินจำนวน 999 บาท เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประจำวันเกิด แก่พระภิกษุ และสามาเณร จากวัดต่าง ๆ ที่ อ. ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรต์ จ. น่าน ที่มาเรียนปริยัติธรรม 114 รูป
โดยโอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน ชื่อพระดำรงเกียรติ เมื่อว้นที่ 2 ก.ค 54
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศผลบุญกุศลในครั้งนี้ ให้แก่ วิญญาณบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้าที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกดวงจิต และเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน อีกทั้งกุมาร และลูกที่ข้าพเจ้าบูชาอยู่ทุกตัวตน ทุกดวงจิต
และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เทพ เทวดาที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกท่านไม่ว่าอยู่ภพใดภูมิใด และแม่ยุบล ยิ่งชล ขอผลบุญนี้จงได้ส่งถึงท่าน และทุกตัวตน ทุกดวงจิต ด้วยเถิด และขอให้ท่านมีความอิ่มหนำสำราญ หลุดพ้นจากทุกข์ภัยที่เป็นอยู่ ท่านที่สุขอยู่แล้ว ก็ขอให้ได้สุข ได้สว่าง ผ่องใส ยิ่ง ๆ ขึ้น
และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผลบุญนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขกาย สุขใจ ประสบความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คิดดี ปฏิบัติดีกันทุกคนด้วยเถิด
สาธุ ... ถวายโดย
นางประไพ และ นางศรีอุไร ลิ่วเฉลิมวงศ์
นางพัชรนันท์ และ นายเดย์ ยิ่งชล
นายต่อพล พงศ์ทยากร

ขออนุโมทนากับคุณโยมพัชรนันท์และญาติธรรมนะ ขอให้ให้ประสบสุขทุกทิวาราตรีกาลนะ :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  สมเกียรติ ภัคภิญโญและครอบครัว [ 15 ส.ค. 2011, 12:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

ผมได้โิอนเงินไปเมื่อวันศุกร์ 11/8/2554 จำนวน 500 บาท เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประจำวันเกิด แก่พระภิกษุ และสามาเณร จากวัดต่าง ๆ ที่ อ. ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรต์ จ. น่าน ที่มาเรียน
และจำนวน 500 บาท เป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ครับ โดยโอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน ชื่อพระดำรงเกียรติ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศผลบุญกุศลในครั้งนี้ ให้แก่ วิญญาณบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้าที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกดวงจิต และเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน ทุกดวงจิต และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เทพ เทวดาอารักษ์ที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งหลาย ทุกท่านไม่ว่าอยู่ภพใดภูมิใด ขอผลบุญนี้จงได้ส่งถึงท่าน และทุกตัวตน ทุกดวงจิต ด้วยเถิด และขอให้ท่านมีความอิ่มหนำสำราญ หลุดพ้นจากทุกข์ภัยที่เป็นอยู่ ท่านที่สุขอยู่แล้ว ก็ขอให้ได้สุข ได้สว่าง ผ่องใส ยิ่ง ๆ ขึ้นและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผลบุญนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขกาย สุขใจ ประสบความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คิดดี ปฏิบัติดีกันทุกคนด้วยเถิด
สาธุ ... ถวายโดย
นายสมเกียรติ ภัคภิญโญ
นางศิริลักษณ์ ภัคภิญโญ
ด.ช.จารุกิตติ์ ภัคภิญโญ

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 15 ส.ค. 2011, 16:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

สมเกียรติ ภัคภิญโญและครอบครัว เขียน:
ผมได้โิอนเงินไปเมื่อวันศุกร์ 11/8/2554 จำนวน 500 บาท เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประจำวันเกิด แก่พระภิกษุ และสามาเณร จากวัดต่าง ๆ ที่ อ. ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรต์ จ. น่าน ที่มาเรียน
และจำนวน 500 บาท เป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ครับ โดยโอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน ชื่อพระดำรงเกียรติ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศผลบุญกุศลในครั้งนี้ ให้แก่ วิญญาณบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้าที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกดวงจิต และเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน ทุกดวงจิต และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เทพ เทวดาอารักษ์ที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งหลาย ทุกท่านไม่ว่าอยู่ภพใดภูมิใด ขอผลบุญนี้จงได้ส่งถึงท่าน และทุกตัวตน ทุกดวงจิต ด้วยเถิด และขอให้ท่านมีความอิ่มหนำสำราญ หลุดพ้นจากทุกข์ภัยที่เป็นอยู่ ท่านที่สุขอยู่แล้ว ก็ขอให้ได้สุข ได้สว่าง ผ่องใส ยิ่ง ๆ ขึ้นและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผลบุญนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขกาย สุขใจ ประสบความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คิดดี ปฏิบัติดีกันทุกคนด้วยเถิด
สาธุ ... ถวายโดย
นายสมเกียรติ ภัคภิญโญ
นางศิริลักษณ์ ภัคภิญโญ
ด.ช.จารุกิตติ์ ภัคภิญโญ

อาตมาและลุกศิษย์ขออนุโมทนาในทานบารมีที่บังเกิดนะ สาธุๆยิ่งแล :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 17 ส.ค. 2011, 17:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

ขออนุโมทนาคุณโยมกนกวรรณ โคมาตะ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ร่วมถวายเพล ๔,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาคุณโยมโชติกา ณัฐเขมินทร์ เมืองดูไป EAU ร่วมถวายข้าวสารและถวายเพล ๒,๕๐๐ บาท
ขออนุโมทนาคุณโยมณัฐยา โกสีหเดช กรุงเทพฯ ร่วมบุญถวายเพล ๑,๐๐๐ บาท :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 19 ก.ย. 2011, 12:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

ขออนุโมทนาเจ้าภาพโครงการถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด จ.ส.ต. ทองเจือ สุทธิไชย จ.ส.ต. พยุงศักดิ์ กะรัตน์ คุณบุปผา การินทร์ คุณกฤตญาภรณ์ การินทร์ คุณสิทธิชัย วงศ์ษา เป็นปัจจัยจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ขอความเจริญในพรชัยสี่ประการจงมีแก่ญาติโยมที่ได้สร้างทางทานบารมีในครั้งนี้ อนึ่ง บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนานะ สาธุอนุโมทนามิ — :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 26 ก.ย. 2011, 09:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

ขออนุโมทนาทานบารมี คุณโยมทองทิพย์ พูนลาภ ที่ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด :b37: แก่ภิกษุ สามเณรโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิททยา อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเงินถวายภัตตาหารเพล 2000 บาท‏
จาก: Tongtip Poonlarp (tongtip@hotmail.com)
ส่งเมื่อ: 23 กันยายน 2554 22:06:06
ถึง: dumbubu@hotmail.com
กราบนมัสการพระคุณเจ้า
วันนี้ (ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554) ดิฉันได้โอนเงินจำนวน 2000 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ของพระคุณเจ้า (กรุงไทย เลขบัญชี 507-0-30290-6) เพื่อร่วมทำบุญถวายเพลพระภิกษุสามเณร โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา จ.น่าน ตามที่ได้ลงประกาศไว้ในเว็ป www.dhammajak.net
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่แจ้งข่าวบุญให้ทราบมา ณ โอกาสนี้
ทองทิพย์ พูลลาภ
ขออนุโมทนา สาธุ :b8: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 26 ก.ย. 2011, 09:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรียนเชิญผู้ใฝ่บุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด

ขออนุโมทนา ท่าน ผอ. เดช ปัญญาภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงสอง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเพลประจำวันเกิด ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ขอความเจริญในพรสี่ประการจงมีแก่คุณโยมเทอญ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/